Leczenie zakażeń HCV przez celowanie w mikroRNA AD 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Amplifikację i analizę sekwencji miejsc wiążących miR-122 w regionach nieulegających translacji RNA 5 i 3 HCV osiągnięto za pomocą specyficznej miejscowo reakcji PCR z odwrotną transkryptazą, a następnie sekwencjonowanie populacyjne za pomocą analizatora genetycznego Applied Biosystems 3730xl (ang. Applied Biosystems 3730xl). w celu uzyskania szczegółowych informacji, patrz sekcja Metody w dodatkowym dodatku). Podczas wszystkich wizyt studyjnych wykonaliśmy badania fizykalne oraz testy biochemiczne i hematologiczne w surowicy krwi. Zadaliśmy pacjentom pytania otwarte, aby ustalić, czy pojawiły się nowe zdarzenia niepożądane, zarówno ogólne, jak i narządowe, od czasu poprzedniej wizyty; wszystkie zdarzenia niepożądane zostały sklasyfikowane zgodnie z terminologią stosowaną w Słowniku medycznym dla działań regulacyjnych. Zdarzenia niepożądane uznano za łagodne, jeśli miały przemijający charakter i na ogół nie zakłócały normalnych czynności, umiarkowane, jeśli były wystarczająco dyskomfort zakłócać normalne czynności, i poważne, jeśli uniemożliwiały normalne działania. Podczas badań przesiewowych i okresowo podczas badania wykonano elektrokardiografię dwunastodźwiękową. Próbki osocza do oceny właściwości farmakokinetycznych miravirsenu pobierano przed podaniem każdej dawki badanego leku i 2 godziny po każdej dawce. Poziomy mirawirsenów określono za pomocą testu immunoenzymatycznego związanego z hybrydyzacją.17
Analiza statystyczna
Wstępne analizy obejmowały wszystkich pacjentów poddanych randomizacji i którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę badanego leku. Porównywaliśmy częstość obniżania poziomów HCV RNA przy użyciu pomiarów HCV RNA uzyskanych podczas całego okresu badania lub do momentu rozpoczęcia leczenia pegylowanym interferonem i rybawiryną. Aby ocenić spadek obciążenia wirusowego związanego z samym mirawirsenem, wyłączono z analizy wyniki RNA HCV po rozpoczęciu leczenia pegylowanym interferonem i rybawiryną. Aby zgłosić całą potencjalną toksyczność podczas podawania miravirsenu lub po nim, opisywaliśmy skutki uboczne i profile bezpieczeństwa biochemicznego dla wszystkich danych, które zebrano od punktu odniesienia do 18 tygodnia, niezależnie od tego, czy pacjenci otrzymywali pegylowany interferon i rybawirynę.
Dla każdego pacjenta określiliśmy maksymalną zmianę poziomu RNA HCV w stosunku do wartości wyjściowej i zastosowaliśmy t-testy z dwiema próbkami, aby porównać średnie wartości tych wartości w każdej grupie miravirsen-dawka z grupą placebo. Za wartość statystyczną uznano wartość AP równą 0,05; wszystkie testy były dwustronne, bez korekty dla wielu testów. Oceniliśmy zależność dawka-odpowiedź od poziomów RNA HCV, stosując liniowy test trendu, zakładając równą przestrzeń pomiędzy czterema badanymi grupami. Wszystkie analizy przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SAS, wersja 9.2 (SAS Institute).
Wyniki
Pacjenci
Tabela 1
[patrz też: opadnięta powieka, opadnięta powieka leczenie, opadnięta powieka operacja ]

Tags: , ,

No Responses to “Leczenie zakażeń HCV przez celowanie w mikroRNA AD 4”

 1. Mr. Thanksgiving Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do alkomaty[...]

 2. Tomasz Says:

  to o czym pani pisze to nie objawy przedawkowania

 3. Damian Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do pracownia emg[...]

 4. Cosmo Says:

  Badaja badaja i nic

Powiązane tematy z artykułem: feksofenadyna opadnięta powieka płaskostopie leczenie u dorosłych