Zespoly kregu schizofrenicznego. Jest ich

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zespoły kręgu schizofrenicznego. Jest ich trzy: hebefre- niczny, katatoniczny i paranoidalny. Jeżeli występują nie na podłożu schizo- frenii przewlekłej, czyli prawdziwej, to używamy określenia “zespół schizofre- noidalny”. Określenie “schizofrenopodobny” jest językowo błędne. IV. Zespoły wyosobnione z kręgu schizofrenicznego ze względu na brak rozpadu osobowości. W ten sposób z zespołu paranoidalnego wyosobniono zespoły: paranoiczny i parafreniczny, a z zespołu katatonicznego katalepsję. V. Zespoły reaktywne, spośród których histeria tworzy odrębną grupę, a pozostałe dzielimy na zespoły reaktywne psychotyczne i psychonerwicowe. Zdarzających się w praktyce nierzadko zespołów mieszanych nie ujmujemy w osobną grupę, gdyż zwykle udaje się drogą analizy rozdzielić i odpowiednio podporządkować składniki dwóch powikłanych ze sobą zespołów.
PODŁOŻE PRZYCZYNOWE Podłoże, przyczynowe ostrych zespołów czynnościo- wyc h. Jest nim z zasady jakieś ciężkie schorzenie somatyczne lub somato-psy- chiczne, upośledzające bezpośrednio lub pośrednio układ nerwowy ośrodkowy. Najczęściej chodzi tu o czynniki chorobotwórcze działające ostro lub też o za- ostrzenia procesów przewlekłych. W przeważającej liczbie przypadków przy- czyny te dadzą się wykryć lub postawić. w domyślny związek przyczynowy z wystąpieniem zespołu psychotycznego. Spośród tych chorób podstawowych wymieniamy w naszych warunkach na- stępujące: 1. Choroby zakaźne, jak dur brzuszny i plamisty, posocznica, róża, ostry gościec stawowy, pląsawica, grypa, zapalenie płuc, gruźlica, krztusiec i świnka, płonica, odra, ospa, tężec, błonica, czerwonka, zimnica i in. 2. Cierpienia ogólne, jak stany wyczerpania, głód, stany preagonalne, ciężkie choroby krwi z niedokrwistością na czele, choroba posurowicza, char- łactwo nowotworowe, stany pooperacyjne (o ile nie wchodzą w grę czynniki infekcyjno-toksyczne), udar słoneczny, nadczynność i niedoczynność tarczycy, inne choroby układu wewnątrzwydzielniczego, choroby nerkowe (uraemia), cho- roby przewodu pokarmowego, w szczególności wątroby, oparzenia itd. 3. Zaburzenia układu krążeniowego, szczególnie te, które po- wodują zastoinę w obrębie mózgu i obrzęk, miażdżyca mózgu itd. 4. Zatrucia: największe znaczenie przypada tutaj alkoholizmowi, w szcze- gólności ostremu upojeniu alkoholowemu w przebiegu alkoholizmu przewlek- łego, mają także znaczenie zatrucia alkoholem metylowym, “bimbrem”, po- nadto wchodzą w grę używki w rodzaju opium i jego pochodnych z morfiną na czele, dalej heroina, kodeina, kokaina, haszysz, meskalina; osobną grupę I3ta- nowią zatrucia zawodowe, np. ołowiem, tlenkiem węgla, czteroetylkiem ołowiu, talem itd. oraz lekami, spośród których największe znaczenie posiadają barbi- turany, także atropina, sporysz i in. W końcu wspomnieć trzeba o zatruciach grzybami oraz o awitaminozach, spośród których najlepiej zbadano psychozy na tle pelagry. [więcej w: , poradnia psychologiczna kielce, odwrócona osmoza, psycholog Kraków ]

Tags: , ,

Comments are closed.