Zespól gruzliczy (Typhobacillosis Landouzy). Ostra

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zespół gruźliczy (Typhobacillosis Landouzy). Ostra posocznica gruźlicza (Septicaemia tuberculosa acuta). Określenie i wywód chorobowy. Jako odrębną postać gruźlicy Landouzy opisał w r. 1882 chorobę, której nadał miano: “typho- bacillosis” dla zaznaczenia podobieństwa klinicznego jej obrazu do obrazu duru brzusznego. Landouzy utrzymywał, że u osób, dotkniętych tą chorobą, nie ma zmian gruźliczych w ustroju, natomiast w krwi i w narządach wewnętrznych można wykryć prątki gruźlicy. Dlatego też opisanej przez siebie “chorobie” nadał jeszcze miano: ,,ostra posocznica gruźlicza”. Koncepcja Landouzyego nie ostała się wo- bec nowych danych, uzyskanych za pomocą badania chorych promie- niami rentgenowskimi i odczynami tuberkulinowymi. Okazało się, że “typhobacillosis” nie jest samodzielną jednostką chorobową, lecz jest zespołem objawów, zależnym od zakażenia gruźliczego. Najczęściej jest ona wyrazem pierwszego zakżenia ustroju prątkami gruźlicy, zwanego zespołem pierwotnym, którego nie można było wykryć, dopóki “nie było badania radiologicznego. Spotyka się “typhobacillosis” przeważnie w okresie dojrzewania i u dzieci star- szych w związku z zespołem pierwotnym, przy czym towarzyszy mu przejście anergii w stan alergii objawiające się tym, że odczyn tuber- kulinowy poprzednio ujemny staje się dodatni. Natomiast w przypad- kach pierwszego zakażenia gruźliczego w wieku niemowlęcym obraz kliniczny “typhobacillosis” zdarza się bardzo rzadko. Jako zespół gruźliczy durowaty może przebiegać nie tylko pierwotny zespół gruźliczy. Dzięki szerokiemu stosowariiu badań radiologicznych obecnie nie ulega wątpliwości, że taki obraz kliniczny mogą wywołać zaostrzenia istniejącej już sprawy gruźliczej w płucach nie dające się wykryć innymi metodami, zapalenia opłucnej surowiczo-włóknikowe gruźlicze, usadowione tak, że bez badania radiologicznego nie mogą być rozpoznane, i ostra gruźlica prosówkowa płuc o łagodnym przebiegu. We wszystkich tych przypadkach jady gruźlicze przenikają do krwi ze skrycie przebiegających ognisk gruźliczych i zatruwaj,ąc ustrój wy- wołują zespół gruźliczy durowaty. Prócz toksyn, do krwi mogą dosta- wać się także prątki, lecz nie stale i w bardzo małej liczbie, tak iż do ostrej gruźlicy prosówkowej płuc nie dochodzi. Zatem zespół gruźliczy durowaty w swej istocie nie jest właściwie posocznicą. Objawy. Odróżnia się postaci: ciężką, średnią i łagodną zespołu gruźliczego durowatego. [hasła pokrewne: , integracja sensoryczna, foteliki dla dzieci, olejowanie włosów ]

Tags: , ,

Comments are closed.