Zespól gruzliczy durowaty trwa rozmaicie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zespół gruźliczy durowaty trwa rozmaicie długo, od kilku tygodni do kilku miesięcy, i przechodzi w okres zwolnienia (stadium re- missionis). W przeciwieństwie do duru brzusznego, chory ma nadal stany podgorączkowe, nie przybywa na wadze i tylko bardzo powoli wraca do zdrowia. Po .pewnym czasie – po kilku tygodniach lub miesiącach, a na- wet latach – rozwija się podstępnie lub gwałtownie wyraźna gruźlica, usadowiona w jakimkolwiek narządzie. Zatem w tych przypadkach, w których zespół gruźliczy durowaty jest wyrazem pierwotnego zespołu gruźliczego, można zwykle odróżnić 3 okresy: pierwszy przypominający dur brzuszny, drugi – zwolnienia mniej więcej zupełnego i trzeci – gruźlicy zlokalizowanej łagodnej lub ciężkiej. Rozpoznanie zespołu gruźliczego durowa tego bez badania radio- logicznego płuc nie jest łatwe ani pewne, zwłaszcza na początku choroby. Szczególnie dotyczy to postaci łagodnej. Można ją rozpoznać tylko wtedy, jeżeli przypadkowo wiemy, że ujemny: przedtem odczyn tuberkulinowy stał się dodatni. W innych przypadkach zespół gruźliczy durowaty roz- poznaje się najczęściej “ex post”, gdy nastaną już wyraźne objawy gruźlicy płuc . Rozpoznanie roznicowe. Od duru brzusznego można zespół gruźliczy durowaty odróżnić na podstawie cech następujących: Zespół gruźliczy durowaty: 1. Często nie ma stanu durowego. 2. Mniej wyraźny tor ciągły go- rączki. 3. Nie ma różyczki w skórze; cza- sami rumień guzówaty. 4. Tętno przeważnie przyspieszo- ne lub odpowiadające ogólnej ciepłocie ciała . 5. W zakresie narządu oddecho- wego długo nie ma objawów chorobowych, dających się wy- kryć podstawowymi metodami badania fizycznego. 6. Zwykle nie ma silniejszych za- burzeń trawiennych. 8. Najczęściej spostrzega się stan durowy. 9. Tor gorączki ciągły bardziej zachowany. 10. Mniej więcej na 9 dzień cho- roby pojawia się różyczka (ro- seola). w skórze tułowia. 11. Tętno rzadsze, niżby to odpo- wiadało ogólnej ciepłocie ciała. 12. Prawie bez wyjątku stwierdza sie nieżyt oskrzeli. 13. Język zwykle obłożony; łak- nienia nie ma; często biegunki. 14. Śledziona powiększona, tylko rzadko niewyczuwalna. 15. Szybkiego chudnienia nie ma. 16. Dodatnia próba zlepna suro- wicy krwi z pałeczkami duro- wymi. 17. Pałeczki durowe w pierwszych dniach choroby w krwi, w na- stępnych dniach w kale, w póź- niejszym okresie w moczu. [więcej w: , Depilacja laserowa, poradnia psychologiczna kielce, trądzik ]

Tags: , ,

Comments are closed.