Zaburzenia osobowosci podzielic mozna na

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zaburzenia osobowości podzielić można na trzy wielkie grupy: 1. Zmiana osoboWości bez naruszenia jej podstawowej struktury (transfor- matio pe1sonalitatis sine destructuratione). 2. Rozszczepienie osobowości naprzemienne, czyli rozdwojenie osobowości (personalitas duplex alternans). 3. Rozszczepienie osobowości jednoczesne, czyli rozpad struktury osobowości (personalitas duplex aut multiplex simultanea sive destructu,ratio personali- tatis). 1. W przytoczonych na wstępie przykładach chodzi o zmiany osobowości nienaruszającej jej podstawowej struktury. Mimo że w strukturze osobowości stwierdzić można pewne ilościowe zmiany, ubytki, nad- datki, ogólne wzmożenie lub zubożenie, to jednak ogólna struktura osobowości zachowała swoją jednolitość i zwartość. Jest ona pod wpływem choroby psy- chicznej nie podobna do dawnej, jednakże nie w znaczeniu wewnętrznego roz- padu. Nie ma tu ani rozdwojenia osobowości, ani rozszczepienia jej struktury. Omawiana zmiana może powstać ostro lub dokonać się na drodze procesu prze- wlekłego. Jej odwracalność lub nieuleczalność zależy od natury procesu choro- bowego. W pierwszym, przypadku po przeminięciu psychozy struktura osobo- wości powraca do dawnego stanu, w drugim przypadku pozostają trwałe ubytki osobowości (defectus), które w omawianej grupie zaburzeń mają charakter za- sadniczo ilościowy. Chodzić może np. o trwałe zubożenie osobowości w przy- padku procesu otępiennego. Na ogół biorąc w praktyce mówi się o zaburzeniach struktury osobowości lub w ogóle o zaburzeniach osobowości tylkow następnych dwóch grupach, gdzie stwierdza się istotnie zmianę jakości strukturalnej. W ostatnich latach okazało się, że ciężkie zaburzenia osobowości da się wywo- łać doświadczalnie. Zachodzi to mianowicie po tzw. operacjach psychochirurgicz- nych, głównie po leukotomii przedczołowej, polegającej na obustronnym prze- cięciu istoty białej między częścią przedczołową kory mózgowej i resztą mózgo- wia. W mniejszym stopniu zaburzenia tego rodzaju stwierdza się po tzw. topek- tomii przedczołowej, polegającej na operacyjnym usunięciu skrawków kory oko- licy przedczołowej . Ponieważ zabiegi te podejmowano u ludzi umysłowo zdro- wych, z nienaruszoną osobowością, np. w nerwicy natręctw, przeto porównanie stanu przedoperacyjnego z pooperacyjnym daje nam wgląd w skutki psychiczne zabiegu. [przypisy: , odzież termoaktywna, olejowanie włosów, powiększanie piersi ]

Tags: , ,

Comments are closed.