W ciezkich przypadkach rozpadu osobowosci

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W ciężkich przypadkach rozpadu osobowości może się w ogóle zatrzeć gra- nica między własną osobowością i światem otaczającym, tak daleko posuwają się zjawiska transytywizmu i apersonizacji. Dochodzi wreszcie do tego, że sa- mopas chodzą niskie dążności popędowe, szlachetne impulsy uczuciowe wyższe, działanie o typie paragnomęnów lub odczyny umotywowane urojeniami. Pow- staje w ten sposób obraz rozpadu całkowitego, gdzie doszczętnie rozbita jest wszelka struktura osobowości ludzkiej. Pojęcie struktury osobowości i• jej poszczególne zaburzenia łatwiej zrozu- mieć za pomocą graficznych schematów. Sporządził je w sposób bardzo po- mysłowy Paweł Gałuszko, posługując się następującymi rysunkami. Załóżmy, że w skład osobowości wchodzą 3 struktury psychiczne, pozosta- jące ze sobą w ścisłym związku czynnościowym i tworzące razem jedną całość, mianowicie: intelekt, uczucia i wola. Tę trójdzielną strukturę można sobie uzmysłowić rysunkowo jak na ryc. 19 a. Układ i wzajemny stosunek tych 3 składowych tworzących całość nazywamy strukturą osobowości. Zarówno ramy poszczególnych składowych, jak i całej osobowości są dla każdego osobnika indywidualne. Od ich osobniczych. właści- wości zależą reakcje na bodźce, płynące ze środowiska zewnętrznego i wewnę- trznego. Do czasu osiągnięcia dojrzałości psychicznej cechy te ulegają prze- kształceniom, a następnie w warunkach fizjologicznych w istocie swej pozo- staj ą stale. Mając na uwadze powyższe, możemy sobie wyobrazić schematycznie prostą zmianę osobowości jako zjawisko polegające jedynie. na zachwianiu pierwot-• nego stosunku ilościowego między intelektem, uczuciami i wolą, bez uszkodzenia ich struktury. Prowadzi to do zmian jakościowych w reakcjach osobnika na bodźce środowiska zewnętrznego i wewnętrznego. Widzimy to np. w przebiegu procesów otępieniowych, gdzie doszło do zubożenia w sferze intelektu i uczuć. Powstaje dysproporcja, którą schematycznie można przedstawić jak na ryc. 19.b. Rozszczepienie naprzemienne osobowości, które łączy się zwykle z jakościo- wymi i ilościowymi zaburzeniami świadomości, przedstawić można jako nieco zniekształcony cień poprzedniej osobówości, która na czas choroby sama ustą- piła. Cień ten leży jakby w innej płaszczyźnie; nieraz zniekształcenia są tak duże, że z trudem daje się w nim wyróżnić kontury właściwej osobowości, w innych przypadkach zniekształcenia są minimalne, jak np. w ząmroczeniu jasnym. Po ustąpieniu czynnika chorobowego cień ten nagle znika i pojawia się właściwa osobowość (ryc. 19 c). [podobne: , olejek makadamia, odzież bhp, oczyszczanie organizmu ]

Tags: , ,

Comments are closed.