Sumienie czlowieka, regulujace jego postepowanie,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Sumienie człowieka, regulujące jego postępowanie, jest niewątpliwie wytworem środowiska. W środowisku ludożerców obowiązują inne normy etyczne niż w śro- dowiskach kulturalnych. W ludożerstwie nie można się dopatrzyć wad charaktero- logicznych, jeżeli występują one w środowisku kanibalów. Gdyby jednak jakiś osob- nik samorzutnie, z własnego poczucia moralnego przeciwstawił się temu obyczajowi, to mimo że narusza on ład społeczny, musielibyśmy uznać go za człowieka pod wzglę- dem charakterologicznym normalnego. Za cechę dodatnią uznać więc trzeba wierność własnym przekonaniom, poglądom, zasadom i sumieniu. Odznaczają sie tą właści- wością charaktery tzw. mocne, dobre, odporne, szlachetne. Ujemnie oceniamy nato- miast charaktery ulegające złym wpływom wbrew własnym zasadom, poglądom i su- mieniu. Dzieje się to wtedy, gdy niższe pobudki biorą górę nad wyższymi. Pocho- dzić to może albo stąd, że te niższe pobudki są szczególnie silne, albo stąd, że ha- mulce ze strony wyższych pobudek zawodzą . Przez temperaent rozumiemy zespół dyspozycji uczuciowych, które wa- runkują sposób reagowania człowieka na wpływy zewnętrzne. Dyspozycje te, chociaż w pewnej mierze wrodzone, zależą jednak w wysokim stopniu od wpływów środo- wiskowych. szczególnie od wychowania. Stosunek wzajemny tych dyspozycji i sta- łość sposobów reagowania stanowią pewną strukturę. W porównaniu ze strukturą mechaniczną przyrody martwej lub żywej pojęcia tego używamy w psychologii w znaczeniu raczej przenośnym, pragnąc podkreślić to, co stałe wśród różnorodności. W ten sposób mówimy o strukturze charakteru, a także temperamentu. Struktury różnych osobników mogą wykazywać pewne podobieństwo. Tego rodzaju podobieństwa i różnice pozwalają nam na grupowanie ludzi dla ułat- wienia orientacji. Układy klasyfikacyjne na tym polu posługują się typami. Za tyP. uważamy osobnika, który jednoczy w sobie wszystkie lub przynajmniej więk- szość cech znamiennych dla danej grupy. Opis typu czy to charakteru, czy tempera- mentu może dotyczyć konkretnego osobnika, lecz dla celów naukowych znacznie częściej jest wytworem abstrakcji. [patrz też: , filtry do wody, odżywka do rzęs, Depilacja laserowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.