Sprawa chorobowa, pozostawiona sobie, przebiega

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Sprawa chorobowa, pozostawiona sobie, przebiega wśród objawów wzrastającego zatrucia i ogólnego wyniszczenia doprowadzając do zejścia śmiertelnego najpóźniej w 7 lat. Niepomyślne rokowanie może jednak ulec radykalnej zmianie, jeżeli zastosuje się we wczesnym okresie choroby właściwe leczenie higieniczno-dietetyczne i odprężające. W tych warunkach może nastąpić nawet zupełne wyleczenie, w przeciwieństwie do suchot płuc rozpadowo-włóknistych, w których leczenie odprężające bardzo często nie da się w ogóle przeprowadzić. Klasyfikacja Neumanna ma zatem niewątpliwie wyższość nad klasyfi- kacją Sterlinga pozwalając głębiej i wszechstronniej ocenić każdy przy- padek gruźlicy płuc oraz przewidzieć dalsze losy chorego a także wybrać naj właściwsze leczenie. Niestety, w wielu przypadkach nie podobna wskutek wielkiej drobiazgowości tej klasyfikacji orzec, do jakiej postaci należy dany przypadek zaliczyć. Toteż klasyfikacja ta nie stała się pod- ręczna w codziennej praktyce lekarzy. Zresztą i teoria Rankego, na któ- rej między innymi ona się opiera, nie może być, jak wyjaśniliśmy, przy- jęta bez zastrzeżeń. Zatem dotychczasowe wysiłki w kierunku stworzenia klinicznej kla- syfikacji gruźlicy płuc nie odnosiły pożądanego skutku. Co więcej, ze względu na to że w gruźlicy płuc nie ma stałej równoległości obrazów klinicznych, radiologicznych i anatomiczno-patologicznych trudno przy obecnym stanie wiedzy oczekiwać zadowalniającej klinicznej klasyfi- kacji naukowej tej choroby. Pozostaje wobec tego poprzestać na razie na takim schematycznym podziale klinicznym gruźlicy płuc, który będąc naj prostszy odpowiadałby wymaganiom praktycznym życia, mianowicie na takim, który w samym określeniu postaci gruźlicy zawierałby odpo- wiedź co do obecnego stanu choroby i co do najprawdopodobniejszego dalszego jej przebiegu i zejścia, I tutaj tak jak w chorobach innych na- rządów ważniejsza jest sprawa określenia nie tyle zmiany anatomicznej czy radiologicznej, ile stopnia łagodności czy też złośliwości sprawy gru– źliczej, przy tym nie tylko w czasie badania chorego, ale przede wszyst- kim w dalszym toku choroby. [patrz też: , gabinet kosmetyczny, prawo medyczne, Prywatne przedszkole Kraków ]

Tags: , ,

Comments are closed.