Przedstawione ponizej przykladowo uklady typologiczne

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przedstawione poniżej przykładowo układy typologiczne dotyczą zarówno charak- terów, jak temperamentów. Pojęcie charakteru jest zresztą ogólniejsze, gdyż tempe- rament jest jedną z cech składowych pojęcia charakteru. W życiu wiążą się te rzeczy nierozerwalnie, gdyż temperament ma wpływ na zasady postępowania i na odwrót, dzięki właściwościom charakteru zdolni jesteśmy wpływać kształtująco na tempera- ment. Dzieje się to przez systematyczne pohamowanie niepożądanych jego pr.zejawów i wytwarzanie w sobie korzystnych nawyków i odruchów warunkowych. Tego rodzaju ćwiczenia wywierają wpływ na samą strukturę zarówno temperamentu jak i charakteru. Zagadnienie klasyfikacji charakterów i temperamentów omówimy łącznie z kli- niczną problematyką klasyfikacji typów psychopatycznych. Tutaj warto tylko pod- nieść, że nie udało się dotąd stworzyć zadowalającego układu typologicznego, chociaż podejmowano prób niemało. Nie udały się również próby zastosowania do fizjologii i patofizjologii człowieka typologii Pawłowa, który klasyfikował zasadniczo typy układów nerwowych zwierzęcych. W swoich rozważaniach typologicznych Pawlow oparł się na układzie Hipokratesa VI wieku przed n.e .. Test to naj starszy układ typologiczny, który do dzisiaj jeszcze nie stracił na znaczeniu, czego dowodem jest jego ogromna popularność. Z tych względów warto mu poświęcić w tym miejscu trochę uwagi. Geniusz Hipokratesa wyraził się w tym, że szukał on, chociaż w sposób oczywiście prymitywny, podstaw fizjologicznych dla stworzonych przez siebie typów tempera- mentu. Twierdził mianowicie, w myśl tzw. teorii humoralnej, że usposobienie czło- wieka i sposób jego reagowania na wpływy otoczenia zależą od równowagi soków ustroju (eukrazja). [patrz też: , rehabiliacja, Karmy dla psów, psycholog Kraków ]

Tags: , ,

Comments are closed.