Posts Tagged ‘wózki dziecięce’

Osoby otaczajace chorego powinny zachowywac

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Osoby otaczające chorego powinny zachowywać się w jego obecności spokojnie i nie zwiększać psychicznego podniecenia chorego. Szcze- gółowe badanie chorego jest przeciwwskazane. Mówienie powinno być zakazane. Chory nie powinien głęboko oddychać. by przez płytkie oddychanie zmniejszyć przepływ krwi do klatki pier- siowej z dużego krążenia. Dietę stosuje się początkowo głodową ograni- czając ją do małych ilości zimnego mleka i do lodu. Na okolicę sercową kładzie się worek z lodem dla zmniejszenia podniecenia serca i zape- wnienia większego spokoju chorego. Dla większego unieruchomienia chorego wielu lekarzy stosuje podskórne wstrzykiwanie morfiny, w dawce 0,01-0,015 łącznie z atropiną w dawce 0,001-0,0015. Morfina, prócz zapewnienia ogólnego spokoju chorego, zmniejsza dusz- ność i łagodzi kaszel, przez co krwawiące płuco ma względny spokój, a to sprzyja samorodnemu ustaniu krwotoku. Pewne znaczenie ma także i ta okoliczność, że morfina zwiększając ilość krwi w zbiornikach zmniej- sza ilość krwi krążącej. Krwotok można czasami zatrzymać przez wypicie roztworu z łyżki stołowej soli kuchennej w szklance wody. Najlepsze wy- niki osiąga się jednak przez stosowanie leków, które zwiększają krzepli- wość krwi i jednocześnie, zwężając krwawiące naczynia, obniżają ciśnie- nie krwi w płucach oraz zwalniają w nich krążenie, co sprzyja krzepnię- wywiera nadto działanie uspokajające, chlorek sodowy (natmum citricum), który stosuje się dożylnie 1-2 razy dziennie w dawce 20 ml 20-307″0 roztworu, najlepiej w 107″0 cukrze gronowym, oraz wyciąg z tylnego Płata przysadki w postaci pituitrolu, który wprowadza się dożylnie powoli (w ciągu 3-5 minut) dla uniknięcia wstrząsu 1-2 razy dziennie w dawce 1/2-1 ml 207″0 roztworu w 107″0 cukrze gronowym. Poleca się także leki tylko powiększające krzepliwość krwi albo tylko wywierające działanie na krążenie. Do pierwszej grupy należą nastę- pujące leki: stosowane dożylnie w dawce 10 ml w roztworach hipertonicznych (107%) bromek sodowy (tuitriurn. bromatum), który wywiera nadto działanie uspokajające, chlorek sodowy (natrium muriaticum), koagulen w dawce 20 ml l 20 mI 10-20% cukru gronowego, hemoplastyna (haemoplastin P. D.) w dawce 2 ml, czerwień k o ngo (congorot) w 1% roztworze w dawce 5-10 ml, nadto stosowane podskórnie pepton Wittego w dawce 10-20 ml 5-7% roztworu w 1-7% roztworze chlorku sodowego, surowica końska lub przeciwbłonicza w dawce 20 ml. J. Himmel i A. Złotnik uzyskali natychmiastowe ustanie krwotoków płucnych za pomocą 1-2 ml 10% wodnego roztworu galaktutanu wapniowego (calcium galacturonatum), który wybitnie przyśpiesza kfzepnięcie krwi. [więcej w: , tusz do rzęs, wózki dziecięce, filtry do wody ]

Comments Off

Posts Tagged ‘wózki dziecięce’

Osoby otaczajace chorego powinny zachowywac

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Jest rzeczą bardzo trudną podać w jednej definicji, co to jest osobowość (persona- litas). Gay prżez charakter i temperament rozumie się pewną stałość strukturalną, warunkującą dynamikę postępowania ludzkiego lub sposobu reagowania na bodźce, to ma się na myśli przede wszystkim dyspozycje uczuciowe. Obydwa te pojęcia wcho- dzą w. skład naczelnego pojęcia. osobowości. Osobowość obejmuje jednak znacznie więcej, gdyż wszystkie te dyspozycje i cechy psychiczne, a nawet schemat własnego ciała, dzięki którym człowiek stanowi zwartą, jednostkową, trwającą w czasie całość .. W . podmiotowym oglądzie człowiek wiąże zwartość i jednostkowość swojego orga- nizmu z własną jaźnią. W oglądzie przedmiotowym, a więc na podstawie znajomości człowieka wytwarzamy sobie o jego osobie złożone wyobrażenie, na które składa się nie tylko wygląd jego ciała, ale i tzw. sylwetka psychologiczna człowieka. Właści- wości charakteru, temperamentu, intelektu, dane z dziejów osobistych człowieka, jego położenie w obrębie środowiska, przyrody 1 społeczeństwa – wszystko to są części składowe złożonego wyobrażenia, które powstaje w naszym umyśle na wspomnienie danego osobnika. Takie samo wyobrażenie złożone o samym sobie posiada opisywany człowiek. Dzięki temu ztożonemu wyobrażeniu wie on, kim jest. Wie, że posiada zwartą wewnętrzną strukturę, warunkującą jego integralną. niepodzielną, jednost- kową całość, a zarazem określony stosunek do rzeczywistości, w której żyje. Osobowość człowieka rozwija się od zarania osobniczego bytu. I człowiek sam, i jego otoczenie pamiętają dziejowy rozwój tej osobowości, pamiętają, jakim ulegała przekształceniom. [podobne: , stomatolog Warszawa, wózki dziecięce, badania psychologiczne ]

Comments Off