Posts Tagged ‘witamina b6’

Ostra gruzlica plucna walowa. Okreslenie, wywód

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ostra gruźlica płucna wałowa. Określenie, wywód chorobowy i anatomia patologiczna. Są to nazwy tej samej choroby, polegającej na zapaleniu do- okoła świeżych ognisk gruźliczych. Pierwotnie nazwy te nadawano za- paleniu rozległemu, zajmującemu cały płat lub znaczną jego część. Obec- nie obejmuje się nimi także zapalenie, bardziej ograniczone, ponieważ charakter anatomiczny zmiany i czynniki ją wywołujące są takie same bez względu na jej rozległość. Wspólną cechą odróżniającą ją od innych zmian gruźliczych płuca jest łagodny jej przebieg i duża skłonność do cofania się a także nieobecność prątków gruźlicy w plwocinie w związku z tą sprawą chorobową albo pojawienie się ich dopiero w późniejszym okresie, i to w nader nielicznych okazach. Zapalenie dookoła świeżego ogniska gruźliczego wywołują, według utartych poglądów, jady gruźlicze, dostające się z czynnego ogniska do otaczającej tkanki, na nie wrażliwej. Niektórzy (Hubschmann) przypi- sują powstanie, zapalenia nieprawidłowym wytworom przemiany ma- terii powstającym w świeżym ognisku gruźliczym, przy czym ich źró- dłem może być rozpad jadów bakteryjnych. Toteż bezpośrednio dookoła ogniska zapalenie bywa naj cięższe a coraz dalej od ogniska, – wskutek coraz większego rozcieńczenia się jadów lub wspomnianych wytworów, – stopniowo coraz słabsze, np. nieżytowe, a jeszcze dalej czysto surowicze. Jeżeli tkanka płucna jest dość odporna na jady gruźlicze albo jeżeli jady te dostają się poza obręb czynnego ogniska w małej ilości, to do zapa- lenia w otoczeniu ogniska może nie dojść, a zmiany w płucu dookoła ogniska ograniczają się tylko do przekrwienia płuc. Pogląd, według którego ostra gruźlica płuc nawałowa jest pochodze- nia toksycznego, został w ostatnich czasach zachwiany, gdy stwierdzono, że rumień guzowaty, pojawiający się równocześnie i przebiegający ró- wnolegle, powstaje wskutek masowych zatorów prątkami gruźlicy ma- łych tętniczek tkanki podskórnej (Ksawery Lewkowicz). Obie sprawy cechuje wielka skłonność do zupełnego cofania się. Zapalenie płuc do- okola ognisk gruźliczych jest według tych poglądów także wyrazem masowych zatorów naczyń płucnych prątkami, zatem stoi w związku z samą istotą choroby, nie zaś z toksemią. [hasła pokrewne: , witamina b6, depilacja laserowa Łódź, zagęszczanie rzęs ]

Comments Off