Posts Tagged ‘ubranka dla niemowląt’

ZABURZENIA OSOBOWOSCI Osobowosc czlowieka nie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZABURZENIA OSOBOWOSCI Osobowość człowieka nie jest strukturą stałą i niezmienną. Pcdleaa ona nie- ustannemu rozwojowi w ciągu życia i przemienia się niekiedy skokami pod wpływem wstrząsających oddziaływań środowiska. Urazy psychiczne wpływają na zmianę trybu życia, na kierunek dążeń, na sposób reagowania na wpływy zewnętrzne, na posrlady. Szczególnie choroba psychiczna, nawet jeśli dotyczy tylko pewnego wycinka czynności psychicznych, wywiera wpływ na osobowość chorego, z czego wcale nie wynika, aby musiała ulec naruszeniu struktura oso- bowości jako taka. Stan maniakalny zmienia całość osobowości człowieka. Zna- jomi chprezo określają tę przemianę słowami: nie poznaję go, to nie ten sam człowiek. Stał on się bowiem lekkomyślny, przesadnie czynny, zaczepny, pre- tensjonalny, w pracy powierzchowny i niesumienny – to nie ten sam człowiek. Tak samo zmienia się osobowość pod wpływem urojeń prześladowczych. Chory stracił zainteresowania ozólne, przestal dbać o sprawy własne i swoich naj- bliższych, stal sie podejrzliwy, nieufny, dziwnie ostrożny, stal się odludkiem, a zarazem człowiekiem napastliwym, zakłócającym porządek publiczny. Znowu powiemy: to nie ten sam człowiek. Proces organiczny mózgu wywołuje daleko posuniete otępienie. Chory dotąd bystry, dowcipny, towarzyski, przedsiebior- czy” społecznie wartościowy, uczciwy, stał się pod wpływem choroby uczuciowo i umysłowo tępy, w swoich poglądach ciasny, zainteresowania jego zwęziły się do małych spraw osobistych (egotyzm), ambicj€ życiowe zanikły, chory zatracił uczuciowość wyższą, Przykłady te obrazują przemianę osobowości. W ostatnim przy, adzie widać zubożenie jej struktury, w pierwszym przykładzie raczej jej wzmożenie. W przykładzie psychozy przebiegającej z urojeniami pewna część struktury osobowości jakby przerastała inne. Wszystko to jednak nie na- rusza wewnętrznej struktury osobowości. Można by przemiany te określić jako przeważnie ilościowe, bez względu na to, czy chodzi tu o zmiany odwraealne, czy nieodwracalne. Są jednak możliwe i takie patologiczne przemiany osobo- wości, że mamy prawo mówić o uszkodzeniu jakościowym. [patrz też: , salon fryzjerski mokotów, ubranka dla niemowląt, Szkoła tańca Poznań ]

Comments Off

Posts Tagged ‘ubranka dla niemowląt’

ZABURZENIA OSOBOWOSCI Osobowosc czlowieka nie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Pojęcie czynnościowości ma ogromne znaczenie praktyczne. Rozpoznanie sprawy czynnościowej uprawnia do pomyślnego rokowania. Przeciwstawne temu zespoły organiczne bywają najczęściej rokowniczo niepomyślne. Większość metod lecznictwa aktywnego, mianowicie metody wstrząsowe, leki neuro- plegiczne, psychoterapia itd., skierowane są wyłącznie lub niemal wyłącznie przeciwko czynnościowym zespołom psychotycznym i tutaj święcą największe triumfy. Po za- poznaniu się z kliniką tych zespołów powrócimy jeszcze do tych zagadnień. Ale już tutaj wypada podkreśiid, że rozpóznawćze rozgraniczenie zespołów psychotycznych czynnościowych od organicznych jest jednym z największych osiągnięć nowoczesnej psychiatrii klinicznej. Poza wspomnianą korzyścią praktyczną dało nam to wgląd w strukturę psychoz i w dynamikę ich patogenezy. Zastrzec się przy tym trzeba, ze rozpoznanie sprawy czynnościowej bynajmniej nie wyklucza możhwości, ze na dnie tych zmian znajdują się zmiany organiczne. I na odwrót, każdej sprawie organicznej mogą towarzyszyć nawarstwienia czynnoś- ciowe. Ostra granica między zaburzeniami organicznymi i czynnościowymi, tak wy- raźnie zaznaczająca się w klinice jako zjawisko nozograficzne, może znaleźć wyjaś- nienie ze stanowiska nauki Pawłowa. Konowałow (za Dowżenką) przytacza następujący przykład. Znane są przypadki tzw. wyrównanej miażdżycy mózgu. Czasem po niedużym udarze mózgowym natych- miast rozwija się ciężkie psychiczne zaburzenie, tzw. “udar psychiczny”. Uderza tu niewspółmierność między stosunkowo nieznacznymi ogniskowymi zaburzeniami a ciężkimi zmianami psychicznymi. Badanie anatomiczne w takich przypadkach wy- kazuje jedynie rozlane, ale nieznaczne zmiany w komórkach zwojowych kory móz- gowej. Zmiany te nie mogą wytłumaczyć nagłego, ciężkiego i trwałego zaburzenia czynności kory mózgu. Jeżeli jednak przyjmiemy, że z ogniska chorobowego szerzy się na osłabione już komórki zwojowe mózgu tzw. pozakresowe hamowanie i przy- biera zastoinowy, przewlekły charakter, to obraz kliniczny stanie się jasny. [przypisy: , dieta i odchudzanie, ubranka dla niemowląt, ortodonta ]

Comments Off

« Previous Entries