Posts Tagged ‘tusz do rzęs’

Klasyfikacja Sterlinga dotyczy przewaznie gruzlicy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Klasyfikacja Sterlinga dotyczy przeważnie gruźlicy płuc postępującej, atomiast nie uwzględnia gruźlicy płuc wczesnego dżieciństwa ani okresu łodzieńczego a także czynnika patogenetycznego i odpornościowego. Iotez obecnie nie może już nas zadowolić. Wyrugowują ją klasyfikacje Bard-Pićryego (z r. 1913) oraz Neumanna. Pierwsza z nich uwzględnia zynnik patogenetyczny, a druga, prócz tego, stan odporności swoistej, dyż opiera się na klasyfikacji Barda i na teorii trzech okresów alergicz- ych Rankego. Klasyfikacje te, zwłaszcza Neumanna, pozwalają wnosić o przeszłości i przyszłości chorego o najwłaściwszym leczeniu. Ich wyż- szość pod tym względem nad klasyfikacją Sterlinga można wyjaśnić na przykładzie przewlekłej gruźlicy płuc włóknisto-serowatej. W klasy- fikacji Neumanna odpowiadają tej postaci gruźlicy płuc suchoty płuc rozpadowo-włókniste (phthisis pulmorium chronica ulceroso-fibrosa), su- hot Y płuc włóknisto-serowate pospolite (phthisis pulmonum fibroso- caseosa communis) i przewlekłe suchoty płuc okresu pokwitania (phthisis ulmonum pubertatis chronica). Te postaci objęte w klasyfikacji Ster- inga jednym mianem różnią się i przeszłością, i przyszłością, “Ceteris aribus” najgorzej rokują suchoty płuc okresu pokwitania, lepiej : su- hot Y płuc pospolite i naj pomyślniej – suchoty płuc rozpadowo-włókni- te. Suchoty okresu pokwitania powstają w wieku młodzieńczym, gdy strój, zakażony prątkami gruźlicy, nie może wytworzyć dostatecznej dporności z przyczyn zewnętrznych lub wewnętrznych. Na odwrót su- hoty płuc rozpadowo-włókniste dotyczą osób najczęściej w wieku star- zym i są poprzedzone gruźlicą płuc włóknistą zagęszczającą ograniczoną tuberculosis pulmonum fibrosa densa localisata) albo włóknistą rozlaną (tuberculosis pulmonum fibrosa diffusa), które przebiegają latami wśród zaostrzeń i przycichania choroby. Postać ta rozwija się pod działaniem czynników osłabiających ustrój, tak jak i suchoty płuc okresu pokwitania, lecz nie szerzy się tak szybko w płucu wskutek obfitego w nim rozwoju bliznowaciejącej tkanki łącznej oraz pewnej, chociaż nieco już upośle- dzonej, zdolności obronnej ustroju nabytej w walce, toczonej z zaka- żeniem gruźliczym latami. Toteż objawy toksyczne, bardzo wyraźne w su- chotach płuc okresu pokwitania, są tutaj o wiele słabsze i sprawa choro- bowa może trwać długo. Inaczej się dzieje w pospolitych suchotach płuc. Tu nie ma przeszkód w szerzeniu się sprawy chorobowej w płucu, a odporność swoista, naby-ta przy pierwszym zakażeniu, znacznie już osłabła. [więcej w: , bielizna nocna, tusz do rzęs, zagęszczanie rzęs ]

Comments Off

Posts Tagged ‘tusz do rzęs’

Klasyfikacja Sterlinga dotyczy przewaznie gruzlicy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zabu- rzenie “organiczne” jest nieodłączne od ,;czynnościowego”. Zachodzi to tym łatwiej, im słabszy i mniej zrównoważony jest układ nerwowy. W świetle przytoczonych spostrzeżeń i interpretacji stają się zrozumiałe przypadki, w których już wyrównane zaburzenia nagle ponownie się ujawniają albo w których długo istniejący i ukryty proces chorobowy nagle ujawnia się w całej pełni po urazie, po zakażeniu lub po silnym wzruszeniu. Przytoczone wywody dają nam wgląd w stosunek zespołu czyn- nościowego do podłoża organicznego. Nieporozumienia pojęciowe grożą również przy używaniu -określeń w rodzaju “organiczny typ reakcji” (the organie reaction type). Twórcą tego pojęcia jest Bon- hoeffer. Do tego typu psychoz zaliczają różni autorzy w jednym rzędzie: psychozy alkoholowe, psychozę Korsakowa, przewlekły alkoholizm, narkomanię i zatrucia, psychozy zakaźne i połogowe, porażenie postępujące, nagminne zapalenie mózgu, psychozy starcze i urazowe itd. (np. Henderson-Gillespie). Pomieszane są tu więc organiczne procesy z psychozami czynnościowymi, a więc sprawy nieodwracalne -ł z przemijającymi. Nie może w tych warunkach być mowy o jakiejś rozsądnej syste- matyce. Zamieszanie to pochodzi stąd, że pewne psychozy niewątpliwie tylko towa- rzyszą sprawom, uszkadzającym mózg. W konsekwencji należałoby jednak i od- czyny histeryczne zaliczać do organicznych typów reakcji, jeżeli towarzyszą spra- wom organicznym. W mojej systematyce nie ma z tych względów tego dwuznacz- nego określenia. Ostre zespoły psychotyczne podzielić można na kilka rodzajów: I. Psychozy przebiegające z zaburzeniami świadomości. Naruszenie lub nienaruszenie sensorium jest sprawdzianem teoretycznie i prak- tycznie bardzo ważnym. Zespołów takich jest trzy: delirium, amentia i obnubi- latio, nie licząc zespołów mieszanych. Wszystkie niżej podane nie naruszają zasadniczo świadomości, jeżeli się nie sprzęgną z którymś z wyliczonych wyżej zespołów. II. Zespoły z cyklu cyklofrenicznego. Jest ich dwa: mania- kalny i depresyjny. [hasła pokrewne: , bielizna damska sklep internetowy, olejek kokosowy na włosy, tusz do rzęs ]

Comments Off

« Previous Entries