Posts Tagged ‘surówki bawełniane’

ZESPOLY PRZEBIEGAJACE Z ZABURZENIEM SWIADOMOSCI

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZESPOŁY PRZEBIEGAJĄCE Z ZABURZENIEM ŚWIADOMOŚCI MAJACZENIE, CZYLI BREDZENIE (DELIRIUM) Obraz kliniczny i przebieg. Delirium przebiega w trzech stadiach. Pierwszy okres – okres zwiastunów (stadium prodromorum, stadium neurasthenicum) zawiera zwiastuny zbliżającej się psychozy. Mogą one ujść uwagi otoczenia, tym bardziej iż trwają czasem bardzo krótko, od kilku go- dzin najwyżej do paru dni. W tym okresie chyba tylko wyjątkowo przywołuje się psychiatrę. W ogóle pierwsze opisy majaczenia zawdzięczamy internistom, którzy mają najwięcej sposobności obserwować psychozę wikłającą podstawowe cierpienie cielesne. Chorzy zaczynają. się skarżyć na złe samopoczucie, niepokój, bezsenność, bóle głowy, wzmagającą się drażliwość i przewrażliwienie, zwłasz- cza na hałasy, stają się lękliwi, gniewliwi, czasem okazują skłonność do płaczu lub właśnie do śmiechu i gadatliwości. Niepokój wzrasta, chorych budzą sny strasznej treści, odznaczające się niezwykłą plastycznością, tak że niemal prze- chodzą one w przeżycia na jawie, chociaż w tej fazie świadomość nie wykazuje jeszcze, poza pewnym zwężeniem jej pola, wyraźniejszych zaburzeń. Chorzy czują się znużeni, i męczą się łatwo. Uderza pewna powierzchowność pojmo- wania, wzmożona przerzutność uwagi i zmniejszona jej trwałość. Czasem zau- ważyć można skłonności perseweracyjne i obniżenie zdolności zapamiętywania przy narzucaniu się choremu zbyt żywych wspomnień z dawnej przeszłości. Jedni chorzy wykazują od początku skłonność do przygnębienia, inni stają się lekko euforyczni z domieszką nastroju wzmożonego, u innych wreszcie pojawia się nastawienie paranoiczne w stosunku do otoczenia. Tym pierwszym stadium majaczenia zbyt mało się dotąd zajmowano, chociaż właśnie w tym okresie jest jeszcze pora-myśleć o zapobieżeniu wybuchowi psychozy. [więcej w: , artykuły fryzjerskie, surówki bawełniane, oczyszczanie organizmu ]

Comments Off

Posts Tagged ‘surówki bawełniane’

ZESPOLY PRZEBIEGAJACE Z ZABURZENIEM SWIADOMOSCI

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wśród gorączki i ciężkiego ogólnego stanu, nieraz z majaczeniem, następuje zgon zwykle w końcu trzeciego lub czwartego tygodnia. Jeżeli sprawa przeciąga się, to mogą nastąpić objawy rozpoczynają- cego się rozpadu, które omówiłem w rozdziale d ostrym zapaleniu płuc serowatym odoskrzelowym. Dalszy przebieg choroby może być taki sam jak tej postaci serowatego zapalenia płuc. Rzadko tylko masy serowate zostają zastąpione przez nieswoistą tkankę ziarninową z zejściem w mię- siste stwardnienie płuc (carnificatio pulmonum tuberculosa). Również rzadko zdarza się zejście w suchoty płuc nie postępujące z jamami. Rozpoznanie. Ostre serowate zapalenie płuc rozlane rozpoznaje się zwykle jako krupowe zapalenie płuc. Dopiero brak przełomu, wła- ściwego zapaleniu . krupowemu, bladość powłok, szybko postępujący upa- dek sił, nieznaczna leukocytoza w krwi, wzmaganie się duszności, zmiana ciągłego toru gorączkowego na tor zwalniający lub przerywany z po- tami, dodatni odczyn dwuazowy w moczu, a przede wszystkim wykry- cie prątków gruźlicy w plwocinie (nieraz dopiero w późniejszym okresie choroby) – wszystkie te objawy wiodą do prawidłowego rozpoznania. Wobec tego że wyniki poszukiwania prątków gruźlicy w plwocinie są często ujemne, nabierają wielkiego znaczenia wywiady dotyczące cho- rego oraz jego rodziny i otoczenia w kierunku zakażenia gruźliczego. Rozpoznanie różnicowe. Od ostrego zapalenia płuc serowatego odskrzelowego odróżnia się ostre zapalenie płuc serowate rzekomo płatowe cięższym ogólnym stanem chorego, znaczniej- szymi objawami zagęszczenia tkanki płucnej w zakresie całego płata lub kilku płatów, rzadziej części płata, często zajęciem w początkowym okresie tylko jednego płata, przy tym przeważnie dolnego, i równomier- nym (nie ogniskowym) zacienieniem w obrazie radiologicznym (tabl. IIIa). Od krupowego zapalenia płuc u osób charłaczych i u osób w wieku podeszłym ostrego zapalenia płuc serowatego rzekomo płato- wego nie podobna odróżnić bez wykrycia w plwocinie prątków Kocha. [hasła pokrewne: , surówki bawełniane, rwa kulszowa, olejowanie włosów ]

Comments Off

« Previous Entries