Posts Tagged ‘Studnie głębinowe’

Czlowiek zachowuje poczucie i pewnosc

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Człowiek zachowuje poczucie i pewność swojej historycznej ciągłości w czasie: swojej tożsamości z sobą z upływem czasu, lecz równocześnie wie, że jego osobowość zmieniała się stopniowo lub skokami. Zmiany te w prawidłowych warunkach można stwierdzić dopiero wówczas, gdy porówna się odległe od siebie w czasie przekroje danej «sobowości. Ten sam człowiek jako dziecko, jako młodzieniec, jako mężczyzna doirzaly, jako starzec, jest wprawdzie identyczny z sobą, posiada jednak w rozmai- tych okresach życia różną osobowość. Zjawisko to jest widoczne zarówno dla oto- czenia, jak i dla doświadczenia wewnętrznego. Kształtowanie się osobowości zależy od nfeustaiącei wymiany wpływów ze środowiskiem, którego osobowość jest nie- rozdzielnym składnikiem. Na rozwój i strukturę osobowości ma . wpływ nie tylko otoczenie, ale w niemałym stopniu i człowiek sam. Wpływy wychowawcze działają na człowieka głównie w ten sposób, że oczom jego ukazują pewien ideał osobowości, którego osiągnięcie powinno być celem dążeń. Jeżeli ideał ten stanie się przedmiotem uczuć i dążeń, to jednostka rozwija swój organizm psychofizyczny i urabia go tak, aby urzeczywistnić ten wzór. Możliwe tu jest i zakłamanie. Ktoś rozmyślnie lub bezwiednie okazuje na zewnątrz osobowość, której naprawdę nie posiada. Udawanie fikcyjnej osobowości ma być cechą histerotypii. Rozmyślne lub bezwiedne udawanie może jednak wytworzyć takie mnóstwo nawyków i odruchów warunkowych. że z biegiem czasu osobowość prawdziwa i sztuczna zlewają się w jeden stop. Aktorzy zawodowo wczuwają się w obce osobowości, odgrywając je w danej chwili z tak daleko posuniętym przete- ciem, że zatracają poczucie Własnej osobowości. Zjawiska te pomocne nam są dla zrozumienia zaburzeń osobowości pojawiających się czasowo lub trwale w przebiegu wielu chorób psychicznych. [przypisy: , badania psychologiczne, odzież dla dzieci, Studnie głębinowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Studnie głębinowe’

Czlowiek zachowuje poczucie i pewnosc

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Osobowość podstawowa i rozszcze- pienna mogą się od siebie różnić bardzo zasadniczo. W okresie zamroczenia ucz- ciwy osobnik moźe być zdolny do popełnienia przestępstw, do ujawnienia zbo- czeń płciowych, do dokonania czynów sprzecznych z jego rzeczywistymi poglą- dami i zasadami. Nie dotyczy to naprzemiennych rozszczepień osobowości w hi- sterii ani także zjawisk uzyskanych drogą hipnozy, gdzie właściwości charakte- rologiczne, nawyki, zasady moralne i inne cechy podstawowej osboWoŚCi rozstrzygają o postępowaniu jednostki także w stanach zamroczenia. Dzisiaj zjawiska te, zależne w wysokim stopniu od sugestii hipnotyzera i fantazji osoby histerycznej, należą do wielkich rzadkości. W dawnym piśmiennictwie psy- chiatrycznym znaleźć można opisy niezwykłych przypadków histerycznego rozszczepienia osobowości naprzemiennego, gdzie liczba sztucznych osobowości dochodziła do dwunastu, każda z osobnym rzędem ciągłości pamięciowej. 3. Rozszczepienie osobowości jednoczesne, czyli rozpad struktury osobowości (persona lita s duplex simultanea sive destructuratio per- sonalitatis). Ciężkie te zaburzenia zachodzą wyłącznie w• psychozach kręgu schizofrenicznego. Dla psychoz tego typu rozpad czynności psychicznych jest tak znamienny, że Bleuler użył pojęcia schizejn (rozszczepiać) do oznaczenia całej tej grupy psychoz. Objawy te omówimy szczegółowo W rozdziale o schizo- frenii. Tutaj wystarczy powiedzieć, że określenia “rozpad struktury osobo- wości” używa się -jednak najczęściej na oznaczenie zmian rozszczepiennych, dających się stwierdzić w mniejszym lub większym stopniu w strukturze oso- bowości każdego schizofrenika. Te zjawiska rozpadu widać np. w zakresie myślenia pod postacią rozkojarzenia lub ambisentencji, w zakresie życia uczu- ciowego pod postacią ambiwalencji, w zakresie sfery dążeń pod postacią ambi- tendencji. Rozpad widać również we wzajemnym stosunku poszczególnych czyn- ności psychicznych, np. między życiem uczuciowym a czynnościami intelek- tualnymi – jako paratymię lub między wewnętrzną treścią przeżyć psychicz- nych a ich wyrazem mimicznym – jako paramimię. Wreszcie o rozpadzie mó- wimy również stwierdzając rozłam między osobowością a środowiskiem pod postacią takich zjawisk, jak autyzm i dereizm. [przypisy: , olej lniany, olejek kokosowy, Studnie głębinowe ]

Comments Off

« Previous Entries