Posts Tagged ‘psycholog Kraków’

Przedstawione ponizej przykladowo uklady typologiczne

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przedstawione poniżej przykładowo układy typologiczne dotyczą zarówno charak- terów, jak temperamentów. Pojęcie charakteru jest zresztą ogólniejsze, gdyż tempe- rament jest jedną z cech składowych pojęcia charakteru. W życiu wiążą się te rzeczy nierozerwalnie, gdyż temperament ma wpływ na zasady postępowania i na odwrót, dzięki właściwościom charakteru zdolni jesteśmy wpływać kształtująco na tempera- ment. Dzieje się to przez systematyczne pohamowanie niepożądanych jego pr.zejawów i wytwarzanie w sobie korzystnych nawyków i odruchów warunkowych. Tego rodzaju ćwiczenia wywierają wpływ na samą strukturę zarówno temperamentu jak i charakteru. Zagadnienie klasyfikacji charakterów i temperamentów omówimy łącznie z kli- niczną problematyką klasyfikacji typów psychopatycznych. Tutaj warto tylko pod- nieść, że nie udało się dotąd stworzyć zadowalającego układu typologicznego, chociaż podejmowano prób niemało. Nie udały się również próby zastosowania do fizjologii i patofizjologii człowieka typologii Pawłowa, który klasyfikował zasadniczo typy układów nerwowych zwierzęcych. W swoich rozważaniach typologicznych Pawlow oparł się na układzie Hipokratesa VI wieku przed n.e .. Test to naj starszy układ typologiczny, który do dzisiaj jeszcze nie stracił na znaczeniu, czego dowodem jest jego ogromna popularność. Z tych względów warto mu poświęcić w tym miejscu trochę uwagi. Geniusz Hipokratesa wyraził się w tym, że szukał on, chociaż w sposób oczywiście prymitywny, podstaw fizjologicznych dla stworzonych przez siebie typów tempera- mentu. Twierdził mianowicie, w myśl tzw. teorii humoralnej, że usposobienie czło- wieka i sposób jego reagowania na wpływy otoczenia zależą od równowagi soków ustroju (eukrazja). [patrz też: , rehabiliacja, Karmy dla psów, psycholog Kraków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘psycholog Kraków’

Przedstawione ponizej przykladowo uklady typologiczne

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zespoły kręgu schizofrenicznego. Jest ich trzy: hebefre- niczny, katatoniczny i paranoidalny. Jeżeli występują nie na podłożu schizo- frenii przewlekłej, czyli prawdziwej, to używamy określenia “zespół schizofre- noidalny”. Określenie “schizofrenopodobny” jest językowo błędne. IV. Zespoły wyosobnione z kręgu schizofrenicznego ze względu na brak rozpadu osobowości. W ten sposób z zespołu paranoidalnego wyosobniono zespoły: paranoiczny i parafreniczny, a z zespołu katatonicznego katalepsję. V. Zespoły reaktywne, spośród których histeria tworzy odrębną grupę, a pozostałe dzielimy na zespoły reaktywne psychotyczne i psychonerwicowe. Zdarzających się w praktyce nierzadko zespołów mieszanych nie ujmujemy w osobną grupę, gdyż zwykle udaje się drogą analizy rozdzielić i odpowiednio podporządkować składniki dwóch powikłanych ze sobą zespołów.
PODŁOŻE PRZYCZYNOWE Podłoże, przyczynowe ostrych zespołów czynnościo- wyc h. Jest nim z zasady jakieś ciężkie schorzenie somatyczne lub somato-psy- chiczne, upośledzające bezpośrednio lub pośrednio układ nerwowy ośrodkowy. Najczęściej chodzi tu o czynniki chorobotwórcze działające ostro lub też o za- ostrzenia procesów przewlekłych. W przeważającej liczbie przypadków przy- czyny te dadzą się wykryć lub postawić. w domyślny związek przyczynowy z wystąpieniem zespołu psychotycznego. Spośród tych chorób podstawowych wymieniamy w naszych warunkach na- stępujące: 1. Choroby zakaźne, jak dur brzuszny i plamisty, posocznica, róża, ostry gościec stawowy, pląsawica, grypa, zapalenie płuc, gruźlica, krztusiec i świnka, płonica, odra, ospa, tężec, błonica, czerwonka, zimnica i in. 2. Cierpienia ogólne, jak stany wyczerpania, głód, stany preagonalne, ciężkie choroby krwi z niedokrwistością na czele, choroba posurowicza, char- łactwo nowotworowe, stany pooperacyjne (o ile nie wchodzą w grę czynniki infekcyjno-toksyczne), udar słoneczny, nadczynność i niedoczynność tarczycy, inne choroby układu wewnątrzwydzielniczego, choroby nerkowe (uraemia), cho- roby przewodu pokarmowego, w szczególności wątroby, oparzenia itd. 3. Zaburzenia układu krążeniowego, szczególnie te, które po- wodują zastoinę w obrębie mózgu i obrzęk, miażdżyca mózgu itd. 4. Zatrucia: największe znaczenie przypada tutaj alkoholizmowi, w szcze- gólności ostremu upojeniu alkoholowemu w przebiegu alkoholizmu przewlek- łego, mają także znaczenie zatrucia alkoholem metylowym, “bimbrem”, po- nadto wchodzą w grę używki w rodzaju opium i jego pochodnych z morfiną na czele, dalej heroina, kodeina, kokaina, haszysz, meskalina; osobną grupę I3ta- nowią zatrucia zawodowe, np. ołowiem, tlenkiem węgla, czteroetylkiem ołowiu, talem itd. oraz lekami, spośród których największe znaczenie posiadają barbi- turany, także atropina, sporysz i in. W końcu wspomnieć trzeba o zatruciach grzybami oraz o awitaminozach, spośród których najlepiej zbadano psychozy na tle pelagry. [więcej w: , poradnia psychologiczna kielce, odwrócona osmoza, psycholog Kraków ]

Comments Off