Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie ścieków’

Flegmatyk to czlowiek o slabych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Flegmatyk to człowiek o słabych odczynach uczuciowych, obojętny lub apatyczny, o niedużym napięciu dążeń i woli, spokojny, bierny, raczej zadowolony z siebie, mało energiczny w działaniu, pełen wahań i wątpliwości zanim poweźmie postanowienie. Urazy spływają po nim bez większego wrażenia i są łatwo puszczane w niepamięć. Jeżeli chodzi o aktywność życiową, jest odwrotnością sangwinika i cho- leryka. O ludziach tych mówi się, że są “bez temperamentu”, co jest oczywiście nie- ścisłe. Według Hipokratesa cechy te zależą od nadmiaru śluzu. Terminologia Hipokratesa przetrwała do dnia dzisiejszego nie tylko w języku po- pularnym, ale i w próbach jej naukowego unowocześnienia. Przerabiano ją np. w ten sposób, że pod miana humoralne podstawiano nowocześniejsze pojęcia fizjologiczne, Jak hormony, układ neurowegetatywny itd. Próby te nie dały wyniku, dlatego mo- żemy je tutaj pominąć. Pozostaje jeszcze do omówienia pojęcie osobowości. Na wstępie kilka da- nych z zakresu mianownictwa. Przyjęły się następujące określenia polsko-łacińskie: persona – osoba personalis – osobowy (osobisty) personalitas – osobowość individuum – osobnik individualis – osobniczy individualitas – zespół cech osobniczych (indywidualność). Wyjaśnić tu trzeba, że osoba jest zawsze człowiekiem, podczas gdy osobnik może być jednostkowym okazem ze świata zwierzęcego lub nawet roślinnego. Trudno więc takie indywiduum nazwać osobą. Osoba płci żeńskiej może być również osobnikiem. Pojęcia osobowości używa się bardzo często, zwłaszcza w psychopatologii, ale nie wszyscy rozumieją pod tą nazwą to samo. Znajomość psychopatologii ułatwia bardzo zrozumienie treści tego pojęcia. Dopiero bowiem, gdy przyjdzie do chorobowego uszko- dzenia osobowości, do jej jakościowej zmiany, do jej rozpadu; wówczas zdolni jes- teśmy ocenić znaczenie życiowe osobowości i zrozumieć treść tego .ważnego pojęcia. [hasła pokrewne: , korekcja wzroku, przydomowe oczyszczalnie ścieków, Szkoła tańca Poznań ]

Comments Off

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie ścieków’

Flegmatyk to czlowiek o slabych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

OSTRA GRUŹLICA PŁUC (TUBERCULOSIS PULMONUM ACUTA) Do ostrej gruźlicy płuc zalicza się przypadki o przebiegu szybkim, nieraz gwałtownym. Sprawa chorobowa szerzy się przeważnie drogą oskrzeli lub za pośrednictwem krwi. Do postaci szerzących się drogą oskrzeli i należy ostre gruźlicze za- palenie płuc serowate (pnenmonia caseosa acuta), polegające na ostrym wysiękowym zapaleniu płuc przechodzącym szybko w serowacenie i roz- pad bez skłonności do odgraniczenia i otorbiania ognisk grużliczych. Ty- powych gruzełków w tej postaci nie spotyka się. Do ostrych postaci szerzących się drogą krwi należy przede wszyst- kim ostra gruźlica płuc prosówkowa ituoercuiosis pulmonum miliaris acuta). W tej postaci całe płuca są usiane grudkami prosowatymi, które wskutek szybkiego przebiegu choroby nie ulegają ani rozpadowi. ani zmianom wstecznym. Na granicy między ostrą a przewlekłą gruźlicą stoi zespół gruźliczy durowaty oraz gruźlica płuc nawałowa. Obie te postaci mogą mieć także ostry przebieg. Spotyka się – i to znacznie częściej – postaci mieszane, w których obok ognisk zapalenia serowatego wytwarzają się także. grudki pro- sowate.
OSTRA GRUŹLICA PŁUC SZERZĄCA SIĘ DROGĄ OSKRZELI (TUBERCULOSIS PULMONVM ACUTA BRONCHOGENES) Najczęstszą postacią ostrej gruźlicy płuc jest ostre zapalenie serowate (meumonia caseosa acuta). Zapadają na, nią osoby, które przebyły nie- gdyś zakażenie gruźlicze, gdy naciek wczesny powstający na tle pono- wnego zakażenia (superinfectio) albo zakażenia z wewnątrz (autoinfectio) ulegnie zserowaceniu i masy serowate z prątkami zostaną zawleczone do oskrzeli od razu w dużej ilości. Ostre zapalenie płuc serowate może powstawać także w toku prze- wlekłej gruźlicy włóknisto-serowatej w razie aspiracji do oskrzeli z jam gruźliczych wielkiej liczby prątków z masami serowatymi, zwłaszcza zaś po obfitym krwotoku płucnym, gdy razem z krwią dostaną się do oskrzeli, najczęściej do dolnych płatów płuc, obficie prątki. Powstają wtenczas ogniska zapalenia serowatego płuc szerące się drogą aspiracji przez oskrzela na inne części płuc. Powstaniu zapalenia sprzyja w tych przy- padkach zażywanie .leków uśmierzających kaszel oraz stałe leczenie cho- rego na wznak. [podobne: , przydomowe oczyszczalnie ścieków, olej lniany, odwrócona osmoza ]

Comments Off