Posts Tagged ‘Prywatne przedszkole Kraków’

Sprawa chorobowa, pozostawiona sobie, przebiega

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Sprawa chorobowa, pozostawiona sobie, przebiega wśród objawów wzrastającego zatrucia i ogólnego wyniszczenia doprowadzając do zejścia śmiertelnego najpóźniej w 7 lat. Niepomyślne rokowanie może jednak ulec radykalnej zmianie, jeżeli zastosuje się we wczesnym okresie choroby właściwe leczenie higieniczno-dietetyczne i odprężające. W tych warunkach może nastąpić nawet zupełne wyleczenie, w przeciwieństwie do suchot płuc rozpadowo-włóknistych, w których leczenie odprężające bardzo często nie da się w ogóle przeprowadzić. Klasyfikacja Neumanna ma zatem niewątpliwie wyższość nad klasyfi- kacją Sterlinga pozwalając głębiej i wszechstronniej ocenić każdy przy- padek gruźlicy płuc oraz przewidzieć dalsze losy chorego a także wybrać naj właściwsze leczenie. Niestety, w wielu przypadkach nie podobna wskutek wielkiej drobiazgowości tej klasyfikacji orzec, do jakiej postaci należy dany przypadek zaliczyć. Toteż klasyfikacja ta nie stała się pod- ręczna w codziennej praktyce lekarzy. Zresztą i teoria Rankego, na któ- rej między innymi ona się opiera, nie może być, jak wyjaśniliśmy, przy- jęta bez zastrzeżeń. Zatem dotychczasowe wysiłki w kierunku stworzenia klinicznej kla- syfikacji gruźlicy płuc nie odnosiły pożądanego skutku. Co więcej, ze względu na to że w gruźlicy płuc nie ma stałej równoległości obrazów klinicznych, radiologicznych i anatomiczno-patologicznych trudno przy obecnym stanie wiedzy oczekiwać zadowalniającej klinicznej klasyfi- kacji naukowej tej choroby. Pozostaje wobec tego poprzestać na razie na takim schematycznym podziale klinicznym gruźlicy płuc, który będąc naj prostszy odpowiadałby wymaganiom praktycznym życia, mianowicie na takim, który w samym określeniu postaci gruźlicy zawierałby odpo- wiedź co do obecnego stanu choroby i co do najprawdopodobniejszego dalszego jej przebiegu i zejścia, I tutaj tak jak w chorobach innych na- rządów ważniejsza jest sprawa określenia nie tyle zmiany anatomicznej czy radiologicznej, ile stopnia łagodności czy też złośliwości sprawy gru– źliczej, przy tym nie tylko w czasie badania chorego, ale przede wszyst- kim w dalszym toku choroby. [patrz też: , gabinet kosmetyczny, prawo medyczne, Prywatne przedszkole Kraków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Prywatne przedszkole Kraków’

Sprawa chorobowa, pozostawiona sobie, przebiega

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Badanie radiologiczne wykrywa w początkowym okresie choroby niewyraźne zacienienia, lecz nie zawsze, gdyż rozedma ogólna maskuje nieraz nawet większe ogniska. W późniejszym okresie zacienienia stają się większe i mogą pojawić się jamy. Zmiany dotyczą obu płuc i są liczniejsze w górnych ich częściach. W przypadkach o bardzo ostrym przebiegu zgon następuje już w 3-4 tygodniu. Częściej choroba przeciąga się kilka miesięcy, 3-4, czasem do 1 roku. Najrzadziej spostrzega się powolne zejście w prze- wlekłą postępującą gruźlicę płuc. Zgon następuje wskutek ogólnego wyniszczenia ustroju, niekiedy wśród objawów gruźliczego zapalenia opon mózgowych, ostrej gruźlicy prosówkowej lub wskutek obfitego krwotoku płucnego. Często też kła- dzie kres ży.ciu samorodna odma płucna, powstająca, gdy jama w płucu przebije się do jamy opłucnej, czemu sprzyja brak odczynu łącznotkan- kowego w płucach. Na szczególną uwagę zasługują krwotoczne galopujące suchoty płuc (phthisis pulmonum florida haemoptoica acuta). Cho- roba rozpoczyna się nagle obfitym krwotokiem płucnym l gorączką i kończy się w krótkim czasie śmiercią wśród często powtarzających się krwotoków płucnych i innych objawów ostrego serowatego zapalenia płuc. Przewlekła krwotoczna gruźlica płuc może nagle po jednym z krwo- toków przybierać charakter postaci krwotocznej galopującej. Obie po- staci spostrzega się najczęściej w okresie dojrzewania płciowego a także u dorosłych nadużywających napojów wyskokowych. Rozpoznanie ostrego zapalenia serowatego odoskrzelowego płuc w początkowym okresie sprawia duże trudności, zwłaszcza u osoby po- przednio zdrowej. b nim trzeba pamiętać w przypadkach przeciągającego się ostrego nieżytu oskrzeli, zwłaszcza u dzieci po odrze oraz dotknię- tych zołzami. Ostre zapalenie płuc odoskrzelowe gruźlicze trzeba mieć na względzie w każdym ostrym zapaleniu płuc odoskrzelowym, powsta- jącym bez wyraźnego czynnika chorobotwórczego (odra, krztusiec). [patrz też: , fizjoterapia, Bielizna nocna damska, Prywatne przedszkole Kraków ]

Comments Off