Posts Tagged ‘prawo medyczne’

Sprawa chorobowa, pozostawiona sobie, przebiega

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Sprawa chorobowa, pozostawiona sobie, przebiega wśród objawów wzrastającego zatrucia i ogólnego wyniszczenia doprowadzając do zejścia śmiertelnego najpóźniej w 7 lat. Niepomyślne rokowanie może jednak ulec radykalnej zmianie, jeżeli zastosuje się we wczesnym okresie choroby właściwe leczenie higieniczno-dietetyczne i odprężające. W tych warunkach może nastąpić nawet zupełne wyleczenie, w przeciwieństwie do suchot płuc rozpadowo-włóknistych, w których leczenie odprężające bardzo często nie da się w ogóle przeprowadzić. Klasyfikacja Neumanna ma zatem niewątpliwie wyższość nad klasyfi- kacją Sterlinga pozwalając głębiej i wszechstronniej ocenić każdy przy- padek gruźlicy płuc oraz przewidzieć dalsze losy chorego a także wybrać naj właściwsze leczenie. Niestety, w wielu przypadkach nie podobna wskutek wielkiej drobiazgowości tej klasyfikacji orzec, do jakiej postaci należy dany przypadek zaliczyć. Toteż klasyfikacja ta nie stała się pod- ręczna w codziennej praktyce lekarzy. Zresztą i teoria Rankego, na któ- rej między innymi ona się opiera, nie może być, jak wyjaśniliśmy, przy- jęta bez zastrzeżeń. Zatem dotychczasowe wysiłki w kierunku stworzenia klinicznej kla- syfikacji gruźlicy płuc nie odnosiły pożądanego skutku. Co więcej, ze względu na to że w gruźlicy płuc nie ma stałej równoległości obrazów klinicznych, radiologicznych i anatomiczno-patologicznych trudno przy obecnym stanie wiedzy oczekiwać zadowalniającej klinicznej klasyfi- kacji naukowej tej choroby. Pozostaje wobec tego poprzestać na razie na takim schematycznym podziale klinicznym gruźlicy płuc, który będąc naj prostszy odpowiadałby wymaganiom praktycznym życia, mianowicie na takim, który w samym określeniu postaci gruźlicy zawierałby odpo- wiedź co do obecnego stanu choroby i co do najprawdopodobniejszego dalszego jej przebiegu i zejścia, I tutaj tak jak w chorobach innych na- rządów ważniejsza jest sprawa określenia nie tyle zmiany anatomicznej czy radiologicznej, ile stopnia łagodności czy też złośliwości sprawy gru– źliczej, przy tym nie tylko w czasie badania chorego, ale przede wszyst- kim w dalszym toku choroby. [patrz też: , gabinet kosmetyczny, prawo medyczne, Prywatne przedszkole Kraków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘prawo medyczne’

Sprawa chorobowa, pozostawiona sobie, przebiega

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ostre zapalenie płuc serowate odskrzelowe (Pneumonia caseosa acuta lobularis) Suchoty płuc galopujące, czyli serowate (Phthisis pulmonum florida s. caseosa) Ostre zapalenie płuc serowate odoskrzelowe dotyczy najczęściej wie- ku dziecięcego, zwłaszcza między 2-10 rokiem życia, oraz wieku mło- dzieńczego. Objawy. Początkowe objawy ostrego -zapalenia serowatego od- oskrzelowego przypominają ostre zapalenie płuc odoskrzelowe niegru- źlicze. Choroba rozpoczyna się, zwłaszcza u dzieci,

Comments Off