Posts Tagged ‘powiększanie piersi’

Zaburzenia osobowosci podzielic mozna na

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zaburzenia osobowości podzielić można na trzy wielkie grupy: 1. Zmiana osoboWości bez naruszenia jej podstawowej struktury (transfor- matio pe1sonalitatis sine destructuratione). 2. Rozszczepienie osobowości naprzemienne, czyli rozdwojenie osobowości (personalitas duplex alternans). 3. Rozszczepienie osobowości jednoczesne, czyli rozpad struktury osobowości (personalitas duplex aut multiplex simultanea sive destructu,ratio personali- tatis). 1. W przytoczonych na wstępie przykładach chodzi o zmiany osobowości nienaruszającej jej podstawowej struktury. Mimo że w strukturze osobowości stwierdzić można pewne ilościowe zmiany, ubytki, nad- datki, ogólne wzmożenie lub zubożenie, to jednak ogólna struktura osobowości zachowała swoją jednolitość i zwartość. Jest ona pod wpływem choroby psy- chicznej nie podobna do dawnej, jednakże nie w znaczeniu wewnętrznego roz- padu. Nie ma tu ani rozdwojenia osobowości, ani rozszczepienia jej struktury. Omawiana zmiana może powstać ostro lub dokonać się na drodze procesu prze- wlekłego. Jej odwracalność lub nieuleczalność zależy od natury procesu choro- bowego. W pierwszym, przypadku po przeminięciu psychozy struktura osobo- wości powraca do dawnego stanu, w drugim przypadku pozostają trwałe ubytki osobowości (defectus), które w omawianej grupie zaburzeń mają charakter za- sadniczo ilościowy. Chodzić może np. o trwałe zubożenie osobowości w przy- padku procesu otępiennego. Na ogół biorąc w praktyce mówi się o zaburzeniach struktury osobowości lub w ogóle o zaburzeniach osobowości tylkow następnych dwóch grupach, gdzie stwierdza się istotnie zmianę jakości strukturalnej. W ostatnich latach okazało się, że ciężkie zaburzenia osobowości da się wywo- łać doświadczalnie. Zachodzi to mianowicie po tzw. operacjach psychochirurgicz- nych, głównie po leukotomii przedczołowej, polegającej na obustronnym prze- cięciu istoty białej między częścią przedczołową kory mózgowej i resztą mózgo- wia. W mniejszym stopniu zaburzenia tego rodzaju stwierdza się po tzw. topek- tomii przedczołowej, polegającej na operacyjnym usunięciu skrawków kory oko- licy przedczołowej . Ponieważ zabiegi te podejmowano u ludzi umysłowo zdro- wych, z nienaruszoną osobowością, np. w nerwicy natręctw, przeto porównanie stanu przedoperacyjnego z pooperacyjnym daje nam wgląd w skutki psychiczne zabiegu. [przypisy: , odzież termoaktywna, olejowanie włosów, powiększanie piersi ]

Comments Off

Posts Tagged ‘powiększanie piersi’

Zaburzenia osobowosci podzielic mozna na

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przeważnie okres psychozy nie jest objęty całkowitą niepamięcią, chory ma wspomnienia jak z ciężkiego snu, niejasne, szczątkowe, zamazane, fragmentaryczne, Zupełna niepamięć należy do wiel- kich rzadkości. Otóż zdarza się, że urojenia, które żywił chory w czasie psychozy, pozostają nadal, utrzymują się, a nawet niekiedy okazują jakiś czas dążność do dalszego rozwoju. Stany te nazwano psychosis residual.is. Urojenia noszą. czasem cechy wielkościowe i ekspansywne, najczęściej jednakże chodzi o zespoły paranoiczne, Treść urojeń nie zawsze jednak stanowi nawiązanie do przeżyć urojeniowych w czasie psychozy, czasem chodzi tu o nowe pomysły. Nie wia- domo więc, czy określenie psychosis residualis jest zawsze słuszne, gdyż mo- głoby chodzić o powikłanie przypadkowe, innym zespołem psychotycznym. Rozpoznanie w pierwszym okresie bywa bardzo trudne; gdyż od stadium neurastenicznego rozpoczyna się bardzo wiele cierpień mózgu zarówno orga- nicznych, jak i czynnościowych. Rozpoznanie w tym okresie ma więc raczej charakter przewidywania, podejrzenia, obawy, które stanowią podstawę myśli zapobiegawczej. Przewidywania te stają się bardziej uzasadnione, jeżeli z wy- wiadów wiadomo, że chory przy innej sposobności kiedyś przechodził już” psy- chozę. Doświadczenie uczy, że niemal z zasady, bez względu na czynnik cho- robotwórczy, ponowna psychoza będzie tego samego typu. Jeżeli chodzi o maja- czenie, to w pierwszym okresie spośród wyliczonych objawów zwracać należy uwagę na sny strasznej treści, odznaczające się plastycznością – zwiastun zna- miennych omamów wzrokowych. W okresie drugim naczelne znaczenie przypada omamom wzrokowym, inne omamy są na drugim miejscu. Trudny do określenia bywa stopień zamącenia świadomości wahający się w dość znacznych granicach. Stałym objawem jest nietrzymanie afektów (incontinentia. affectiva), przy ich dostosowaniu (adaq- atio affectiva). Stałym objawem, aczkolwiek różnego nasilenia, bywa podnie- cenie psychomotoryczne. Zawsze t.eż stwierdzić można lęk, choćby był obecny tylko jako niepokój i choćby miał zabarwienie humoru wisielczego – typowe dla majaczenia drżennego. [patrz też: , trądzik, korekcja wzroku, powiększanie piersi ]

Comments Off