Posts Tagged ‘poradnia psychologiczna kielce’

Drugi okres znamionuje sie omamami

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Drugi okres znamionuje się omamami wzrokowymi, które początkowo mają charakter fizjologicznych omamów hipnagogicznych. Gdy tylko chorzy otworzą oczy, natychmiast jeszcze odzyskują poczucie rzeczywistości. Wkrótce granica ze światem rzeczywistym zaczyna się zacierać, chorzy przestają rozpoz- nawać sytuację i otoczenie i zatracają orientację w czasie i miejscu. Czasem ożywiają się wzory na ścianach i suficie na kształt parejdolii i złudzeń. Chory zaczyna widzieć postacie, przeżycia jego przybierają cechy marzenia sennego, na omamy zaczyna oddziaływać słownie i ruchowo, pojawia się albo lęk, albo gniew, staje się płaczliwy albo właśnie euforycznie rozweselony. Nastrój jego może być mieszaniną tych uczuć. Afekt staje się chwiejny. Przez energiczne pytania można chorego na chwilę wyrwać z jego chorobliwych przeżyć i uzyskać jeszcze odpowiedzi dość składne, ale uwagi jego nie da się utrzymać przez dłuższą chwilę na jednym przedmiocie. Wzmaga się jego podniecenie psycho- ruchowe. Chory czasem usiłuje uciekać, czasem właśnie staje do walki z oma- . mami. Chociaż omamy wzrokowesą najbardziej znamienne, wręcz patognomo- niczne, to jednak może nie brakować i innych omamów, słuchowych, czucio- wo-ustrojowych, reść ich bywa skoordynowana. Pojawiające się zwierzęta wy- dają właściwe im dźwięki, postacie ludzkie przemawiają. Treść omamów odnosi się do chorego. Są to wyrzuty, przezwiska, pogróżki, brzydkie słowa lub wy- razy niedorzeczne, nieprzyzwoite. Częstą rzeczą są pierwiastki zawodowe w prze- życiach chorego. Choremu się zdaje, że jest przy swoim zawodowym zajęciu, wykonuje zawodowe czynności, treść jego zawodu staje się też przedmiotem jego podniecenia psychoruchowego. Czasem przeżycia cofają chorego do daw- nych czasów. Z lękiem przeżywa minioną wojnę, którą wizyjnie lub w oder- wanych omamach wzrokowych znowu powtarza. Treść.omamćw może być cho- remu podsuwana sugestywnie przez otoczenie. Z powodu ogromnego upośledze- nia zdolności zapamiętywania powstaje coraz bardziej wydłużająca się luka pa- mięciowa, którą chory, jeśli z nim nawiązać rozmowę, wypełnia konfabulacjami. Zamącenie świadomości bywa różnego stopnia, zależnie od działającego czynnika etiologicznego. Czasem stwierdza się tylko stosunkowo nieznaczne przy-ćmienie świadomości, tak że z chorym można chwilami dość rozsądnie rozmawiać. Cza- sem jednak sensorium jest tak mocno zajęte, że styczność chorego z otoczeniem jest niemal całkowicie zerwana. [patrz też: , poradnia psychologiczna kielce, Kabiny Sanitarne, odzież termoaktywna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘poradnia psychologiczna kielce’

Drugi okres znamionuje sie omamami

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Jeżeli prątki gruźlicze są mało zjadliwe lub dostają się do ustroju w bardzo małej liczbie, to mogą nie wywołać zmian anatomicznych. Są to- przypadki utajonego zakażenia gruźliczego (infectio tu- berculosa occulta). O jego istnieniu można sądzić tylko na tej podstawie, że odczyn tuberkulinowy, przedtem ujemny, stał się dodatni. Najdokła- dniejsze badanie kliniczne, radiologiczne i sekcyjne nie wykrywa w ta- kich przypadkach ognisk gruźliczych w ustroju. Zatem z klinicznego stanowiska nie jest to stan chorobwy. Przypadek takiego uta- jonego zakażenia w naszym piśmiennictwie opisał Janusz Zeyland. W innych przypadkach powstaniu dodatniego odczynu tuberkulino- wego, pomimo że wyraźnych ognisk gruźliczych w ustroju nie ma, to- warzyszy przyśpieszone opadanie krwinek, gorączka i inne objawy tok- syczne. Jest to gruźlica utajona (tuberculosis occulta). W prze- ciwieństwie do tej postaci przebiegającej bez dającego się wykryć podłoża anatomicznego, dostanie się prątków gruźlicy do ustroju pociąga za sobą w większości przypadków wyraźne zmiany anatomiczne z zejściem V{ gru- źlicę ostrą lub przewlekłą. Ostre postaci gruźlicy płuc spostrzega się naj- częściej we wczesnym dzieciństwie w związku z tym, że ustrój ludzki nie ma w tym okresie życia wyrobionej zdolności zatrzymywania i lokali- zowania prątków gruźlicy oraz oddziaływa na zakażenie silnym odczy- nem wysiękowo-zapalnym ze skłonnością do serowacenia. Ostre postaci spostrzega się często także w okresie pokwitania, gdy siły obronne ustroju słabną w związku z dojrzewaniem płciowym. Zarówno ostra, jak i przewlekła gruźlica płuc przebiega w różnych postaciach klinicznych. [przypisy: , Studnie głębinowe, poradnia psychologiczna kielce, foteliki dla dzieci ]

Comments Off

« Previous Entries