Posts Tagged ‘ortodonta’

Pojecie czynnosciowosci ma ogromne znaczenie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Pojęcie czynnościowości ma ogromne znaczenie praktyczne. Rozpoznanie sprawy czynnościowej uprawnia do pomyślnego rokowania. Przeciwstawne temu zespoły organiczne bywają najczęściej rokowniczo niepomyślne. Większość metod lecznictwa aktywnego, mianowicie metody wstrząsowe, leki neuro- plegiczne, psychoterapia itd., skierowane są wyłącznie lub niemal wyłącznie przeciwko czynnościowym zespołom psychotycznym i tutaj święcą największe triumfy. Po za- poznaniu się z kliniką tych zespołów powrócimy jeszcze do tych zagadnień. Ale już tutaj wypada podkreśiid, że rozpóznawćze rozgraniczenie zespołów psychotycznych czynnościowych od organicznych jest jednym z największych osiągnięć nowoczesnej psychiatrii klinicznej. Poza wspomnianą korzyścią praktyczną dało nam to wgląd w strukturę psychoz i w dynamikę ich patogenezy. Zastrzec się przy tym trzeba, ze rozpoznanie sprawy czynnościowej bynajmniej nie wyklucza możhwości, ze na dnie tych zmian znajdują się zmiany organiczne. I na odwrót, każdej sprawie organicznej mogą towarzyszyć nawarstwienia czynnoś- ciowe. Ostra granica między zaburzeniami organicznymi i czynnościowymi, tak wy- raźnie zaznaczająca się w klinice jako zjawisko nozograficzne, może znaleźć wyjaś- nienie ze stanowiska nauki Pawłowa. Konowałow (za Dowżenką) przytacza następujący przykład. Znane są przypadki tzw. wyrównanej miażdżycy mózgu. Czasem po niedużym udarze mózgowym natych- miast rozwija się ciężkie psychiczne zaburzenie, tzw. “udar psychiczny”. Uderza tu niewspółmierność między stosunkowo nieznacznymi ogniskowymi zaburzeniami a ciężkimi zmianami psychicznymi. Badanie anatomiczne w takich przypadkach wy- kazuje jedynie rozlane, ale nieznaczne zmiany w komórkach zwojowych kory móz- gowej. Zmiany te nie mogą wytłumaczyć nagłego, ciężkiego i trwałego zaburzenia czynności kory mózgu. Jeżeli jednak przyjmiemy, że z ogniska chorobowego szerzy się na osłabione już komórki zwojowe mózgu tzw. pozakresowe hamowanie i przy- biera zastoinowy, przewlekły charakter, to obraz kliniczny stanie się jasny. [przypisy: , dieta i odchudzanie, ubranka dla niemowląt, ortodonta ]

Comments Off

Posts Tagged ‘ortodonta’

Pojecie czynnosciowosci ma ogromne znaczenie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

PODZIAŁ KLINICZNY GRUŹLICY PŁUC Ogromna rozmaitość zmian anatomicznych i obrazów klinicznych w gruźlicy płuc oraz różnorodność jej przebiegu i zejść nasuwała już dawno potrzebę jej usystematyzowania i uszeregowania dla celów prak- tycznych W pewne zespoły typowe. Samo bowiem określenie “gruźlica płuc” jako zbyt ogólnikowe nie daje należytego pojęcia ani o obecnych zmianach w płucach, ani o dalszym losie chorego. Podjęte z różnych stron próby podziału gruźlicy płuc oparto na ró- źnych przesłankach. Już wielka liczba podanych dotychczas klasyfikacji świadczy dosadnie, że żadna z nich nie zadowalnia klinicysty. Nie jest wobec tego celowe podawać tutaj wszystkich ogłoszonych już klasyfi- kacji klinicznych gruźlicy płuc. Długo posługiwano się klasyfikacją Turban-Gerhardta, przyjętą w r. 1908 przez Międzynarodowy Związek walki z gruźlicą. Podstawą tej klasyfikacji uwzględniającej tylko przewlekłą gruźlicę płuc jest rozległości zmian chorobowych w płucach. Odróżnia ona w gruźlicy płuc 3 okresy. Do pierwszego okresu zalicza się przypadki przewlekłej gruźlicy płuc, w których zmiany są nieznaczne i nie sięgają niżej drugiego żebra przy gruźlicy jednego płuca a nie przekraczają oboj- czyka i grzebienia łopatki w gruźlicy obu płuc. Do drugiego okresu należą te przypadki, w których zmiany są także nieznaczne, lecz zajmują więk- szy obszar niż w pierwszym okresie, nie przekraczając jeszcze całego płata. Do tego okresu zalicza się także przypadki gruźlicy płuc ze zmianami ciężkimi, zajmującymi najwyżej połowę płata. Okres trzeci obejmuje przypadki rozleglejsze niż w drugim oluesie oraz przypadki ze znacznymi jamami w płucach. Przez miano: “zmiany nieznaczne” rozumie esię w klasyfikacji Turban-Gerhardta ogniska rozrzucone, objawiające się lekkim przytłumieniem odgłosu opukowego, szmerem oddechowym szorstkim, osłabionym pęcherzykowym, pęcherzykowo-oskrzelowym lub -oskrzelowo-pęcherzykowym oraz rzężeniami drobnobańkowymi i średnio- bańkowymi. Przez miano: “zmiany znaczne” rozumie się nacieki -objawiające się wyraźnym stłumieniem oraz szmerem oddechowym bar- -dzo osłabionym, nieoznaczonym, oskrzelowo-pęcherzykowym lub oskrze- lowym, bez względu na to, czy rzężenia są, czy ich nie ma . Stłumienia, .zależnego od zapalenia opłucnej, nie przekraczającego przestrzennie kilku centymerów. nie uwzględnia się, natomiast większe stłumienia uznaje się za powikłanie. Okres choroby podaje się co do każdego płuca osobno, ogółem zaś klasyfikuje się przypadek według wyniku badania płuca bar- dziej zajętego. Tak np. jeżeli w prawym płucu zmiany należą do dru- giego okresu (Pll), a w lewym – do pierwszego (LI) to uznaje się gru- źlicę płuc drugiego okresu. [przypisy: , badania psychologiczne, trener personalny, ortodonta ]

Comments Off