Posts Tagged ‘olejek kokosowy’

Osobowosc podstawowa i rozszcze- pienna

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Osobowość podstawowa i rozszcze- pienna mogą się od siebie różnić bardzo zasadniczo. W okresie zamroczenia ucz- ciwy osobnik moźe być zdolny do popełnienia przestępstw, do ujawnienia zbo- czeń płciowych, do dokonania czynów sprzecznych z jego rzeczywistymi poglą- dami i zasadami. Nie dotyczy to naprzemiennych rozszczepień osobowości w hi- sterii ani także zjawisk uzyskanych drogą hipnozy, gdzie właściwości charakte- rologiczne, nawyki, zasady moralne i inne cechy podstawowej osboWoŚCi rozstrzygają o postępowaniu jednostki także w stanach zamroczenia. Dzisiaj zjawiska te, zależne w wysokim stopniu od sugestii hipnotyzera i fantazji osoby histerycznej, należą do wielkich rzadkości. W dawnym piśmiennictwie psy- chiatrycznym znaleźć można opisy niezwykłych przypadków histerycznego rozszczepienia osobowości naprzemiennego, gdzie liczba sztucznych osobowości dochodziła do dwunastu, każda z osobnym rzędem ciągłości pamięciowej. 3. Rozszczepienie osobowości jednoczesne, czyli rozpad struktury osobowości (persona lita s duplex simultanea sive destructuratio per- sonalitatis). Ciężkie te zaburzenia zachodzą wyłącznie w• psychozach kręgu schizofrenicznego. Dla psychoz tego typu rozpad czynności psychicznych jest tak znamienny, że Bleuler użył pojęcia schizejn (rozszczepiać) do oznaczenia całej tej grupy psychoz. Objawy te omówimy szczegółowo W rozdziale o schizo- frenii. Tutaj wystarczy powiedzieć, że określenia “rozpad struktury osobo- wości” używa się -jednak najczęściej na oznaczenie zmian rozszczepiennych, dających się stwierdzić w mniejszym lub większym stopniu w strukturze oso- bowości każdego schizofrenika. Te zjawiska rozpadu widać np. w zakresie myślenia pod postacią rozkojarzenia lub ambisentencji, w zakresie życia uczu- ciowego pod postacią ambiwalencji, w zakresie sfery dążeń pod postacią ambi- tendencji. Rozpad widać również we wzajemnym stosunku poszczególnych czyn- ności psychicznych, np. między życiem uczuciowym a czynnościami intelek- tualnymi – jako paratymię lub między wewnętrzną treścią przeżyć psychicz- nych a ich wyrazem mimicznym – jako paramimię. Wreszcie o rozpadzie mó- wimy również stwierdzając rozłam między osobowością a środowiskiem pod postacią takich zjawisk, jak autyzm i dereizm. [przypisy: , olej lniany, olejek kokosowy, Studnie głębinowe ]

Comments Off