Posts Tagged ‘olejek kokosowy na włosy’

Zabu- rzenie “organiczne” jest nieodlaczne

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zabu- rzenie “organiczne” jest nieodłączne od ,;czynnościowego”. Zachodzi to tym łatwiej, im słabszy i mniej zrównoważony jest układ nerwowy. W świetle przytoczonych spostrzeżeń i interpretacji stają się zrozumiałe przypadki, w których już wyrównane zaburzenia nagle ponownie się ujawniają albo w których długo istniejący i ukryty proces chorobowy nagle ujawnia się w całej pełni po urazie, po zakażeniu lub po silnym wzruszeniu. Przytoczone wywody dają nam wgląd w stosunek zespołu czyn- nościowego do podłoża organicznego. Nieporozumienia pojęciowe grożą również przy używaniu -określeń w rodzaju “organiczny typ reakcji” (the organie reaction type). Twórcą tego pojęcia jest Bon- hoeffer. Do tego typu psychoz zaliczają różni autorzy w jednym rzędzie: psychozy alkoholowe, psychozę Korsakowa, przewlekły alkoholizm, narkomanię i zatrucia, psychozy zakaźne i połogowe, porażenie postępujące, nagminne zapalenie mózgu, psychozy starcze i urazowe itd. (np. Henderson-Gillespie). Pomieszane są tu więc organiczne procesy z psychozami czynnościowymi, a więc sprawy nieodwracalne -ł z przemijającymi. Nie może w tych warunkach być mowy o jakiejś rozsądnej syste- matyce. Zamieszanie to pochodzi stąd, że pewne psychozy niewątpliwie tylko towa- rzyszą sprawom, uszkadzającym mózg. W konsekwencji należałoby jednak i od- czyny histeryczne zaliczać do organicznych typów reakcji, jeżeli towarzyszą spra- wom organicznym. W mojej systematyce nie ma z tych względów tego dwuznacz- nego określenia. Ostre zespoły psychotyczne podzielić można na kilka rodzajów: I. Psychozy przebiegające z zaburzeniami świadomości. Naruszenie lub nienaruszenie sensorium jest sprawdzianem teoretycznie i prak- tycznie bardzo ważnym. Zespołów takich jest trzy: delirium, amentia i obnubi- latio, nie licząc zespołów mieszanych. Wszystkie niżej podane nie naruszają zasadniczo świadomości, jeżeli się nie sprzęgną z którymś z wyliczonych wyżej zespołów. II. Zespoły z cyklu cyklofrenicznego. Jest ich dwa: mania- kalny i depresyjny. [hasła pokrewne: , bielizna damska sklep internetowy, olejek kokosowy na włosy, tusz do rzęs ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek kokosowy na włosy’

Zabu- rzenie “organiczne” jest nieodlaczne

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ze stanowiska teorii toksemicznej dla powstania nacieku około ogniskowego ma znaczenie nie wielkość ogniska gruźliczego, lecz stopień jego aktywności oraz stopień wrażliwości tkanki płucnej na jady: Jeżeli sprawa gruźlicza jest bardzo złośliwa, to już małe ognisko może wywołać rozległe zapalenie oboczne. Np. duże “pakiety węzłowe”, które widzimy czasami w gruźlicy płuc przy badaniu radiologicznym klatki piersiowej, nie zawsze są samymi tylko powiększonymi zserowaciałymi węzłami. Często są to duże zapalenia dookoła małego ogniska gruźliczego w węźle. Czynniki zaostrzające zmianę gruźliczą w płucu, zatem załamanie się odporności ustroju na zakażenie gruźlicze wskutek ogólnego osłabienia na tle wyczerpującej pracy, niedostatecznego odżywiania się, chorób za- kaźnych, ustawicznej styczności z chorymi na gruźlicę itd. – sprzyjają powstawaniu zapalenia okołoogniskowego. Czasami nie ma równoległości między stopniem aktywności zmiany gruźliczej w płucu a rozległością zapalenia dookoła ogniska. Brak tej . zależności tłumaczy się ze stanowiska teorii toksycznej tym, że w po- wstawaniu zapalenia otaczającego ogniska gruźlicze mogą współdziałać także inne bakterie, np. pneumokoki, gronkowce, paciorkowce. Zapalenie około ogniskowe zdarza się zwłaszcza często w wieku dziecięcym, w miarę zaś zbliżania się do wieku szkolnego staje się coraz rzadsze. Zapalenie okołoogniskowe, powstające w okresie pierwotnej zmiany gruźliczej, nazywa się także, nacieczem lub naciekiem okołoogniskowym pierwotnym (infiLtratio perijocalis pri- mitiva). Może ono otaczać samo tylko ognisko pierwotne, tylko drogi chłonne, łączące ognisko z powiększonymi okolicznymi węzłami chłon- nymi lub same tylko te węzły albo też dookoła wszystkich składników zespołu pierwotnego wytwarza się jedno bardzo rozległe zapalenie zaj- mujące cały płat lub prawie cały płat płucny. Takie rozległe zapalenie opisano jako “epituberculosis pulmonum” Eliasberga i N eulanda, “sple- nopneumonia tuberculosa” Granchera, “pneumonia mass iv a” Gran- chera itd. [hasła pokrewne: , olejek kokosowy na włosy, Karmy dla psów, Zdrowa żywność ]

Comments Off