Posts Tagged ‘olejek do włosów’

Ogniska zapalne sa na poczatku

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ogniska zapalne są na początku usadowione najczęściej w gór- nych częściach płuc. nica, grypa, zapalenie zachłystowe płuc i in. Ostatecznie rozstrzyga stwierdzenie prątków gruźlicy w plwocinie. Rozpoznanie różnicowe. Ostre zapalenie płuc serowate odoskrzelowe uchodzi w początkowym okresie za ostry nieżyt oskrzeli lub za grypę. Dopiero uporczywość gorączki nasuwa lekarzowi na myśl możliwość sprawy gruźliczej. Jeżeli choroba przeciąga się i pojawiają się objawy ostrego odoskrzelo- wego zapalenia płuc, to powstaje pytanie, czy zapalenie jest serowate, czy grypowe. Różnicowanie opiera się na następujących danych: Ostre zapalenie płuc odoskrzelowenie gruźlicze (grypowe): 1. Sprawa toczy się przeważnie. w dolnych płatach płuc. 2. Objawy zagęszczenia i rozpadu tkanki płucnej (wzmożenie drżenia piersiowego, przytłu- mienie odgłosu opukowego, dźwięczność rzężeń, oskrzelowy szmer oddechowy, przelewania się) pojawiają się już wcześnie, są o wiele wyraźniejsze i szerzą się szybko. 3. Gorączka ciągła, zwalniająca lub nieregularna. 4. Bardzo obfite poty, zwłaszcza w nocy. Objawy zagęszczenia tkanki płucnej są słabe: wzmożenie drżenia piersiowego zwykle bywa nieduże; odgłos opu- kowy przez cały czas bębenko- wy lub przytłumiono-bęben- kowy; szmer oddechowy nie- oznaczony, później bardzo ła- godny oskrzelowy, trzeszczenia oraz drobnobańkowe i średnio- bańkowe rzężenia, niekiedy z lekkim odcieniem – dźwięcz- ności. Objawów rozpadu tkanki płucnej nie ma Najczęściej na 7 dzień rozpo- czyna się powolny spadek go- rączki; na 10-12 dzień ogólna ciepłota ciała wraca zwykle do poziomu prawidłowego, chociaż objawy nieżytu oskrzeli jeszcze trwają nadal. Odczyn dwu azowy Ehrlicha w moczu ujemny. W plwocinie nie ma prątków Kocha ani włókien sprężystych. Ogólny stan nie ulega: znacz- niejszemu pogorszeniu. Wywiadv w kierunku zakaże- nia gruźliczego ujemne. Chory szybko słabnie i chu- dnie. W wywiadach nieraz kaszel, krwioplucie, “katar” szczytów płuc, obciążenie gruźlicą. Odczyn dwu azowy Ehrlicha w moczu dodatni. Prątki gruźlicv i włókna sprę- żyste w plwocinie – niekiedy dopiero w późniejszym okresie. Rokowanie. Ostre zapalenie płuc serowate odoskrzelowe kończy się prawie zawsze śmiercią. Leczenie. Chory powinien od początku choroby leżeć w łóżku w przestronnym pokoju, równomiernie ogrzanym (1,7-1,8° C). dobrze- przewietrzanym. Należy dbać o należyte odżywianie cborezo. Prócz tego, stosuje się leczenie. objawowe. Spostrzegano pomyślne wyniki po lecze- niu przetworami złota. Próby leczenia odmą leczniczą (po stronie płuca z rozleglejszymi zmianami) przyśpieszają zwykle ze iście śmiertelne wskutek zaostrzenia sprawy w drugim płucu i dołączenia się ropnezo zapalenia opłucnej .po stronie odmy. W ostatnich czasach pró- tuje się leczenia streptomycyną. [hasła pokrewne: , implanty zębów, domowe sposoby na trądzik, olejek do włosów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek do włosów’

Ogniska zapalne sa na poczatku

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Osobowość zdrowa, podstawowa, nie przypomina sobie prze- ważnie nic z okresu zamroczenia. Niepamięć ta bywa przeważnie całkowita. Cza- sem tylko pozostają z tego okresu niejasne, zamazane, mgliste wspomnienia lub oderwane wyspy pamięciowe. Podmiotowa łączność tych wspomnień z własną jaźnią nie podlega wątpliwości, a więc chory wie, że to on właśnie miał te mgliste przeżycia. I na odwrót, wypowiedzi chorego w okresie zamroczenia na- wiązują do okresu zdrowej osobowości, chociaż czuje się on zmieniony, inny, nie ten sam. W Klinice Chorób Psychicznych Akademii Medycznej w Gdańsku obserwowa- liśmy przypadek gruźliczego zapalenia opon mózgowych, w przebiegu którego, po ustąpieniu ciężkiego zespołu amentywnego, pozostał jasny stan zamroczenia (obnubilat.io lucida). Chory ten w tym stanie pamiętał początek i przebieg swojej choroby, wiedział, co mu było i że stan jego był coraz gorszy, i twierdził, że wreszcie umarł. Było dla niego zagadką, że w tej chwili żyje, nie umie sobie wytłumaczyć, kim jest, bo przecież tamten “on” umarł; ze zdumieniem przyglą- dał się swojemu ciału. Po ustąpieniu zamroczenia przeżycia te pokryte były cał- kowitą niepamięcią. Osobowość rozszczepienna nie zawsze bywa całkowicie wykształcona. Zależy to od stopnia jakościowych zaburzeń świadomości i od dezorientacji, która do- tyczy z zasady wszystkich kierunków. Niekiedy jednak rozszczepienna osobo- wość przybiera taką- postać, że nie znający chorego ludzie mogą w nim nie zau- ważyć nic uderzającego. Zachowanie chorego bywa skoordynowane, wykonuje on całe szeregi celowych czynności, rozmawia z otoczeniem, wypowiada pewne poglądy, ujawnia swoje uczucia, zdradza pewien poziom intelektualny. Na pod- stawie poczynionych na chorym spostrzeżeń otoczenie wyrabia sobie obraz jego psychiki, jego struktury osobowościowej. [hasła pokrewne: , surówki bawełniane, olejek do włosów, depilacja laserowa Łódź ]

Comments Off