Posts Tagged ‘olej kokosowy’

W przypadkach sredniej ciezkosci obraz

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W przypadkach średniej ciężkości obraz kliniczny zespołu gru- źliczego durowatego przypomina dur brzuszny. Cechują go wysoka go- rączka o torze zbliżonym do toru ciągłego trwająca 3-4 tygodnie i dłu- żej, bóle głowy, przyspieszenie tętna i powiększenie śledziony, chociaż niestałe, przy względnie dobrym stanie podmiotowym. W krwi często stwierdza siz zmniejszenie liczby białych krwinek (leukopenia) ze względ- ną limfocytozą. Postać ciężka zespołu gruźliczego durowatego (typhobacillosis gra- vis s. maligna) zdarza się dość rzadko. Cechują ją gorączka powyżej 40° C o torze nieregularnym trwająca dłuższy czas oraz zatrważające ogólne objawy toksyczne w postaci ogólnego, wyczerpania (prostratio), bredzenia (deLirium), znacznego osłabienia czynności serca, biegunek, suchego języka i in. W przeciwieństwie do postaci ciężkiej zespołu gruźliczego durowatego zdarza się dość często postać bardzo łagodna, zamaskowana (typho- baciHosis Larvata), przebiegająca jako zaburzenie trawienne z gorączką, jako gorączka “wzrastania”, umiarkowana gorączka ciągnąca się bez końca lub z dłuższymi przerwami itd. Postać łagodna naśladuje czasami objawy zapalenia wyrostka robaczkowego, często też kojarzy się z ru- mieniem guzowatym. We wszystkich postaciach badanie klatki piersiowej podstawowymi metodami przeważnie nie wykrywa zmian, jeżeli ich nie było przedtem, albo stwierdza tylko nieznaczne objawy przedmiotowe w postaci np. zmiennych, przelotnych objawów osłuchowych (zaostrzony szmer wde- chowy, trzeszczenia i in.). Natomiast badanie radiologiczne płuc wykry- wa bardzo często zmiany cechujące zespół pierwotny, w innych przy- padkach – skrycie przebiegające zapalenie opłucnej lub zmiany świad- czące o zaostrzeniu sprawy gruźliczej. Odczyn skórny Pirqueta jest do- datni. Objaw ten nabiera szczególnego znaczenia, jeżeli przedtem był ujemny. [przypisy: , foteliki dla dzieci, olej kokosowy, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olej kokosowy’

W przypadkach sredniej ciezkosci obraz

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Największe trudności nastręcza zrozumienie jednoczesnego rozszczepienia osobowości. Pomocne mogą tu być następujące schematy, ilustrujące jedno- cześnie niektóre objawy rozszczepienne jak: ambiwalencję czyli współistnienie sprzecznych uczuć, ambisentencję czyli współistnienie sprzecznych myśli, ambi- tendencję czyli współistnienie sprzecz- nych dążeń, paratymię czyli rozszcze- pienie między uczuciami a intelek- tem itp. Jeżeli przyjmiemy, że reakcje intelektualne mogą też występować i naprzemiennie, względnie niektóre z nich tylko chory wypowiada, to łatwiejsze stanie się zrozumienie roz- kojarzenia. Części tych może być więcej, każda z nich reaguje inaczej na bodźce środowiska zewnętrznego i wewnętrznego, dzieje się to jednocześnie i w ten sposób staje się zrozumiałe, że chory jednocześnie czuje się np. monterem, prezydentem i rektorem wyższej uczelni.
ZESPOŁY PSyCHOTYCZNE CZYNNOŚCIOWE Na wstępie kilka uwag z zakresu mianownictwa. Objawy nigdy nie występują luźno. Ich wyosobnienie i odrębny opis są dziełem analizy. Mianowicie objawy (sym- ptomata) występują z zasady w pewnych stałych związkach, które w piśmiennictwie różnie się określa. Niemiecko-szwajcarska psychiatria (Stcrring w podręczniku Rein- chardta) rozróżnia zespoły. (syndromata) czyli “symptomokompleksy” nie czyniąc między tymi dwoma pojęciami różnicy. Niektórzy jednak wprowadzają tu różnicę, widząc w “symptomokompleksie” pojęcie podrzędne, a w zespole pojęcie narzędne. Za przykład pojęcia nadrzędnego rrioże służyć zespół katatoniczny, w obrębie którego mogą się pojawić “symptomokompleksy” osłupienia, podniecenia psychoruchowego itd. Również wielu psychiatrów radzieckich, np. Kerbikow, używa tych dwóch mian jaka synonimów. Doprowadza to do nadmiernego rozbudowania zespołów, których liczba wzrasta niepomiernie. Wskutek tego zaciera się różnica między zespołami, które zasługują na nazwę psychoz jako odrębnych jednostek nozograficznych, a “symptomokomplek- sami”, które nie wykraczają poza granice symptomatologii. Trudno bowiem podniece- nie psychoruchowe, czy osłupienie nazwać psychozą na równi z majaczeniem, stanem pomrocznym, manią, melancholią, katatonią, paranoidem itd. W skład bowiem tych zespołów psychotycznych jako zmienne składniki obrazów klinicznych wchodzą owe “symptomokompleksy” w rodzaju podniecenia psychoruchowego, osłupienia itp. Po- niżej będziemy się starali nie używać pojęcia “symptomokompleksu”, zaliczając tego rodzaju związki objawowe do symptomatologii, a nie do syndromologii. W innych specjalnościach lekarskich można by znaleźć bez liku porównań. Tak np. gorączka uchodzi za objaw, chociaż w starożytności i wiele wieków później pod pojęciem feb1is rozumiano coś znacznie więcej, coś nawet w rodzaju zespołu lub choroby, a przynajmniej “symptomokompleksu”. Analizując dzistaj to pojęcie, oparte na oglą- dzie ciepłomierza, stwierdzimy z łatwością, że nie chodzi tutaj o zjawisko jednoobja- wowe, lecz właśnie o “symptomokompleks”, na który składają się różne objawy przedmiotowe i podmiotowe: zaczerwienienie skóry, przyśpieszenie tętna, złe samo- poczucie, brak łaknienia, dreszcze itd. Mimo to “symptomokompleks” gorączki trak- tujemy jako jeden łączny objaw. [przypisy: , biustonosze do karmienia, olej kokosowy, masło shea ]

Comments Off

« Previous Entries