Posts Tagged ‘odzież dla dzieci’

Czlowiek zachowuje poczucie i pewnosc

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Człowiek zachowuje poczucie i pewność swojej historycznej ciągłości w czasie: swojej tożsamości z sobą z upływem czasu, lecz równocześnie wie, że jego osobowość zmieniała się stopniowo lub skokami. Zmiany te w prawidłowych warunkach można stwierdzić dopiero wówczas, gdy porówna się odległe od siebie w czasie przekroje danej «sobowości. Ten sam człowiek jako dziecko, jako młodzieniec, jako mężczyzna doirzaly, jako starzec, jest wprawdzie identyczny z sobą, posiada jednak w rozmai- tych okresach życia różną osobowość. Zjawisko to jest widoczne zarówno dla oto- czenia, jak i dla doświadczenia wewnętrznego. Kształtowanie się osobowości zależy od nfeustaiącei wymiany wpływów ze środowiskiem, którego osobowość jest nie- rozdzielnym składnikiem. Na rozwój i strukturę osobowości ma . wpływ nie tylko otoczenie, ale w niemałym stopniu i człowiek sam. Wpływy wychowawcze działają na człowieka głównie w ten sposób, że oczom jego ukazują pewien ideał osobowości, którego osiągnięcie powinno być celem dążeń. Jeżeli ideał ten stanie się przedmiotem uczuć i dążeń, to jednostka rozwija swój organizm psychofizyczny i urabia go tak, aby urzeczywistnić ten wzór. Możliwe tu jest i zakłamanie. Ktoś rozmyślnie lub bezwiednie okazuje na zewnątrz osobowość, której naprawdę nie posiada. Udawanie fikcyjnej osobowości ma być cechą histerotypii. Rozmyślne lub bezwiedne udawanie może jednak wytworzyć takie mnóstwo nawyków i odruchów warunkowych. że z biegiem czasu osobowość prawdziwa i sztuczna zlewają się w jeden stop. Aktorzy zawodowo wczuwają się w obce osobowości, odgrywając je w danej chwili z tak daleko posuniętym przete- ciem, że zatracają poczucie Własnej osobowości. Zjawiska te pomocne nam są dla zrozumienia zaburzeń osobowości pojawiających się czasowo lub trwale w przebiegu wielu chorób psychicznych. [przypisy: , badania psychologiczne, odzież dla dzieci, Studnie głębinowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odzież dla dzieci’

Czlowiek zachowuje poczucie i pewnosc

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Klasyfikacja Sterlinga tak jak Turban-Gerhardtowska za podstawę podziału przewlekłych suchot płuc bierze rozległość zmian w płucach. Zmiany cechujące suchoty płuc rozpoczynające się (phthisis pulmonum chronica incipiens) są w niej te same jak w pierwszym okresie Turbana; zm.iany, zaliczane do suchot płuc rozwiniętych (phthisis pulmonum chro- nica declarata) te same, które Turban odnosi do drugiego okresu, wreszcie zmiany w rozpadowych suchotach płuc (phthisis pulmonum chro- nica consumptiva) odpowiadają przestrzennie trzeciemu okresowi Tur- bana. W przeciwieństwie do klasyfikacji Turban-Gerhardta, klasyfikacja Sterlinga podkreśla przede wszystkim przebieg choroby odróżniając postaci ostre i przewlekłe, a wśród przewlekłych w postaci rozpoczynających się suchot – postać jawną (tuberculosis manifesta), objawiającą się ograniczonym ogniniem gruźliczym w płucu (tuberculosis occulta), którą cechują objawy ogólne, pozwalające rozpo- znać gruźlicę, chociaż na razie nie można wykryć siedziby zmian grużli-. czych w płucach. W postaci jawnej rozpoczynających się suchot płuc oraz w suchotach rozwiniętych i rozpadowych klasyfikacja Sterlinga uwzględnia dynamikę sprawy chorobowej, zaznaczając, czy zmiany są zahamowane (phthisis stationaris), czy też postępują ostro (phthisis pro- grediens acute) lub powoli (phthisis progrediens chronice) albo na od- wrót cofają się (phthisis pulmonum reqredienss, – żwykle powoli. W su- chotach rozwiniętych i rozpadowych uwzględnia się nadto charakter anatomiczno-patologiczny zmian, który może być bardziej włóknisty (phthisis pulmonum fibrosa), serowaty (phthisis pulmonum caseosa) lub, co bywa najczęściej, włóknisto-serowaty (phthisis pulmonum fibrosocaseosa). Z suchot płuc wyodrębnia się postać poronną itubercu- losis pulmonum abortiva), ,dawniej włączaną do rozpoczynających się suchot płuc, chociaż sprawa ta nie ma skłonności do dalszego rozwoju, oraz gruźlicę wygojoną (tubercuiosis pulmonum obsoieta}. W ten sposób klasyfikaja Sterlinga obejmuje w każdym przypadku nie tylko rozległość zmian, jak klasyfikacja Turban-Gerhardta, ale także ich domniemay charakter, skłonność rozwojową i przebieg. [więcej w: , olej kokosowy, odzież dla dzieci, odżywka do rzęs ]

Comments Off