Posts Tagged ‘odwrócona osmoza’

OSTRA GRUZLICA PLUC (TUBERCULOSIS PULMONUM

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

OSTRA GRUŹLICA PŁUC (TUBERCULOSIS PULMONUM ACUTA) Do ostrej gruźlicy płuc zalicza się przypadki o przebiegu szybkim, nieraz gwałtownym. Sprawa chorobowa szerzy się przeważnie drogą oskrzeli lub za pośrednictwem krwi. Do postaci szerzących się drogą oskrzeli i należy ostre gruźlicze za- palenie płuc serowate (pnenmonia caseosa acuta), polegające na ostrym wysiękowym zapaleniu płuc przechodzącym szybko w serowacenie i roz- pad bez skłonności do odgraniczenia i otorbiania ognisk grużliczych. Ty- powych gruzełków w tej postaci nie spotyka się. Do ostrych postaci szerzących się drogą krwi należy przede wszyst- kim ostra gruźlica płuc prosówkowa ituoercuiosis pulmonum miliaris acuta). W tej postaci całe płuca są usiane grudkami prosowatymi, które wskutek szybkiego przebiegu choroby nie ulegają ani rozpadowi. ani zmianom wstecznym. Na granicy między ostrą a przewlekłą gruźlicą stoi zespół gruźliczy durowaty oraz gruźlica płuc nawałowa. Obie te postaci mogą mieć także ostry przebieg. Spotyka się – i to znacznie częściej – postaci mieszane, w których obok ognisk zapalenia serowatego wytwarzają się także. grudki pro- sowate.
OSTRA GRUŹLICA PŁUC SZERZĄCA SIĘ DROGĄ OSKRZELI (TUBERCULOSIS PULMONVM ACUTA BRONCHOGENES) Najczęstszą postacią ostrej gruźlicy płuc jest ostre zapalenie serowate (meumonia caseosa acuta). Zapadają na, nią osoby, które przebyły nie- gdyś zakażenie gruźlicze, gdy naciek wczesny powstający na tle pono- wnego zakażenia (superinfectio) albo zakażenia z wewnątrz (autoinfectio) ulegnie zserowaceniu i masy serowate z prątkami zostaną zawleczone do oskrzeli od razu w dużej ilości. Ostre zapalenie płuc serowate może powstawać także w toku prze- wlekłej gruźlicy włóknisto-serowatej w razie aspiracji do oskrzeli z jam gruźliczych wielkiej liczby prątków z masami serowatymi, zwłaszcza zaś po obfitym krwotoku płucnym, gdy razem z krwią dostaną się do oskrzeli, najczęściej do dolnych płatów płuc, obficie prątki. Powstają wtenczas ogniska zapalenia serowatego płuc szerące się drogą aspiracji przez oskrzela na inne części płuc. Powstaniu zapalenia sprzyja w tych przy- padkach zażywanie .leków uśmierzających kaszel oraz stałe leczenie cho- rego na wznak. [podobne: , przydomowe oczyszczalnie ścieków, olej lniany, odwrócona osmoza ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odwrócona osmoza’

OSTRA GRUZLICA PLUC (TUBERCULOSIS PULMONUM

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zespoły kręgu schizofrenicznego. Jest ich trzy: hebefre- niczny, katatoniczny i paranoidalny. Jeżeli występują nie na podłożu schizo- frenii przewlekłej, czyli prawdziwej, to używamy określenia “zespół schizofre- noidalny”. Określenie “schizofrenopodobny” jest językowo błędne. IV. Zespoły wyosobnione z kręgu schizofrenicznego ze względu na brak rozpadu osobowości. W ten sposób z zespołu paranoidalnego wyosobniono zespoły: paranoiczny i parafreniczny, a z zespołu katatonicznego katalepsję. V. Zespoły reaktywne, spośród których histeria tworzy odrębną grupę, a pozostałe dzielimy na zespoły reaktywne psychotyczne i psychonerwicowe. Zdarzających się w praktyce nierzadko zespołów mieszanych nie ujmujemy w osobną grupę, gdyż zwykle udaje się drogą analizy rozdzielić i odpowiednio podporządkować składniki dwóch powikłanych ze sobą zespołów.
PODŁOŻE PRZYCZYNOWE Podłoże, przyczynowe ostrych zespołów czynnościo- wyc h. Jest nim z zasady jakieś ciężkie schorzenie somatyczne lub somato-psy- chiczne, upośledzające bezpośrednio lub pośrednio układ nerwowy ośrodkowy. Najczęściej chodzi tu o czynniki chorobotwórcze działające ostro lub też o za- ostrzenia procesów przewlekłych. W przeważającej liczbie przypadków przy- czyny te dadzą się wykryć lub postawić. w domyślny związek przyczynowy z wystąpieniem zespołu psychotycznego. Spośród tych chorób podstawowych wymieniamy w naszych warunkach na- stępujące: 1. Choroby zakaźne, jak dur brzuszny i plamisty, posocznica, róża, ostry gościec stawowy, pląsawica, grypa, zapalenie płuc, gruźlica, krztusiec i świnka, płonica, odra, ospa, tężec, błonica, czerwonka, zimnica i in. 2. Cierpienia ogólne, jak stany wyczerpania, głód, stany preagonalne, ciężkie choroby krwi z niedokrwistością na czele, choroba posurowicza, char- łactwo nowotworowe, stany pooperacyjne (o ile nie wchodzą w grę czynniki infekcyjno-toksyczne), udar słoneczny, nadczynność i niedoczynność tarczycy, inne choroby układu wewnątrzwydzielniczego, choroby nerkowe (uraemia), cho- roby przewodu pokarmowego, w szczególności wątroby, oparzenia itd. 3. Zaburzenia układu krążeniowego, szczególnie te, które po- wodują zastoinę w obrębie mózgu i obrzęk, miażdżyca mózgu itd. 4. Zatrucia: największe znaczenie przypada tutaj alkoholizmowi, w szcze- gólności ostremu upojeniu alkoholowemu w przebiegu alkoholizmu przewlek- łego, mają także znaczenie zatrucia alkoholem metylowym, “bimbrem”, po- nadto wchodzą w grę używki w rodzaju opium i jego pochodnych z morfiną na czele, dalej heroina, kodeina, kokaina, haszysz, meskalina; osobną grupę I3ta- nowią zatrucia zawodowe, np. ołowiem, tlenkiem węgla, czteroetylkiem ołowiu, talem itd. oraz lekami, spośród których największe znaczenie posiadają barbi- turany, także atropina, sporysz i in. W końcu wspomnieć trzeba o zatruciach grzybami oraz o awitaminozach, spośród których najlepiej zbadano psychozy na tle pelagry. [więcej w: , poradnia psychologiczna kielce, odwrócona osmoza, psycholog Kraków ]

Comments Off