Posts Tagged ‘oczyszczanie organizmu’

W ciezkich przypadkach rozpadu osobowosci

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W ciężkich przypadkach rozpadu osobowości może się w ogóle zatrzeć gra- nica między własną osobowością i światem otaczającym, tak daleko posuwają się zjawiska transytywizmu i apersonizacji. Dochodzi wreszcie do tego, że sa- mopas chodzą niskie dążności popędowe, szlachetne impulsy uczuciowe wyższe, działanie o typie paragnomęnów lub odczyny umotywowane urojeniami. Pow- staje w ten sposób obraz rozpadu całkowitego, gdzie doszczętnie rozbita jest wszelka struktura osobowości ludzkiej. Pojęcie struktury osobowości i• jej poszczególne zaburzenia łatwiej zrozu- mieć za pomocą graficznych schematów. Sporządził je w sposób bardzo po- mysłowy Paweł Gałuszko, posługując się następującymi rysunkami. Załóżmy, że w skład osobowości wchodzą 3 struktury psychiczne, pozosta- jące ze sobą w ścisłym związku czynnościowym i tworzące razem jedną całość, mianowicie: intelekt, uczucia i wola. Tę trójdzielną strukturę można sobie uzmysłowić rysunkowo jak na ryc. 19 a. Układ i wzajemny stosunek tych 3 składowych tworzących całość nazywamy strukturą osobowości. Zarówno ramy poszczególnych składowych, jak i całej osobowości są dla każdego osobnika indywidualne. Od ich osobniczych. właści- wości zależą reakcje na bodźce, płynące ze środowiska zewnętrznego i wewnę- trznego. Do czasu osiągnięcia dojrzałości psychicznej cechy te ulegają prze- kształceniom, a następnie w warunkach fizjologicznych w istocie swej pozo- staj ą stale. Mając na uwadze powyższe, możemy sobie wyobrazić schematycznie prostą zmianę osobowości jako zjawisko polegające jedynie. na zachwianiu pierwot-• nego stosunku ilościowego między intelektem, uczuciami i wolą, bez uszkodzenia ich struktury. Prowadzi to do zmian jakościowych w reakcjach osobnika na bodźce środowiska zewnętrznego i wewnętrznego. Widzimy to np. w przebiegu procesów otępieniowych, gdzie doszło do zubożenia w sferze intelektu i uczuć. Powstaje dysproporcja, którą schematycznie można przedstawić jak na ryc. 19.b. Rozszczepienie naprzemienne osobowości, które łączy się zwykle z jakościo- wymi i ilościowymi zaburzeniami świadomości, przedstawić można jako nieco zniekształcony cień poprzedniej osobówości, która na czas choroby sama ustą- piła. Cień ten leży jakby w innej płaszczyźnie; nieraz zniekształcenia są tak duże, że z trudem daje się w nim wyróżnić kontury właściwej osobowości, w innych przypadkach zniekształcenia są minimalne, jak np. w ząmroczeniu jasnym. Po ustąpieniu czynnika chorobowego cień ten nagle znika i pojawia się właściwa osobowość (ryc. 19 c). [podobne: , olejek makadamia, odzież bhp, oczyszczanie organizmu ]

Comments Off

Posts Tagged ‘oczyszczanie organizmu’

W ciezkich przypadkach rozpadu osobowosci

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

O czynnościowym charakterze tych zespołów wnosimy pośrednio, opierając się na następujących danych: 1. Przeważająca większość tych zespołów nie pozostawia w autopsji uchwytnych (dzisiejszymi metodami badania) zmian anatomopatologicznych. Jeżeli zmiany takie bywają, to są one znamienne dla podstawowej sprawy chorobowej, w przebiegu której wystąpiła psychoza. 2. Wszystkie opisane zespoły są zasadniczo uleczalne i nie pozostawiają żadnych trwałych ubytków ani neurologicznych, ani psychicznych. W przypadkach wylecze- nia zachodzi więc całkowita restitutio ad integrum, dowód, że nie było organicznej destrukcji tkanki mózgowej. 3. W wielu przypadkach możliwe jest całkowite ustąpienie objawów nagle, z go- dziny na godzinę lub przynajmniej z dnia na dzień. Tak łatwa odwracalność sprawy chorobowej stanowi jeszcze mocniejszy dowód czynnościowego jej charakteru. W pew- nych przypadkach widuje się zjawisko tzw. luci dum intervallum, jasną przerwę w przebiegu nawet najbujniejszej sprawy psychotycznej, rzecz nie do pomyślenia, gdyby chodziło o proces organiczny. Przytoczonym argumentom można by przeciwstawić tylko jeden poważny kontr- argument, mianowicie nowoczesną krytykę pojęcia czynnościowości. Pojęcia tego nadużywali idealiści, dopatrując się w sprawach czynnościowych udziału czynnika niematerialnego. Jeden z krytyków etioepigenezy nazwał wprost owe psy- chozy czynnościowe “niematerialnymi duchami”. Na polemikę z takimi chwytami szkoda tracić czas. Zjawiska czynnościowe są bez reszty materialne, dotyczą jednak nie samej struktury, która pozostaje nie uszkodzona, lecz czynności, funkcji narządu, ulegającej zakłóceniu. Zakłócenia te bywają natury fizyko-chemicznej, neuro-fizjo- patologicznej, toksyczno-infekcyjnej, metabolicznej itd. Nawet tam, gdzie mówimy r o przyczynach psychogennych, mamy na myśli zawsze czynnościowe schorzenia w obrębie jedności psychofizycznej, jaką przedstawia ustrój żywy. Wyjaśnienie to ma znaczenie nie tylko teoretyczne. [więcej w: , wkładki sfp, biustonosze do karmienia, oczyszczanie organizmu ]

Comments Off

« Previous Entries