Posts Tagged ‘logopeda warszawa’

Niestosunek skladu soków (dyskrazja) jest

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Niestosunek składu soków (dyskrazja) jest powodem fizjologicz- nych .lub pa tologicznych różnic temperamentów. Soków tych rozróżniał cztery: krew (sanguis), żółć (chole), czarna żółć (melajna chole) i śluz (flegma.). Zależnie od prze wagi jednego z tych soków nad wszystkimi rozróżnia cztery typy temperamentów: 1. Sangwinik jest to człowiek o żywym, łatwo zapalnym usposobieniu, o na- turze czynnej, obdarzony pewnością siebie i energią, jego zapał łatwo jednak wy- gasa, jest niewytrwały w swoich wysiłkach, łatwo się zraża trudnościami, tak że nie można na jego zobowiązania liczyć. Zdolny do wielkiego nakładu siły, rozprasza się w wykonaniu swoich zamiarów i bywa roztargniony. Na działania jego miewają wpływ chwilowe bodźce. Współczuje on żywo z otoczeniem, wpada łatwo w gniew i w radość, jest obraźliwy. Zapomina szybko i urazy, i przysługi. Cechy te, zdaniem Hipokratesa zależeć mają od nadmiaru krwi. 2. Choleryk jest również pobudliwy, jednakże wytrwały w wysiłkach i zapa- miętały w afektach. Na podniety zewnętrzne reaguje gwałtownie, zdolny jest jednak do trwałych uczuć. Odznacza się silną wolą i zdolnością do gorących, niczym się nie zrażających dążeń. Właściwości te wiązał Hipokrates z przewagą żółci. 3. Melancholik nie jest skłonny do gwałtownych czynów, nie łatwo wybucha gniewem, radość jego jest cicha, śmieje się niewiele, jest nieśmiały i smutny, na obrazy reaguje nie na zewnątrz, lecz chowa je w sobie, cierpiąc wewnętrznie. Doznane urazy pamięta długo, ale również i oddane mu przysługi. Nie posiadając pewności siebie, nie przejawia też większej energii w działaniu. Powodem tych właściwości usposobienia miałby być nadmiar “czarnej żółci”, za którą Hipokrates uważał nie- utlenioną krew np. w śledzionie. Do dzisiaj jeszcze mówi się o śledziennikach. [patrz też: , logopeda warszawa, olejek cbd, trądzik ]

Comments Off

Posts Tagged ‘logopeda warszawa’

Niestosunek skladu soków (dyskrazja) jest

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W szwajcarsko-niemieckiej psychiatrii używa się ponadto pojęcia Zustandsbild. Pojęcie to ma być ogólniejsze niż pojęcie zespołu, czyli “symptomokompleksu”. Tak np. porażenie postępujące może wywołać nie tylko ten czy ów “symptomokompleks”, ale wykazuje na początku, u szczytu swego rozwoju lub pod koniec zupełnie różne obrazy kliniczne (gdyż tak spolszczyłbym miano Zustandsbild). Osobiście sądzę, że pojęcie to jest w systematyce zbędne, chociaż w praktyce, gdy chodzi o opis obrazu klinicznego posiada swoje znaczenie. Zresztą różni autorzy używają tego. pojęcia w różnym znaczeniu, przeważnie nawet na równi z pojęciem zespołu. Można spotkać np. określenia w rodzaju schizophrenes Zustandsbild lub manisches Zustandsbild, jakkolwiek równie dobrze w przypadkach tych można mówić o zespole lub “sym- ptomokompleksie” . Zespół objawowy (syndroma) ma swoje określone uwarunkowanie patofizjolo- giczne, chociaż przy dzisiejszym stanie wiedzy tylko wyjątkowo, i to w niedostatecz- nej mierze udaje się nam to uwarunkowanie ustalić. Zespoły psychotyczne (syn- dromy) nie są w ścisłym znaczeniu chorobami. Pojęcie choroby (gr. nos o s, Iac, morbus) zawiera w sobie coś więcej. Choroba jest to mianowicie proces w swojej istocie jed- nolity zarówno pod względem anatomopatologicznym, jak i etiologicznym. Za przy- kłady niech posłużą: porażenie postępujące i otępienie starcze. Procesy te polegają na swoistych zmianach anatomopatologicznych i mają własną etiologię; Prawda, że Jest jeszcze wiele chorób o nieznanym podłożu anatomopatologicznym i etiologicz- nym. Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę nie tylko poszczególne objawy i związki między nimi, lecz c a łoś ć objawów psychicznych i cielesnych, wraz z przebie- giem sprawy od początku aż do zejścia, z uwzględnieniem znanych lub .jeszcze hipo- tetycznych przyczyn, to. pośrednio dojdziemy do uzasadnionego wniosku, że dana sprawa jest jednolita anatomopatologteznie i etiologicznie, lecz odrębność i swoistość będzie można wykryć i udowodnić dopiero po udoskonaleniu naszych metod badaw- czych. [przypisy: , rehabiliacja, logopeda warszawa, medycyna estetyczna ]

Comments Off

« Previous Entries