Posts Tagged ‘korekcja wzroku’

Jezeli pratki sa malo zjadliwe

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Jeżeli prątki są mało zjadliwe albo zakażenie dotyczy osoby z wybitną alergią, to prątki zatrzymując się w naczyniach chłonnych włoskowatych mogą wywołać bardzo nieznaczne zapalenie wysiękowe w pęcherzykach, główne zaś zmiany anatomiczne w odprowadzających naczyniach chłon- nych. Powstaje wtenczas niezmiernie rzadka postać gruźlicy prosówko- wej układu chłonnego płuc, opisana jako “rozsiane gruźlicze okołoskrzelowe zapalenie limfopochodne” (peribron- chitis disseminata tuberculosa lymphogenes) lub jako “zapalenie naczyń chłonnych płuc gruźlicze” (lymphangitis pulmo- num tuberculosa). Jeżeli w przebiegu ostrej gruźlicy prosówkowej płuc dojdzie do uogólnienia choroby, to w innych narządach, zwłaszcza w opłucnej, otrzewnej, oponach mózgowych, wątrobie, śledzionie, nerkach, stwierdza się również drobniutkie guzki wysiękowe, gruzełki i ich skojarzenia. Prócz guzków, w płucach wykrywa się prawie zawsze stare zmiany gruźlicze. U dzieci są to przeważnie zmiany gruźlicze węzłów wnęko- wych, śródpiersiowych, szyjnych, tchawicznych, ,często ognisko pier- wotne w płucu, a u dorosłych przeważnie ogniska w płucach albo w na- rządzie moczowym, w kościach itd. Ogniska te są nieraz już otorbione i wygojone. Objawy ostrej gruźlicy prosówkowej płuc stoją w związku z ostrym zatruciem ustroju jadami gruźliczymi, wyzwalającymi się z prątków, które mnożą się i giną bardzo licznie w ustroju. Nie bez znaczenia rów- nież działanie mechaniczne licznych guzków powstających w płucach. Od siły obu tych czynników oraz stopnia wrażliwości tkanek w ustroju na ich działanie zależą objawy ogólne i miejscowe. W jednych przy- padkach górują objawy w zakresie narządu oddechowego, w innych ogólne. Bywają także przypadki bez wyraźnej przewagi jednych obja- wów nad drugimi. W ogromnej większości przypadków uderza kon- trast między dużymi zaburzeniami oddechowymi o charakterze czynnościowym a nikłością objawów fizycznych w zakresie narządu oddechowego. Ostra gruźlica prosówkowa płuc rozpoczyna się ostrowstrząsającym dreszczem, podobnie jak krupowe zapalenie płuc, gorączką, kaszlem i częstobólami kłującymi w boku. [patrz też: , olejek makadamia, indywidualne kalendarze trójdzielne, korekcja wzroku ]

Comments Off

Posts Tagged ‘korekcja wzroku’

Jezeli pratki sa malo zjadliwe

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Flegmatyk to człowiek o słabych odczynach uczuciowych, obojętny lub apatyczny, o niedużym napięciu dążeń i woli, spokojny, bierny, raczej zadowolony z siebie, mało energiczny w działaniu, pełen wahań i wątpliwości zanim poweźmie postanowienie. Urazy spływają po nim bez większego wrażenia i są łatwo puszczane w niepamięć. Jeżeli chodzi o aktywność życiową, jest odwrotnością sangwinika i cho- leryka. O ludziach tych mówi się, że są “bez temperamentu”, co jest oczywiście nie- ścisłe. Według Hipokratesa cechy te zależą od nadmiaru śluzu. Terminologia Hipokratesa przetrwała do dnia dzisiejszego nie tylko w języku po- pularnym, ale i w próbach jej naukowego unowocześnienia. Przerabiano ją np. w ten sposób, że pod miana humoralne podstawiano nowocześniejsze pojęcia fizjologiczne, Jak hormony, układ neurowegetatywny itd. Próby te nie dały wyniku, dlatego mo- żemy je tutaj pominąć. Pozostaje jeszcze do omówienia pojęcie osobowości. Na wstępie kilka da- nych z zakresu mianownictwa. Przyjęły się następujące określenia polsko-łacińskie: persona – osoba personalis – osobowy (osobisty) personalitas – osobowość individuum – osobnik individualis – osobniczy individualitas – zespół cech osobniczych (indywidualność). Wyjaśnić tu trzeba, że osoba jest zawsze człowiekiem, podczas gdy osobnik może być jednostkowym okazem ze świata zwierzęcego lub nawet roślinnego. Trudno więc takie indywiduum nazwać osobą. Osoba płci żeńskiej może być również osobnikiem. Pojęcia osobowości używa się bardzo często, zwłaszcza w psychopatologii, ale nie wszyscy rozumieją pod tą nazwą to samo. Znajomość psychopatologii ułatwia bardzo zrozumienie treści tego pojęcia. Dopiero bowiem, gdy przyjdzie do chorobowego uszko- dzenia osobowości, do jej jakościowej zmiany, do jej rozpadu; wówczas zdolni jes- teśmy ocenić znaczenie życiowe osobowości i zrozumieć treść tego .ważnego pojęcia. [hasła pokrewne: , korekcja wzroku, przydomowe oczyszczalnie ścieków, Szkoła tańca Poznań ]

Comments Off

« Previous Entries