Posts Tagged ‘Karmy dla psów’

Ze stanowiska teorii toksemicznej dla

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ze stanowiska teorii toksemicznej dla powstania nacieku około ogniskowego ma znaczenie nie wielkość ogniska gruźliczego, lecz stopień jego aktywności oraz stopień wrażliwości tkanki płucnej na jady: Jeżeli sprawa gruźlicza jest bardzo złośliwa, to już małe ognisko może wywołać rozległe zapalenie oboczne. Np. duże “pakiety węzłowe”, które widzimy czasami w gruźlicy płuc przy badaniu radiologicznym klatki piersiowej, nie zawsze są samymi tylko powiększonymi zserowaciałymi węzłami. Często są to duże zapalenia dookoła małego ogniska gruźliczego w węźle. Czynniki zaostrzające zmianę gruźliczą w płucu, zatem załamanie się odporności ustroju na zakażenie gruźlicze wskutek ogólnego osłabienia na tle wyczerpującej pracy, niedostatecznego odżywiania się, chorób za- kaźnych, ustawicznej styczności z chorymi na gruźlicę itd. – sprzyjają powstawaniu zapalenia okołoogniskowego. Czasami nie ma równoległości między stopniem aktywności zmiany gruźliczej w płucu a rozległością zapalenia dookoła ogniska. Brak tej . zależności tłumaczy się ze stanowiska teorii toksycznej tym, że w po- wstawaniu zapalenia otaczającego ogniska gruźlicze mogą współdziałać także inne bakterie, np. pneumokoki, gronkowce, paciorkowce. Zapalenie około ogniskowe zdarza się zwłaszcza często w wieku dziecięcym, w miarę zaś zbliżania się do wieku szkolnego staje się coraz rzadsze. Zapalenie okołoogniskowe, powstające w okresie pierwotnej zmiany gruźliczej, nazywa się także, nacieczem lub naciekiem okołoogniskowym pierwotnym (infiLtratio perijocalis pri- mitiva). Może ono otaczać samo tylko ognisko pierwotne, tylko drogi chłonne, łączące ognisko z powiększonymi okolicznymi węzłami chłon- nymi lub same tylko te węzły albo też dookoła wszystkich składników zespołu pierwotnego wytwarza się jedno bardzo rozległe zapalenie zaj- mujące cały płat lub prawie cały płat płucny. Takie rozległe zapalenie opisano jako “epituberculosis pulmonum” Eliasberga i N eulanda, “sple- nopneumonia tuberculosa” Granchera, “pneumonia mass iv a” Gran- chera itd. [hasła pokrewne: , olejek kokosowy na włosy, Karmy dla psów, Zdrowa żywność ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Karmy dla psów’

Ze stanowiska teorii toksemicznej dla

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przedstawione poniżej przykładowo układy typologiczne dotyczą zarówno charak- terów, jak temperamentów. Pojęcie charakteru jest zresztą ogólniejsze, gdyż tempe- rament jest jedną z cech składowych pojęcia charakteru. W życiu wiążą się te rzeczy nierozerwalnie, gdyż temperament ma wpływ na zasady postępowania i na odwrót, dzięki właściwościom charakteru zdolni jesteśmy wpływać kształtująco na tempera- ment. Dzieje się to przez systematyczne pohamowanie niepożądanych jego pr.zejawów i wytwarzanie w sobie korzystnych nawyków i odruchów warunkowych. Tego rodzaju ćwiczenia wywierają wpływ na samą strukturę zarówno temperamentu jak i charakteru. Zagadnienie klasyfikacji charakterów i temperamentów omówimy łącznie z kli- niczną problematyką klasyfikacji typów psychopatycznych. Tutaj warto tylko pod- nieść, że nie udało się dotąd stworzyć zadowalającego układu typologicznego, chociaż podejmowano prób niemało. Nie udały się również próby zastosowania do fizjologii i patofizjologii człowieka typologii Pawłowa, który klasyfikował zasadniczo typy układów nerwowych zwierzęcych. W swoich rozważaniach typologicznych Pawlow oparł się na układzie Hipokratesa VI wieku przed n.e .. Test to naj starszy układ typologiczny, który do dzisiaj jeszcze nie stracił na znaczeniu, czego dowodem jest jego ogromna popularność. Z tych względów warto mu poświęcić w tym miejscu trochę uwagi. Geniusz Hipokratesa wyraził się w tym, że szukał on, chociaż w sposób oczywiście prymitywny, podstaw fizjologicznych dla stworzonych przez siebie typów tempera- mentu. Twierdził mianowicie, w myśl tzw. teorii humoralnej, że usposobienie czło- wieka i sposób jego reagowania na wpływy otoczenia zależą od równowagi soków ustroju (eukrazja). [patrz też: , rehabiliacja, Karmy dla psów, psycholog Kraków ]

Comments Off

« Previous Entries