Posts Tagged ‘infekcje intymne’

Objawy majaczenia nasilaja sie w

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Objawy majaczenia nasilają się w nocy. Czas trwania bywa różnie długi. Poronne majaczenia, np. przy jednorazowych ostrych zatruciach niektórymi jadami, mogą trwać parę godzin, Delirium tremens trwa do tygodnia. Delirium infectiosum może trwać od 5-6 tyg., wyjątkowo nawet jeszcze dłużej. Trzeci okres wiąże się ściśle z zejściem podstawowej sprawy chorobowej. W naj cięższych przypadkach chorzy tracą łączność ze światem zewnętrznym, sensorium ich zanika ilościowo, przestaje reagować na bodźce nawet bardzo przykre, podniecenie ruchowe jest wybitne, chorzy miotają się na łóżku, ruchy ich stają się niezborne, mowa zamazana, chorzy wykonują ruchy chwytne: sku- bią bieliznę pościelową, mamroczą niezrozumiale, wreszcie uspokajają się, sopor przechodzi w stan śpiączkowy. następuje zejście śmiertelne. Ten tragiczny ko- niec jest jednak raczej rzadki. Najczęściej w trzecim okresie wszystkie objawy słabną, i to dość szybko. Czasem widuje się nasilenie objawów równolegle do wzrostu ciepłoty ciała i ich słabnięcie przy spadku gorączki. W trzecim okresie sensorium przejaśnia się, omamy cichną. Można je jeszcze wyzwolić przez ucisk na gałki oczne, można się o ich obecności przekonać za pomocą próby czystej kartki. Najczęściej chorzy zapadają w sen końcowy (somnus terminalis), trwa- jący czasem nawet ponad dobę, z którego budzą się znużeni, rozbici, ale z dość czystym sensorium. Zaczynają poznawać otoczenie, odzyskują orientację w miej- scu i czasie, ich zdolność zapamiętywania coraz bardziej się poprawia, powraca równowaga afektywna. Rzecz ciekawa, że majaczenie nigdy właściwie jako takie nie przechodzi w okres przewlekły, nawet przy utrzymującej się dalej podstawowej sprawie somatycznej. Jeśli nie nastąpi zejście śmiertelne, to majaczenie zawsze po sze- regu tygodni wygasa, co najwyżej dopiero po dłuższym okresie remisji zdarza się nawrót, wywołany tą samą sprawą chorobową. Natomiast zachodzi inna możliwość. [hasła pokrewne: , Bielizna nocna damska, infekcje intymne, odżywka do rzęs ]

Comments Off

Posts Tagged ‘infekcje intymne’

Objawy majaczenia nasilaja sie w

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Od ostrego zapalenia krupowego płuc u osób, dotknię- tych gruźlicą płuc, odróżnienie ostrego zapalenia płuc serowatego rze- komo płatowego przez pierwsze 3-4 dni jest trudne, ponieważ na po- czątku ostrego krupowego zapalenia płuc pneumokoki stwierdza się w plwocinie rzadko. Za ostrym zapaleniem serowatym przemawia pra- widłowa ilość chlorków w mocżu, za ostrym zapaleniem krupowym – obecność po kilku dniach dużej liczby pneumokoków w plwocinie i spa- dek gorączki koło 9 dnia. W dalszym okresie różnicowanie opiera się na danych, które przytoczyłem w rozpoznaniu. Rokowanie w ostrym zapaleniu płuc serowatym rzekomo płato- wym jest prawie zawsze niepomyślne. Leczenie – takie same jak w ostrym zapaleniu płuc serowatym odoskrzelowym. Leczenie streptomycyną przeważnie jest bez- skuteczne.
OSTRA GRUŹLICA PŁUC KRWIOPOCHODNA TUBERCULOSIS PULMONUM ACUTA HEMATOGENES Do postaci krwiopochodnych ostrej gruźlicy płuc należą ostra gruźlica pule prosówkowa, zespół gruźliczy durowaty i ostra gruźlica nawałowa.
Ostra gruźlica płuc – prosówka (Tuberculosis pulmonum miliaris acuta) Określenie. Mianem: “ostra gruźlica płuc prosówkowa” nazywa się ostrą chorobę objawiającą się wysypaniem w płucach na tle zakażenia gruźliczego bardzo licznych guzków wielkości prosa. Ostra gruźlica płuc prosówkowa bywa w przeważnej większości przypadków tylko częścią uogólnionej ostrej gruźlicy prosówkowej (tuberculosis miliaris generali- sata acuta), którą cechuje wysypanie guzków wielkości prosa nie tylko w płucach, ale także w wątrobie, śledzionie, w naczyniówce oczu, tar- czycy, nerkach, oponach mózgowych i innych. tkankach i narządach. Przyczyny i wywód chorobowy. Lowenstein i jego szkoła twierdzą, że prątki gruźlicy można często stwierdzić w krwi nie tylko u chorych na gruźlicę, ale i u osób z niektórymi sprawami zapal- nymi, których nie zwykliśmy łączyć z zakażeniem gruźliczym. Według Linoensteina i jego szkoły, szczególnie często można je wykryć w krwi w ostrym gośćcu stawowym. Chociaż badania te przez licznych badaczów nie zostały potwierdzone, niemniej nie ulega wątpliwości, że jeżeli w ustroju znajduje się ognisko gruźlicze, nawet niewielkie, to prątki gruźlicy mogą w każdym okresie gruźlicy dostawać się zeń od czasu do czasu do krwi i wywołać tzw. “bacillaemia tuberculosa”. Takie zja- wisko bywa najczęściej tylko przemijające i nie znaczne i może być wy- kryte tylko dokładnym badaniem bakteriologicznym krwi oraz za po- mocą szczepienia krwi świnkom morskim. [przypisy: , catering dietetyczny, infekcje intymne, trądzik ]

Comments Off