Posts Tagged ‘gabinet kosmetyczny’

Sprawa chorobowa, pozostawiona sobie, przebiega

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Sprawa chorobowa, pozostawiona sobie, przebiega wśród objawów wzrastającego zatrucia i ogólnego wyniszczenia doprowadzając do zejścia śmiertelnego najpóźniej w 7 lat. Niepomyślne rokowanie może jednak ulec radykalnej zmianie, jeżeli zastosuje się we wczesnym okresie choroby właściwe leczenie higieniczno-dietetyczne i odprężające. W tych warunkach może nastąpić nawet zupełne wyleczenie, w przeciwieństwie do suchot płuc rozpadowo-włóknistych, w których leczenie odprężające bardzo często nie da się w ogóle przeprowadzić. Klasyfikacja Neumanna ma zatem niewątpliwie wyższość nad klasyfi- kacją Sterlinga pozwalając głębiej i wszechstronniej ocenić każdy przy- padek gruźlicy płuc oraz przewidzieć dalsze losy chorego a także wybrać naj właściwsze leczenie. Niestety, w wielu przypadkach nie podobna wskutek wielkiej drobiazgowości tej klasyfikacji orzec, do jakiej postaci należy dany przypadek zaliczyć. Toteż klasyfikacja ta nie stała się pod- ręczna w codziennej praktyce lekarzy. Zresztą i teoria Rankego, na któ- rej między innymi ona się opiera, nie może być, jak wyjaśniliśmy, przy- jęta bez zastrzeżeń. Zatem dotychczasowe wysiłki w kierunku stworzenia klinicznej kla- syfikacji gruźlicy płuc nie odnosiły pożądanego skutku. Co więcej, ze względu na to że w gruźlicy płuc nie ma stałej równoległości obrazów klinicznych, radiologicznych i anatomiczno-patologicznych trudno przy obecnym stanie wiedzy oczekiwać zadowalniającej klinicznej klasyfi- kacji naukowej tej choroby. Pozostaje wobec tego poprzestać na razie na takim schematycznym podziale klinicznym gruźlicy płuc, który będąc naj prostszy odpowiadałby wymaganiom praktycznym życia, mianowicie na takim, który w samym określeniu postaci gruźlicy zawierałby odpo- wiedź co do obecnego stanu choroby i co do najprawdopodobniejszego dalszego jej przebiegu i zejścia, I tutaj tak jak w chorobach innych na- rządów ważniejsza jest sprawa określenia nie tyle zmiany anatomicznej czy radiologicznej, ile stopnia łagodności czy też złośliwości sprawy gru– źliczej, przy tym nie tylko w czasie badania chorego, ale przede wszyst- kim w dalszym toku choroby. [patrz też: , gabinet kosmetyczny, prawo medyczne, Prywatne przedszkole Kraków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘gabinet kosmetyczny’

Sprawa chorobowa, pozostawiona sobie, przebiega

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ujęcie podziału klinicznego gru– źlicy płuc ze stanowiska praktycznego powinno polegać na jej uszeregowaniu w postaci, zależnie od zasadniczej tendencji rozwo- jowej choroby. Z tego stanowiska odróżniam przede wszystkim gruźlicę- płuc ostrą. i przewlekłą, a dalej uwzględniam drogę, którą przeważnie szerzy się sprawa chorobowa, gdyż przebieg gruźlicy stoi w wyraźnym związku z tym czynnikiem. Główną przyczyną tego wza- jemnego ustosunkowania się jest najprawdopodniej stan alergii ustroju; Nie wchodzę w bliższe rozstrząsanie tego zagadnienia. Dla lekarza prak- tycznego ma doniosłe znaczenie sam fakt. Toteż w każdym przypadku. gruźlicy płuc należy starać się wyjaśnić, jaką drogą sprawa chorobowa przeważnie szerzy się w płucach. Jak dowodzą spostrzeżenia kli- niczne, gruźlica szerząca się przeważniedrogami chłonnymi oraz za pośrednictwem krwi ma zwykle obraz kliniczny odmienny, a przebieg znacznie łagodniejszy oraz wymaga innego leczenia niż. gruźlica płuc sze- rząca się drogą oskrzeli. Obraz anatomiczno-patologiczny zazwyczaj także jest inny. Wyjątki z tej zasady stojące naj prawdopodobniej w: związku ze zmianą sił odpornościowch ustroju zdarzają się, lecz samej- zasady nie obalają. Wychodząc z tych założeń odróżniam ze stanowiska praktycznegonastępujące postaci gruźlicy płuc: A. Ostra gruźlica płuc I. Postaci szerzące się głównie drogą oskrzeli: 1. Ostre zapalenie płuc serowate odoskrzelowe (bronchopneu– monia caseosa acuta). 2. Ostre zapalenie płuc serowate rozlane, czyli rzekomo pła– towe (pneumonia caseosa acuta diffusa s. pseudolobaris). II. Postaci szerzące się za pośrednictwem krwi: 1. Ostra gruźlica płuc prosówkowa (tuberculosis pulmonum.. miliaris acuta). 2. Zespół gruźliczy durowaty (typhobacillosis Landouzy). 3. Ostra gruźlica płuc nawałowa (tuberculosi« pulmonum acuta congestivll). B. Przewlekła gruźlica płuc: I. Postaci szerzące się przede wszystkim drogami chłonnymi: 1. Pierwotna zmiana gruźlicza (affectio tuberculosa primi- tiva). 2. Przewlekła gruźlica płuc płatowa pierwotna (tuberculosis pulmonum labaris chronica primitiva). 3. Gruźlica płuc przybrzeżna (corticopleuritis ·tuberculosa). II. Postaci szerzące się przeważnie za pośrednictwem k rw i: 1. Gruźlica płuc prosówkowa przewlekła (tuberculosis pul- monum miliaris chronica). 2. Gruźlica płuc prosówkowa ogniskowa (tuberculosis pulmo- num miLiaris discreta). 3. Gruźlica płuc włóknista zagęszczająca ograniczona (tuber- culosis pulmonum .fibrosa densa localisata). 4. Gruźlica płuc włóknista rozlana (tuberculosis pulmonum fibrosa diffusa). III. Postaci szerzące się przeważnie drogą oskrzeli: 1. Suchoty płuc pospolite (phthisis pulmonum communis). 2. Wtórne suchoty płuc (phthisis pulmonum uiceroso-jiorosa}, 3. Suchoty płuc nie postępujące z jamą (phthisis pulmonum cavitaria stationaris). IV. Postać szerząca się drogami krwionośnymi, chłonnymi i drogą oskrzeli: Suchoty płuc okresu pokwitania (phthisis pulmonum pub er- tatis). [patrz też: , gabinet kosmetyczny, kurs sep, ból pleców ]

Comments Off