Posts Tagged ‘endometrioza przyczyny’

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych od Borrelia miyamotoi u pacjenta z obniżoną odpornością AD 6

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Niemniej jednak w niektórych miejscach ludzie mogą być narażeni na zakażenie B. miyamotoi. W 2011 r. Przypadki ludzkie, które przypisano zakażeniu B. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘endometrioza przyczyny’

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych od Borrelia miyamotoi u pacjenta z obniżoną odpornością AD 6

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Barwienie Giemsy preparatem cytospinowym osadu CSF ujawniło krętki, które również wizualizowano za pomocą barwienia Grama. Pacjent został przyjęty do szpitala 23 lutego 2012 r. W celu dalszej oceny. Podczas badania była niezadowolona, a objawy życiowe były stabilne. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘endometrioza przyczyny’

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych od Borrelia miyamotoi u pacjenta z obniżoną odpornością AD 6

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Czterech pacjentów nie osiągnęło punktu końcowego w 26 tygodniu ze względu na przejściowe zmniejszenie liczby płytek krwi o więcej niż 25% w stosunku do wartości wyjściowej, chociaż u wszystkich czterech pacjentów utrzymywano prawidłową liczbę płytek krwi. Po rozpoczęciu ekulizumabu, u wszystkich pacjentów przerwano wymianę osocza lub wlew i nie była wymagana żadna nowa dializa. Normalizacja wartości hematologicznych (liczba płytek i dehydrogenaza mleczanowa) wystąpiła u 88% pacjentów w badaniu iu 90% pacjentów w badaniu 2 (tabela 2). W obu badaniach pozytywne wyniki zaobserwowano dla wszystkich punktów końcowych u pacjentów ze zidentyfikowanymi lub nie zidentyfikowanymi mutacjami genetycznymi lub autoprzeciwciałem czynnika dopełniacza H (Rozdział 3 w dodatkowym dodatku). Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘endometrioza przyczyny’

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych od Borrelia miyamotoi u pacjenta z obniżoną odpornością AD 6

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

PODZIAŁ KLINICZNY GRUŹLICY PŁUC. Ogromna rozmaitość zmian anatomicznych i obrazów klinicznych w gruźlicy płuc oraz różnorodność jej przebiegu i zejść nasuwała już dawno potrzebę jej usystematyzowania i uszeregowania dla celów praktycznych w pewne zespoły typowe. Samo bowiem określenie “gruźlica płuc” jako zbyt ogólnikowe nie daje należytego pojęcia ani o obecnych zmianach w płucach, ani o dalszym losie chorego. Podjęte z różnych stron próby podziału gruźlicy płuc oparto na różnych przesłankach. Już wielka liczba podanych dotychczas klasyfikacji świadczy dosadnie, że żadna z nich nie zadowala klinicysty. Read the rest of this entry »

No Comments »

« Previous Entries