Posts Tagged ‘endometrioza objawy jelitowe’

Typy ludzkie.

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Sumienie człowieka, regulujące jego postępowanie, jest niewątpliwie wytworem środowiska. W środowisku ludożerców obowiązują inne normy etyczne niż w środowiskach kulturalnych. W ludożerstwie nie można się dopatrzyć wad charakterologicznych, jeżeli występują one w środowisku kanibalów. Gdyby jednak jakiś osobnik samorzutnie, z własnego poczucia moralnego przeciwstawił się temu obyczajowi, to mimo że narusza on ład społeczny, musielibyśmy uznać go za człowieka pod względem charakterologicznym normalnego. Za cechę dodatnią uznać więc trzeba wierność własnym przekonaniom, poglądom, zasadom i sumieniu. Odznaczają się tą właściwością charaktery tzw. mocne, dobre, odporne, szlachetne. Ujemnie oceniamy natomiast charaktery ulegające złym wpływom wbrew własnym zasadom, poglądom i sumieniu. Dzieje się to wtedy, gdy niższe pobudki biorą górę nad wyższymi. Pochodzić to może albo stąd, że te niższe pobudki są szczególnie silne, albo stąd, że hamulce ze strony wyższych pobudek zawodzą . Przez temperament rozumiemy zespół dyspozycji uczuciowych, które warunkują sposób reagowania człowieka na wpływy zewnętrzne. Dyspozycje te, chociaż w pewnej mierze wrodzone, zależą jednak w wysokim stopniu od wpływów środowiskowych. szczególnie od wychowania. Stosunek wzajemny tych dyspozycji i stałość sposobów reagowania stanowią pewną strukturę. W porównaniu ze strukturą mechaniczną przyrody martwej lub żywej pojęcia tego używamy w psychologii w znaczeniu raczej przenośnym, pragnąc podkreślić to, co stałe wśród różnorodności. W ten sposób mówimy o strukturze charakteru, a także temperamentu. Struktury różnych osobników mogą wykazywać pewne podobieństwo. Tego rodzaju podobieństwa i różnice pozwalają nam na grupowanie ludzi dla ułatwienia orientacji. Układy klasyfikacyjne na tym polu posługują się typami. Za typ uważamy osobnika, który jednoczy w sobie wszystkie lub przynajmniej większość cech znamiennych dla danej grupy. Opis typu czy to charakteru, czy temperamentu może dotyczyć konkretnego osobnika, lecz dla celów naukowych znacznie częściej jest wytworem abstrakcji. [patrz też: endometrioza jelitowa, endometrioza objawy jelitowe, endometrioza objawy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘endometrioza objawy jelitowe’

Typy ludzkie.

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Zespoły kręgu schizofrenicznego. Jest ich trzy: hebefreniczny, katatoniczny i paranoidalny. Jeżeli występują nie na podłożu schizofrenii przewlekłej, czyli prawdziwej, to używamy określenia zespół schizofrenoidalny. Określenie schizofrenopodobny jest językowo błędne. IV. Zespoły wyosobnione z kręgu schizofrenicznego ze względu na brak rozpadu osobowości. W ten sposób z zespołu paranoidalnego wyosobniono zespoły: paranoiczny i parafreniczny, a z zespołu katatonicznego katalepsję. V. Zespoły reaktywne, spośród których histeria tworzy odrębną grupę, a pozostałe dzielimy na zespoły reaktywne psychotyczne i psychonerwicowe. Zdarzających się w praktyce nierzadko zespołów mieszanych nie ujmujemy w osobną grupę, gdyż zwykle udaje się drogą analizy rozdzielić i odpowiednio podporządkować składniki dwóch powikłanych ze sobą zespołów.
PODŁOŻE PRZYCZYNOWE. Podłoże, przyczynowe ostrych zespołów czynnościowych. Jest nim z zasady jakieś ciężkie schorzenie somatyczne lub somatopsychiczne, upośledzające bezpośrednio lub pośrednio układ nerwowy ośrodkowy. Najczęściej chodzi tu o czynniki chorobotwórcze działające ostro lub też o zaostrzenia procesów przewlekłych. W przeważającej liczbie przypadków przyczyny te dadzą się wykryć lub postawić w domyślny związek przyczynowy z wystąpieniem zespołu psychotycznego. Spośród tych chorób podstawowych wymieniamy w naszych warunkach następujące: 1. Choroby zakaźne, jak dur brzuszny i plamisty, posocznica, róża, ostry gościec stawowy, pląsawica, grypa, zapalenie płuc, gruźlica, krztusiec i świnka, płonica, odra, ospa, tężec, błonica, czerwonka, zimnica i in. 2. Cierpienia ogólne, jak stany wyczerpania, głód, stany preagonalne, ciężkie choroby krwi z niedokrwistością na czele, choroba posurowicza, charłactwo nowotworowe, stany pooperacyjne (o ile nie wchodzą w grę czynniki infekcyjno-toksyczne), udar słoneczny, nadczynność i niedoczynność tarczycy, inne choroby układu wewnątrzwydzielniczego, choroby nerkowe (uraemia), choroby przewodu pokarmowego, w szczególności wątroby, oparzenia itd. 3. Zaburzenia układu krążeniowego, szczególnie te, które powodują zastoinę w obrębie mózgu i obrzęk, miażdżyca mózgu itd. 4. Zatrucia: największe znaczenie przypada tutaj alkoholizmowi, w szczególności ostremu upojeniu alkoholowemu w przebiegu alkoholizmu przewlekłego, mają także znaczenie zatrucia alkoholem metylowym, bimbrem, ponadto wchodzą w grę używki w rodzaju opium i jego pochodnych z morfiną na czele, dalej heroina, kodeina, kokaina, haszysz, meskalina; osobną grupę stanowią zatrucia zawodowe, np. ołowiem, tlenkiem węgla, czteroetylkiem ołowiu, talem itd. oraz lekami, spośród których największe znaczenie posiadają barbiturany, także atropina, sporysz i in. W końcu wspomnieć trzeba o zatruciach grzybami oraz o awitaminozach, spośród których najlepiej zbadano psychozy na tle pelagry. [więcej w: endometrioza jelitowa, endometrioza objawy jelitowe, endometrioza objawy ]

Comments Off

« Previous Entries