Posts Tagged ‘dieta i odchudzanie’

Pojecie czynnosciowosci ma ogromne znaczenie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Pojęcie czynnościowości ma ogromne znaczenie praktyczne. Rozpoznanie sprawy czynnościowej uprawnia do pomyślnego rokowania. Przeciwstawne temu zespoły organiczne bywają najczęściej rokowniczo niepomyślne. Większość metod lecznictwa aktywnego, mianowicie metody wstrząsowe, leki neuro- plegiczne, psychoterapia itd., skierowane są wyłącznie lub niemal wyłącznie przeciwko czynnościowym zespołom psychotycznym i tutaj święcą największe triumfy. Po za- poznaniu się z kliniką tych zespołów powrócimy jeszcze do tych zagadnień. Ale już tutaj wypada podkreśiid, że rozpóznawćze rozgraniczenie zespołów psychotycznych czynnościowych od organicznych jest jednym z największych osiągnięć nowoczesnej psychiatrii klinicznej. Poza wspomnianą korzyścią praktyczną dało nam to wgląd w strukturę psychoz i w dynamikę ich patogenezy. Zastrzec się przy tym trzeba, ze rozpoznanie sprawy czynnościowej bynajmniej nie wyklucza możhwości, ze na dnie tych zmian znajdują się zmiany organiczne. I na odwrót, każdej sprawie organicznej mogą towarzyszyć nawarstwienia czynnoś- ciowe. Ostra granica między zaburzeniami organicznymi i czynnościowymi, tak wy- raźnie zaznaczająca się w klinice jako zjawisko nozograficzne, może znaleźć wyjaś- nienie ze stanowiska nauki Pawłowa. Konowałow (za Dowżenką) przytacza następujący przykład. Znane są przypadki tzw. wyrównanej miażdżycy mózgu. Czasem po niedużym udarze mózgowym natych- miast rozwija się ciężkie psychiczne zaburzenie, tzw. “udar psychiczny”. Uderza tu niewspółmierność między stosunkowo nieznacznymi ogniskowymi zaburzeniami a ciężkimi zmianami psychicznymi. Badanie anatomiczne w takich przypadkach wy- kazuje jedynie rozlane, ale nieznaczne zmiany w komórkach zwojowych kory móz- gowej. Zmiany te nie mogą wytłumaczyć nagłego, ciężkiego i trwałego zaburzenia czynności kory mózgu. Jeżeli jednak przyjmiemy, że z ogniska chorobowego szerzy się na osłabione już komórki zwojowe mózgu tzw. pozakresowe hamowanie i przy- biera zastoinowy, przewlekły charakter, to obraz kliniczny stanie się jasny. [przypisy: , dieta i odchudzanie, ubranka dla niemowląt, ortodonta ]

Comments Off

Posts Tagged ‘dieta i odchudzanie’

Pojecie czynnosciowosci ma ogromne znaczenie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Praktykowane podskórne i domięśniowe stosowanie koaglilenu dla zatamowania krwotoku Jest, według moich spostrzeżeń, bezskuteczne. Czerwień kongo jest mało skuteczna w przypadkach krwotoku u chorych z przedłużonym czasem krzepnięcia. Przy stosowaniu surowic należy pamiętać o możliwości wstrząsu anafilaktycznego. Toteż na godzinę przed wstrzyknięciem surowicy należy wstrzyknąć ją pod- skórnie w dawce 0,5-1 ml. U chorych na gruźlicę płuc surowicy lepiej nie stosować, by nie zaostrzyć sprawy gruźliczej. Od octanu oło- wianego (plumbum aceticum) nie widziałem pożytku. Jako metodę skracającą czas krwawienia i zwiększającą krzepliwość krwi, a zarazem poziom wapnia w krwi, polecono w przypadkach krwio- plucia wyciąg przytarczyczek zawierający ich hormon, – w postaci parathormonu Co11 i Pa. Wstrzykuje się go 3-4 razy dziennie po 20 jednostek domięśniowo, a w cięższych przypadkach – dożylnie w dniach krwioplucia i jeszcze dzień po jego ustaniu. Całkowite zata- mowanie krwioplucia uzyskuje się zwykle po 3-12 dawkach. Dłużej sto- sować leku nie należy, by nie odwapnić kości. Do grupy leków tamujących krwotoki przez zadziałanie na krążenie należy korzeń wymiotnicy (radix ipecacuanhae), naparstnica (digitalis), azotynamylowy (amylium nitrosum), adre- nalina (adrenalinum muriaticum), sporysz (secale cornutum), gorzknik kanadyjski (hydrastis canadensis), oczar wirgiński (hamamelis virginica). Korzeń wymiotnicy został polecony przez znakomitego klinicystę Trousseau jako lek, który zmniejsza skur- czową siłę serca i w ten sposób wywołuje spadek ciśnienia tętniczego i zwolnienie prądu krwi w małym krążeniu. Stosuje się go kilka razy dziennie w dawce pulvis, ipecacnanhae 0,05 z pulvis Doweri 0,1, częściej w postaci domięśniowego wstrzykiwania alkaloidu emytyny (eme- tinum muriaticum) w dawce 1 ml 410 wodnego roztworu 1-2 razy dzien- nie. Kamforę (oleum camphora.tum of.ficinale) wstrzykuje się pod- skórnie w dawce do 30 mi na dobę. Naparstnica, polecona przez Trousseau, bywa skuteczna, zwłaszcza w krwiopluciu na tle biernego przekrwienia płuc. Poleca się także skojarzone stosowanie naparstnicy z korzeniem wymiotnicy. Azotynamylowy rozszerzający naczy- nia obwodowe i trzewi i zwężający naczynia płucne stosuje się w postaci wdychiwań w dawce do 10 kropli. Działanie tego leku jest jednak niepewne. [hasła pokrewne: , dieta i odchudzanie, pieczenie w miejscach intymnych, dentysta Kraków ]

Comments Off

« Previous Entries