Posts Tagged ‘depilacja laserowa Łódź’

Osobowosc czlowieka zmienia sie w

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Osobowość człowieka zmienia się w następstwie zabiegu czasem w sposób uderzający. Bywało, że matka przestając z córką zmuszona była stwierdzić: to nie jest ten sam człowiek. Chorzy ci zatracają swoje osobnicze cechy charakte- rologiczne, przestają się od siebie odróżniać, stają się wszyscy jednakowi, zanika u nich napęd psychoruchowy; obniża się uczuciowość wyższa, cierpią też wyższe czynności intelektualne, zwłaszcza myślenie abstrakcyjne i przyczynowo-logiczne. Nierzadko uczuciowość wyzsza upośledzona jest do tego stopnia, że u chorych zanika wszelka ambicja życiowa, przepadają zainteresowania estetyczne i ogól- noludzkie, giną uczucia rodzinne, społeczne, etyczne na rzecz upodobań trywial- nych. Spustoszenia. te, zawsze zaznaczone, ale czasem,.doprowadzające”czlowieka do stoczenia się na najruzszy poziom, skłoniły świat naukowy do ostrożności w stosowaniu leukotomii. Niemniej zebrano pewne doświadczenia, które rzucają światło na patogenezę zaburzeń osobowości. 2. Rozszczepienie osobowości naprzemienne, czyli rozdwojenie osobowości (personalitas duplex alternans) występuje kla- sycznie w stanach pomrocznych, najczęściej padaczkowego pochodzenia. Analo- giczne zjawiska histeryczne zdają się być raczej wytworem chorobliwej fantazji. Odpowiednikiem fizjologicznym tych zaburzeń jest stan zmienionej osobowości w przeżyciach marzenia sennego. Wspominając je, nie poznajemy samych sie- bie, kierują nami inne zasady moralne i inne przesłanki logiczne, i charakter, i temperament nasz jest zmieniony. Osobowość marzenia sennego pierzcha z chwilą przestawienia się jakościowo zmienionej świadomości na stan świadomości na jawie. Osobowość na jawie i osobowość w .marzeniu sennym – to jakby dwie odrębne osobowości luzujące się na przemian .Studia nad psychologią marzenia sennego pozwalają nam na wniknięcie w istotę zaburzeń określonych nazwą naprzemiennego rozszczepie- nia osobowości. Tak jak: z chwilą obudzenia się nawiązujemy do naszej osobo- wości na jawie, tak samo również chory, u którego przeminął stan zamroczenia, nawiązuje do przeżyć z okresu przedchorobowego, odczuwając ich pamięciową ciągłość mimo zamroczeniowej przerwy. Podobna ciągłość pamięciowa zachodzi czasem między przeżyciami osobowości rozszczepiennej poszczególnych okresów zamroczeniowych. [patrz też: , depilacja laserowa Łódź, uprawnienia sep, badania psychologiczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘depilacja laserowa Łódź’

Osobowosc czlowieka zmienia sie w

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Osobowość zdrowa, podstawowa, nie przypomina sobie prze- ważnie nic z okresu zamroczenia. Niepamięć ta bywa przeważnie całkowita. Cza- sem tylko pozostają z tego okresu niejasne, zamazane, mgliste wspomnienia lub oderwane wyspy pamięciowe. Podmiotowa łączność tych wspomnień z własną jaźnią nie podlega wątpliwości, a więc chory wie, że to on właśnie miał te mgliste przeżycia. I na odwrót, wypowiedzi chorego w okresie zamroczenia na- wiązują do okresu zdrowej osobowości, chociaż czuje się on zmieniony, inny, nie ten sam. W Klinice Chorób Psychicznych Akademii Medycznej w Gdańsku obserwowa- liśmy przypadek gruźliczego zapalenia opon mózgowych, w przebiegu którego, po ustąpieniu ciężkiego zespołu amentywnego, pozostał jasny stan zamroczenia (obnubilat.io lucida). Chory ten w tym stanie pamiętał początek i przebieg swojej choroby, wiedział, co mu było i że stan jego był coraz gorszy, i twierdził, że wreszcie umarł. Było dla niego zagadką, że w tej chwili żyje, nie umie sobie wytłumaczyć, kim jest, bo przecież tamten “on” umarł; ze zdumieniem przyglą- dał się swojemu ciału. Po ustąpieniu zamroczenia przeżycia te pokryte były cał- kowitą niepamięcią. Osobowość rozszczepienna nie zawsze bywa całkowicie wykształcona. Zależy to od stopnia jakościowych zaburzeń świadomości i od dezorientacji, która do- tyczy z zasady wszystkich kierunków. Niekiedy jednak rozszczepienna osobo- wość przybiera taką- postać, że nie znający chorego ludzie mogą w nim nie zau- ważyć nic uderzającego. Zachowanie chorego bywa skoordynowane, wykonuje on całe szeregi celowych czynności, rozmawia z otoczeniem, wypowiada pewne poglądy, ujawnia swoje uczucia, zdradza pewien poziom intelektualny. Na pod- stawie poczynionych na chorym spostrzeżeń otoczenie wyrabia sobie obraz jego psychiki, jego struktury osobowościowej. [hasła pokrewne: , surówki bawełniane, olejek do włosów, depilacja laserowa Łódź ]

Comments Off

« Previous Entries