Posts Tagged ‘catering dietetyczny’

Od ostrego zapalenia krupowego pluc

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Od ostrego zapalenia krupowego płuc u osób, dotknię- tych gruźlicą płuc, odróżnienie ostrego zapalenia płuc serowatego rze- komo płatowego przez pierwsze 3-4 dni jest trudne, ponieważ na po- czątku ostrego krupowego zapalenia płuc pneumokoki stwierdza się w plwocinie rzadko. Za ostrym zapaleniem serowatym przemawia pra- widłowa ilość chlorków w mocżu, za ostrym zapaleniem krupowym – obecność po kilku dniach dużej liczby pneumokoków w plwocinie i spa- dek gorączki koło 9 dnia. W dalszym okresie różnicowanie opiera się na danych, które przytoczyłem w rozpoznaniu. Rokowanie w ostrym zapaleniu płuc serowatym rzekomo płato- wym jest prawie zawsze niepomyślne. Leczenie – takie same jak w ostrym zapaleniu płuc serowatym odoskrzelowym. Leczenie streptomycyną przeważnie jest bez- skuteczne.
OSTRA GRUŹLICA PŁUC KRWIOPOCHODNA TUBERCULOSIS PULMONUM ACUTA HEMATOGENES Do postaci krwiopochodnych ostrej gruźlicy płuc należą ostra gruźlica pule prosówkowa, zespół gruźliczy durowaty i ostra gruźlica nawałowa.
Ostra gruźlica płuc – prosówka (Tuberculosis pulmonum miliaris acuta) Określenie. Mianem: “ostra gruźlica płuc prosówkowa” nazywa się ostrą chorobę objawiającą się wysypaniem w płucach na tle zakażenia gruźliczego bardzo licznych guzków wielkości prosa. Ostra gruźlica płuc prosówkowa bywa w przeważnej większości przypadków tylko częścią uogólnionej ostrej gruźlicy prosówkowej (tuberculosis miliaris generali- sata acuta), którą cechuje wysypanie guzków wielkości prosa nie tylko w płucach, ale także w wątrobie, śledzionie, w naczyniówce oczu, tar- czycy, nerkach, oponach mózgowych i innych. tkankach i narządach. Przyczyny i wywód chorobowy. Lowenstein i jego szkoła twierdzą, że prątki gruźlicy można często stwierdzić w krwi nie tylko u chorych na gruźlicę, ale i u osób z niektórymi sprawami zapal- nymi, których nie zwykliśmy łączyć z zakażeniem gruźliczym. Według Linoensteina i jego szkoły, szczególnie często można je wykryć w krwi w ostrym gośćcu stawowym. Chociaż badania te przez licznych badaczów nie zostały potwierdzone, niemniej nie ulega wątpliwości, że jeżeli w ustroju znajduje się ognisko gruźlicze, nawet niewielkie, to prątki gruźlicy mogą w każdym okresie gruźlicy dostawać się zeń od czasu do czasu do krwi i wywołać tzw. “bacillaemia tuberculosa”. Takie zja- wisko bywa najczęściej tylko przemijające i nie znaczne i może być wy- kryte tylko dokładnym badaniem bakteriologicznym krwi oraz za po- mocą szczepienia krwi świnkom morskim. [przypisy: , catering dietetyczny, infekcje intymne, trądzik ]

Comments Off