Posts Tagged ‘ból pleców’

Czesci wlasnej osobowosci moga byc

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Części własnej osobowości mogą być zresztą rzutowane na zewnątrz, tj. przy- pisywane osobom drugim. Jest to tzw. transytyWizm.• Chory uważa się np. za: zdrowego psychicznie, a chorobę psychiczną przypisuje osobom z otoczenia albo swoje własne przeżycia, np. ból, przerzuca na drugie osoby,• prosząc dla nich np. o operację, Chorzy tacy twierdzą też czasem, że ich własne myśli są na- prawdę myślami drugich ludzi. Z• drugiej strony bywa i tak, że chorzy utożsa- miają się z osobami drugimi. Pewna chora twierdziła, że niedoszły jej kocha- nek wlazł w nią i przez jej gardło krzyczy jako diabeł. Rzecz prosta, krzyk ten był jej własnym krzykiem, czemu jednak chora stanowczo przeczyła. “Iakie wchłanianie obcych osobowości określa się nazwą appersoniscdio. W ten sposób może się w chorym wytworzyć kilka osobowości, z których żadna nie posiada trwałej, logicznie konsekwentnej i przez chorego całkowicie uznawanej struk- tury. Wnosi się stąd, że struktura osobowości chorego uległa rozpadowi, co też w schizofrenii jest zjawiskiem bardzo częstym. Nie zależy to tylko od treści omamów i urojeń. Na przykład w parafrenii omamy i urojenia są liczne, a jed- nak osobowość nie ulega rozpadowi, lecz pozostaje nie naruszona. Rozumie się przez to, że dotychczasowe cechy charakterologiczne i zasadnicze znamiona sfery woli, dążeń i działania nie ulegają pod wpływem psychozy właściwie żad- nej zmianie. Rozpad osobowości w schizofrenii bywa natomiast bardzo głęboki. Chory dąży do celów sprzecznych w sobie i wykonuje czyny nie zamierzone albo godne jego pogardy. Takie rozbieżne dążności, gdy chory nie spostrzega sprzeczności między nimi, określa się nazwą ambitendencji, analogicz- nie do współistnienia sprzeczności w dziedzinie czynności myślowych (ambi- sentencja) i uczuciowych (ambiwalencja). [patrz też: , zagęszczanie rzęs, oczyszczalnie przydomowe, ból pleców ]

Comments Off

Posts Tagged ‘ból pleców’

Czesci wlasnej osobowosci moga byc

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Klasyfikacja Turban-Gerhardta opiera się przeważnie na podstawie przestrzennej i zupełnie nie uwzględnia ani charakteru zmian ana- tomicznych (włóknisty, włóknisto-serowaty itd.), ani skłonności rozwojo- wej, tzw. dynamiki sprawy chorobowej. Tymczasem stan chorego, po; mimo znacznej nawet rozległości sprawy, może być o wiele lżejszy niż w gruźlicy płuc zajmującej bardzo mały obszar, lecz przebiegającej z dużą toksemią gruźliczą. Klasyfikacja Turban-Gerhardta nie uwzględnia także zdobytych już później wiadomości o powstawaniu i rozwoju gru- źlicy płuc. Np. przypadki gruźlicy z jamami zalicza się vi tej klasyfikacji do trzeciego okresu, wiemy zaś obecnie, że jamy w płucach mogą powsta- wać już w bardzo wczesnym okresie suchot płuc, gdy się rozpada wczesny naciek. Klasyfikacja Turban-Gerhardta jest zatem już anachronizmem. Przy- toczyłem ją, aby ułatwić zrozumienie prac dawniejszych oraz ze wzglę- du na to, że niektórzy posługują się nią dotychczas. Krok naprzód stanowi klasyfikacja Alfreda Sokołowskiego, uwzglę- dniająca, prócz zmian anatomiczno-patologicznych w płucu, także prze- bieg kliniczny. Odróżnia się w tej klasyfifkacji: I. Okres rozpoczynających się suchot płuc przebiegający: a. wśród objawów mniej lub bardziej wyraźnych ze strony dróg oddechowych i b. wśród objawów skrytych. II. Suchoty płuc wyraźnie rozwinięte: a. z objawami zagęszczeń bez wyraźnych objawów rozpadowych, z gorączką lub bez niej; b. z objawami mniej lub bardziej wyrażnych zniszczeń (phthisis pulmonum ulcerosa) przebiegające z gorączką lub bez niej i bez innych objawów .wyniszczenia. III. Suchoty płuc włókniste. Większą wartość ma klasyfikacja Seweryna Sterlinga, uznana za obo- wiązującą lekarzy polskich przez I Ogólnopolski Zjazd Przeciwgruźliccy- w Krakowie w r. 1925. Brzmi ona jak następuje: A. Postaci przewlekłe (suchoty płuc pospolite): Tuberculosis pulmonum abortiva. I. Phthisis pulmonum chronica incipiens: a. occulta; b. trumiiesta: II. Phthisis pulmonum chronica declarata s. confirmata: a. fibrosa; b. fibrosocaseosa: stationaris; proqrediens acute, chronice. regrediens. c. caseosa: progrediens acute, chronice III. Phthisis pulmonum chronica consumptiva: a. fibrosa b. fibrosocaseosa c. caseosa . Tuberculosis puimonurn. obsoleta. B. Gruźlica płuc ostra i podostra: I. Pneumonia caseosa tuberculosa. II. Bronchopneumonia caseosa tuberculosa. III. Tuberculosis pulmonum miliaris: a. catarrhalis; b. suffocans. [podobne: , poradnia psychologiczna kielce, olejek arganowy do włosów, ból pleców ]

Comments Off

« Previous Entries