Posts Tagged ‘biustonosze do karmienia’

Najwieksze trudnosci nastrecza zrozumienie jednoczesnego

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Największe trudności nastręcza zrozumienie jednoczesnego rozszczepienia osobowości. Pomocne mogą tu być następujące schematy, ilustrujące jedno- cześnie niektóre objawy rozszczepienne jak: ambiwalencję czyli współistnienie sprzecznych uczuć, ambisentencję czyli współistnienie sprzecznych myśli, ambi- tendencję czyli współistnienie sprzecz- nych dążeń, paratymię czyli rozszcze- pienie między uczuciami a intelek- tem itp. Jeżeli przyjmiemy, że reakcje intelektualne mogą też występować i naprzemiennie, względnie niektóre z nich tylko chory wypowiada, to łatwiejsze stanie się zrozumienie roz- kojarzenia. Części tych może być więcej, każda z nich reaguje inaczej na bodźce środowiska zewnętrznego i wewnętrznego, dzieje się to jednocześnie i w ten sposób staje się zrozumiałe, że chory jednocześnie czuje się np. monterem, prezydentem i rektorem wyższej uczelni.
ZESPOŁY PSyCHOTYCZNE CZYNNOŚCIOWE Na wstępie kilka uwag z zakresu mianownictwa. Objawy nigdy nie występują luźno. Ich wyosobnienie i odrębny opis są dziełem analizy. Mianowicie objawy (sym- ptomata) występują z zasady w pewnych stałych związkach, które w piśmiennictwie różnie się określa. Niemiecko-szwajcarska psychiatria (Stcrring w podręczniku Rein- chardta) rozróżnia zespoły. (syndromata) czyli “symptomokompleksy” nie czyniąc między tymi dwoma pojęciami różnicy. Niektórzy jednak wprowadzają tu różnicę, widząc w “symptomokompleksie” pojęcie podrzędne, a w zespole pojęcie narzędne. Za przykład pojęcia nadrzędnego rrioże służyć zespół katatoniczny, w obrębie którego mogą się pojawić “symptomokompleksy” osłupienia, podniecenia psychoruchowego itd. Również wielu psychiatrów radzieckich, np. Kerbikow, używa tych dwóch mian jaka synonimów. Doprowadza to do nadmiernego rozbudowania zespołów, których liczba wzrasta niepomiernie. Wskutek tego zaciera się różnica między zespołami, które zasługują na nazwę psychoz jako odrębnych jednostek nozograficznych, a “symptomokomplek- sami”, które nie wykraczają poza granice symptomatologii. Trudno bowiem podniece- nie psychoruchowe, czy osłupienie nazwać psychozą na równi z majaczeniem, stanem pomrocznym, manią, melancholią, katatonią, paranoidem itd. W skład bowiem tych zespołów psychotycznych jako zmienne składniki obrazów klinicznych wchodzą owe “symptomokompleksy” w rodzaju podniecenia psychoruchowego, osłupienia itp. Po- niżej będziemy się starali nie używać pojęcia “symptomokompleksu”, zaliczając tego rodzaju związki objawowe do symptomatologii, a nie do syndromologii. W innych specjalnościach lekarskich można by znaleźć bez liku porównań. Tak np. gorączka uchodzi za objaw, chociaż w starożytności i wiele wieków później pod pojęciem feb1is rozumiano coś znacznie więcej, coś nawet w rodzaju zespołu lub choroby, a przynajmniej “symptomokompleksu”. Analizując dzistaj to pojęcie, oparte na oglą- dzie ciepłomierza, stwierdzimy z łatwością, że nie chodzi tutaj o zjawisko jednoobja- wowe, lecz właśnie o “symptomokompleks”, na który składają się różne objawy przedmiotowe i podmiotowe: zaczerwienienie skóry, przyśpieszenie tętna, złe samo- poczucie, brak łaknienia, dreszcze itd. Mimo to “symptomokompleks” gorączki trak- tujemy jako jeden łączny objaw. [przypisy: , biustonosze do karmienia, olej kokosowy, masło shea ]

Comments Off

Posts Tagged ‘biustonosze do karmienia’

Najwieksze trudnosci nastrecza zrozumienie jednoczesnego

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

O czynnościowym charakterze tych zespołów wnosimy pośrednio, opierając się na następujących danych: 1. Przeważająca większość tych zespołów nie pozostawia w autopsji uchwytnych (dzisiejszymi metodami badania) zmian anatomopatologicznych. Jeżeli zmiany takie bywają, to są one znamienne dla podstawowej sprawy chorobowej, w przebiegu której wystąpiła psychoza. 2. Wszystkie opisane zespoły są zasadniczo uleczalne i nie pozostawiają żadnych trwałych ubytków ani neurologicznych, ani psychicznych. W przypadkach wylecze- nia zachodzi więc całkowita restitutio ad integrum, dowód, że nie było organicznej destrukcji tkanki mózgowej. 3. W wielu przypadkach możliwe jest całkowite ustąpienie objawów nagle, z go- dziny na godzinę lub przynajmniej z dnia na dzień. Tak łatwa odwracalność sprawy chorobowej stanowi jeszcze mocniejszy dowód czynnościowego jej charakteru. W pew- nych przypadkach widuje się zjawisko tzw. luci dum intervallum, jasną przerwę w przebiegu nawet najbujniejszej sprawy psychotycznej, rzecz nie do pomyślenia, gdyby chodziło o proces organiczny. Przytoczonym argumentom można by przeciwstawić tylko jeden poważny kontr- argument, mianowicie nowoczesną krytykę pojęcia czynnościowości. Pojęcia tego nadużywali idealiści, dopatrując się w sprawach czynnościowych udziału czynnika niematerialnego. Jeden z krytyków etioepigenezy nazwał wprost owe psy- chozy czynnościowe “niematerialnymi duchami”. Na polemikę z takimi chwytami szkoda tracić czas. Zjawiska czynnościowe są bez reszty materialne, dotyczą jednak nie samej struktury, która pozostaje nie uszkodzona, lecz czynności, funkcji narządu, ulegającej zakłóceniu. Zakłócenia te bywają natury fizyko-chemicznej, neuro-fizjo- patologicznej, toksyczno-infekcyjnej, metabolicznej itd. Nawet tam, gdzie mówimy r o przyczynach psychogennych, mamy na myśli zawsze czynnościowe schorzenia w obrębie jedności psychofizycznej, jaką przedstawia ustrój żywy. Wyjaśnienie to ma znaczenie nie tylko teoretyczne. [więcej w: , wkładki sfp, biustonosze do karmienia, oczyszczanie organizmu ]

Comments Off

« Previous Entries