Posts Tagged ‘bielizna damska sklep internetowy’

Rokowanie w ostrej gruzlicy prosówkowej

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rokowanie w ostrej gruźlicy prosówkowej płuc jest niepo- myślne zwłaszcza jeżeli ostra gruźlica prosówkowa płuc powstaje w okre- sie pierwotnego zespołu, jak to bywa w niemowlęctwie (tuoercuiosis pulmonum miliaris acuta praecox). Ciekawą jest rzeczą, że w przypad- kach ostrej gruźlicy prosówkowej płuc u osób dorastających i dorosłych ciężki obraz kliniczny bardzo często zdarza się właśnie u takich chorych, u których dawniejsze ognisko gruźlicze jest nierozległe. Na odwrót roz- legła gruźlica płuc tylko bardzo rzadko wikła się z ostrą gruźlicą pro- sówkową płuc, zależnie, jak się przypuszcza, od nabytej odporności tkan- kowej. Wyzdrowienie w ostrej gruźlicy prosówkowej płuc zdarza się bardzo rzadko. Leczenie. Chory powinien leżeć i odżywiać się ile możności obficie. Poleca się leczenie przetworami złota, a ostatnio streptomycyną. W szeregu przypadków, leczonych streptomycyną, uzyskiwano szybkie ustąpienie gorączki, czasami już po kilku dniach, wraz z cofaniem się wysiewów prosówkowych w płucach. Obraz rent- genowski płuc może stać się nawet zupełnie prawidłowy-a ,na sekcji osób, które zmarły w późniejszym czasie z innej przyczyny, badanie histopa- tologiczne może już nie wykryć guzków albo stwierdza guzki nietypowe o bardzo zmienionej budowie. W innych przypadkach ostra gruźlica prosówkowa płuc przy leczeniu streptomycyną . zacicha przechodząc w gruźlicę płuc przewlekłą. Dla zapobieżenia nawrotom choroby w każ- dym przypadku ostrej gruźlicy prosówkowej płuc poleca się stosować streptomycynę przez czas dłuższy, do 3-6 miesięcy. Stosuje się oczywiście także leczenie objawowe. [przypisy: , bielizna damska sklep internetowy, olej lniany, olejowanie włosów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘bielizna damska sklep internetowy’

Rokowanie w ostrej gruzlicy prosówkowej

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zabu- rzenie “organiczne” jest nieodłączne od ,;czynnościowego”. Zachodzi to tym łatwiej, im słabszy i mniej zrównoważony jest układ nerwowy. W świetle przytoczonych spostrzeżeń i interpretacji stają się zrozumiałe przypadki, w których już wyrównane zaburzenia nagle ponownie się ujawniają albo w których długo istniejący i ukryty proces chorobowy nagle ujawnia się w całej pełni po urazie, po zakażeniu lub po silnym wzruszeniu. Przytoczone wywody dają nam wgląd w stosunek zespołu czyn- nościowego do podłoża organicznego. Nieporozumienia pojęciowe grożą również przy używaniu -określeń w rodzaju “organiczny typ reakcji” (the organie reaction type). Twórcą tego pojęcia jest Bon- hoeffer. Do tego typu psychoz zaliczają różni autorzy w jednym rzędzie: psychozy alkoholowe, psychozę Korsakowa, przewlekły alkoholizm, narkomanię i zatrucia, psychozy zakaźne i połogowe, porażenie postępujące, nagminne zapalenie mózgu, psychozy starcze i urazowe itd. (np. Henderson-Gillespie). Pomieszane są tu więc organiczne procesy z psychozami czynnościowymi, a więc sprawy nieodwracalne -ł z przemijającymi. Nie może w tych warunkach być mowy o jakiejś rozsądnej syste- matyce. Zamieszanie to pochodzi stąd, że pewne psychozy niewątpliwie tylko towa- rzyszą sprawom, uszkadzającym mózg. W konsekwencji należałoby jednak i od- czyny histeryczne zaliczać do organicznych typów reakcji, jeżeli towarzyszą spra- wom organicznym. W mojej systematyce nie ma z tych względów tego dwuznacz- nego określenia. Ostre zespoły psychotyczne podzielić można na kilka rodzajów: I. Psychozy przebiegające z zaburzeniami świadomości. Naruszenie lub nienaruszenie sensorium jest sprawdzianem teoretycznie i prak- tycznie bardzo ważnym. Zespołów takich jest trzy: delirium, amentia i obnubi- latio, nie licząc zespołów mieszanych. Wszystkie niżej podane nie naruszają zasadniczo świadomości, jeżeli się nie sprzęgną z którymś z wyliczonych wyżej zespołów. II. Zespoły z cyklu cyklofrenicznego. Jest ich dwa: mania- kalny i depresyjny. [hasła pokrewne: , bielizna damska sklep internetowy, olejek kokosowy na włosy, tusz do rzęs ]

Comments Off