Posts Tagged ‘Balsam Johnson’

Wszystkie choroby organiczne mózgu, które

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wszystkie choroby organiczne mózgu, które bardzo często przebiegają wśród organicznych zaburzeń psychicznych, mogą ulec powikłaniu ostrymi zespołami psychotycznymi. Jeżeli się zna strukturę takich psychoz zło- żonych, można z dużą dokładnością rozpoznać objawy przynależne do warstwy organicznej i oddzielić je od objawów z zakresu ostrej psychozy czynnościowej, nawarstwionej epigenetycznie na podłoże organiczne. Jeżeli chodzi o to podłoże organiczne, to szczególne znaczenie mają takie sprawy, jak: zapalenie opon mózgowych i mózgu rozmaitej etiologii, gruźlica i kiła mózgu oraz porażenie postępujące, padaczka, guzy mózgu, stany pośpiączkowe, stwardnienie wielo- ogniskowe, pląsawica Huntingtona, ropień mózgu, zmiany starcze, urazy czaszki i stany pourazowe itd. 6. Fizjologiczne wstrząsy hormonalne, jak pokwitanie, prze- kwitanie, ciąża, połóg, laktacja, odgrywają ogromną rolę w patogenezie psy- choz. Na pewno jednak nie są czynnikiem etiologicznym, jak sądzą ci, którzy wierzą siłą tradycyjnego bezwładu w istnienie odrębnych jednostek riozologicz- nych powstałych na tle połogu, laktacji, ciąży, inwolucji itd. W piśmiennictwie wciąż jeszcze mowi się o psychozie połogowej, laktacyjnej, ciążowej; inwolu- cyjnej itd. Autorzy ci nie próbują nawet wytłumaczyć, w jaki sposób fizjolo- giczne, prawidłowe zjawiska w rodzaju przesileń hormonalnych miałyby się stawać czynnikiem etiologicznym. Nie usiłują też dowieść, że zachodzi istotnie związek przyczynowy, np między klimakterium a psychozą, a nie przypadkowa zbieżność w czasie lub współudział przesilenia wewnątrzwydzielniczego w zna- czeniu czynnika usposabiającego lub patoplastycznego. Te ostatnie role są da- lekie od sensu etiopatogenetycznego. Wreszcie autorzy ci nie liczą się z kli- niczno-statystycznymi faktami. Mianowicie tylko w małym odsetku przypadków przesilenia wewnątrzwydzielnicze wiążą się z psychozą. Psychozy połogowe wy- stępują bardzo często w przypadkach zakażeń połogowych. Tak zwane psychozy ciążowe należą raczej do rzadkości. Mówi się nawet, że ciąża ma pewne zAa- czenie zapobiegawcze w stosunku do psychoz. Ciekawa rzecz, że ci sami autorzy nie kruszą kopii w obronie psychoz pokwitaniowych, chociaż w okresie tym stwierdza się wzmożoną zapadalność na zaburzenia psychiczne. Bardzo często popełnia się ten błąd, że psychozy, które przypadkiem wystąpiły w czasie ciąży lub laktacji, nazywa się ogólnikowo psychozami ciążowymi luk laktacyjnymi, nie szukając już czynników chorobotwórczych. Określeń takich staramy się obecnie unikać jako zbyt ogólnikowych, nie zawierających nazwy gatunku psychozy. [hasła pokrewne: , rehabiliacja, domowe sposoby na trądzik, Balsam Johnson ]

Comments Off