Posts Tagged ‘badania psychologiczne’

PODZIAL KLINICZNY GRUZLICY PLUC Ogromna

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

PODZIAŁ KLINICZNY GRUŹLICY PŁUC Ogromna rozmaitość zmian anatomicznych i obrazów klinicznych w gruźlicy płuc oraz różnorodność jej przebiegu i zejść nasuwała już dawno potrzebę jej usystematyzowania i uszeregowania dla celów prak- tycznych W pewne zespoły typowe. Samo bowiem określenie “gruźlica płuc” jako zbyt ogólnikowe nie daje należytego pojęcia ani o obecnych zmianach w płucach, ani o dalszym losie chorego. Podjęte z różnych stron próby podziału gruźlicy płuc oparto na ró- źnych przesłankach. Już wielka liczba podanych dotychczas klasyfikacji świadczy dosadnie, że żadna z nich nie zadowalnia klinicysty. Nie jest wobec tego celowe podawać tutaj wszystkich ogłoszonych już klasyfi- kacji klinicznych gruźlicy płuc. Długo posługiwano się klasyfikacją Turban-Gerhardta, przyjętą w r. 1908 przez Międzynarodowy Związek walki z gruźlicą. Podstawą tej klasyfikacji uwzględniającej tylko przewlekłą gruźlicę płuc jest rozległości zmian chorobowych w płucach. Odróżnia ona w gruźlicy płuc 3 okresy. Do pierwszego okresu zalicza się przypadki przewlekłej gruźlicy płuc, w których zmiany są nieznaczne i nie sięgają niżej drugiego żebra przy gruźlicy jednego płuca a nie przekraczają oboj- czyka i grzebienia łopatki w gruźlicy obu płuc. Do drugiego okresu należą te przypadki, w których zmiany są także nieznaczne, lecz zajmują więk- szy obszar niż w pierwszym okresie, nie przekraczając jeszcze całego płata. Do tego okresu zalicza się także przypadki gruźlicy płuc ze zmianami ciężkimi, zajmującymi najwyżej połowę płata. Okres trzeci obejmuje przypadki rozleglejsze niż w drugim oluesie oraz przypadki ze znacznymi jamami w płucach. Przez miano: “zmiany nieznaczne” rozumie esię w klasyfikacji Turban-Gerhardta ogniska rozrzucone, objawiające się lekkim przytłumieniem odgłosu opukowego, szmerem oddechowym szorstkim, osłabionym pęcherzykowym, pęcherzykowo-oskrzelowym lub -oskrzelowo-pęcherzykowym oraz rzężeniami drobnobańkowymi i średnio- bańkowymi. Przez miano: “zmiany znaczne” rozumie się nacieki -objawiające się wyraźnym stłumieniem oraz szmerem oddechowym bar- -dzo osłabionym, nieoznaczonym, oskrzelowo-pęcherzykowym lub oskrze- lowym, bez względu na to, czy rzężenia są, czy ich nie ma . Stłumienia, .zależnego od zapalenia opłucnej, nie przekraczającego przestrzennie kilku centymerów. nie uwzględnia się, natomiast większe stłumienia uznaje się za powikłanie. Okres choroby podaje się co do każdego płuca osobno, ogółem zaś klasyfikuje się przypadek według wyniku badania płuca bar- dziej zajętego. Tak np. jeżeli w prawym płucu zmiany należą do dru- giego okresu (Pll), a w lewym – do pierwszego (LI) to uznaje się gru- źlicę płuc drugiego okresu. [przypisy: , badania psychologiczne, trener personalny, ortodonta ]

Comments Off

Posts Tagged ‘badania psychologiczne’

PODZIAL KLINICZNY GRUZLICY PLUC Ogromna

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W rozpoznaniu ostrej gruźlicy prosówkowej płuc bardzo pomaga ba- danie płuc promieniami rentgenowskimi. W typowych przypadkach tej choroby rentgenogram jest znamienny już w tym okresie, w którym badanie fizycznę płuc nie pozwala jej jeszcze rozpoznać. Mianowicie badaniem rentgenograficznym wykrywa się zacienienie drobnoplamiste bez smug łączących postronkowato plamki. Ogniska małe, mniejsze od łepka szpilki, plamkowate, są rozmieszczone bardzo gęsto, zwłaszcza w szczytach. Ostrą gruźlicę prosówkową, usadowioną w układzie chłonnym płuc, cechuje brak objawów rozdęcia płuc pomimo rozległego zajęcia płuc sprawą gruźliczą prosówkową oraz łagodny przebieg. Ostra gruźlica płuc prosówkowa Rozpoznanie różnicowe ostrej gruźlicy prosówkowej płuc omówiłem w opisach odpowiednich chorób, mianowicie różnicowanie z ostrym wrzodziejącym zapaleniem, wsierdzia z ostrym nieżytem oskrzelków z ostrym zapaleniem płuc oskrzelowym, z ogólnym rakiem prosówkowym płuc. Od duru brzusznego (typhus abdominalis) odróżnia się ostrą gruźlicę prosówkową płuc na tej podstawie, że jej towarzyszy znaczna sinica twarzy i powłok .zewnętrznych, duszność, przyspieszenie tętna, wybitna neutrofilia w krwi, ujemny odczyn Widala. Od ogólnego zakażenia (sepsis acuia] paciorkowcami lub innymi bakteriami odróżniają ostrą gruźlicę prosówkową płuc znaczna sinica, duszność i zmiany w płucach. W rozpoznaniu różnicowym trzeba uwzględniać także wynik badania radiologicznego płuc. Sama. drobnoplamistość obrazu płuc nie rozstrzyga jeszcze rozpoznania, gdyż taki sam obraz rentge- nowski może powstać, pomimo że płuco jest zdrowe, jeżeli jest bardzo wyraźny rysunek naczyń krwionośnych, a także w przypadkach dużego przekrwienia biernego w płucach w toku choroby serca. [podobne: , magnez i witamina b6, filtry do wody, badania psychologiczne ]

Comments Off

« Previous Entries