Pojecie czynnosciowosci ma ogromne znaczenie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Pojęcie czynnościowości ma ogromne znaczenie praktyczne. Rozpoznanie sprawy czynnościowej uprawnia do pomyślnego rokowania. Przeciwstawne temu zespoły organiczne bywają najczęściej rokowniczo niepomyślne. Większość metod lecznictwa aktywnego, mianowicie metody wstrząsowe, leki neuro- plegiczne, psychoterapia itd., skierowane są wyłącznie lub niemal wyłącznie przeciwko czynnościowym zespołom psychotycznym i tutaj święcą największe triumfy. Po za- poznaniu się z kliniką tych zespołów powrócimy jeszcze do tych zagadnień. Ale już tutaj wypada podkreśiid, że rozpóznawćze rozgraniczenie zespołów psychotycznych czynnościowych od organicznych jest jednym z największych osiągnięć nowoczesnej psychiatrii klinicznej. Poza wspomnianą korzyścią praktyczną dało nam to wgląd w strukturę psychoz i w dynamikę ich patogenezy. Zastrzec się przy tym trzeba, ze rozpoznanie sprawy czynnościowej bynajmniej nie wyklucza możhwości, ze na dnie tych zmian znajdują się zmiany organiczne. I na odwrót, każdej sprawie organicznej mogą towarzyszyć nawarstwienia czynnoś- ciowe. Ostra granica między zaburzeniami organicznymi i czynnościowymi, tak wy- raźnie zaznaczająca się w klinice jako zjawisko nozograficzne, może znaleźć wyjaś- nienie ze stanowiska nauki Pawłowa. Konowałow (za Dowżenką) przytacza następujący przykład. Znane są przypadki tzw. wyrównanej miażdżycy mózgu. Czasem po niedużym udarze mózgowym natych- miast rozwija się ciężkie psychiczne zaburzenie, tzw. “udar psychiczny”. Uderza tu niewspółmierność między stosunkowo nieznacznymi ogniskowymi zaburzeniami a ciężkimi zmianami psychicznymi. Badanie anatomiczne w takich przypadkach wy- kazuje jedynie rozlane, ale nieznaczne zmiany w komórkach zwojowych kory móz- gowej. Zmiany te nie mogą wytłumaczyć nagłego, ciężkiego i trwałego zaburzenia czynności kory mózgu. Jeżeli jednak przyjmiemy, że z ogniska chorobowego szerzy się na osłabione już komórki zwojowe mózgu tzw. pozakresowe hamowanie i przy- biera zastoinowy, przewlekły charakter, to obraz kliniczny stanie się jasny. [przypisy: , dieta i odchudzanie, ubranka dla niemowląt, ortodonta ]

Tags: , ,

Comments are closed.