Zapalenie okołoogniskowe.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ze stanowiska teorii toksemicznej dla powstania nacieku około ogniskowego ma znaczenie nie wielkość ogniska gruźliczego, lecz stopień jego aktywności oraz stopień wrażliwości tkanki płucnej na jady. Jeżeli sprawa gruźlicza jest bardzo złośliwa, to już małe ognisko może wywołać rozległe zapalenie oboczne. Np. duże “pakiety węzłowe”, które widzimy czasami w gruźlicy płuc przy badaniu radiologicznym klatki piersiowej, nie zawsze są samymi tylko powiększonymi zserowaciałymi węzłami. Często są to duże zapalenia dookoła małego ogniska gruźliczego w węźle. Czynniki zaostrzające zmianę gruźliczą w płucu, zatem załamanie się odporności ustroju na zakażenie gruźlicze wskutek ogólnego osłabienia na tle wyczerpującej pracy, niedostatecznego odżywiania się, chorób zakaźnych, ustawicznej styczności z chorymi na gruźlicę itd. – sprzyjają powstawaniu zapalenia okołoogniskowego. Czasami nie ma równoległości między stopniem aktywności zmiany gruźliczej w płucu a rozległością zapalenia dookoła ogniska. Brak tej zależności tłumaczy się ze stanowiska teorii toksycznej tym, że w powstawaniu zapalenia otaczającego ogniska gruźlicze mogą współdziałać także inne bakterie, np. pneumokoki, gronkowce, paciorkowce. Zapalenie okołoogniskowe zdarza się zwłaszcza często w wieku dziecięcym, w miarę zaś zbliżania się do wieku szkolnego staje się coraz rzadsze. Zapalenie okołoogniskowe, powstające w okresie pierwotnej zmiany gruźliczej, nazywa się także, nacieczem lub naciekiem okołoogniskowym pierwotnym (infiltratio perijocalis primitiva). Może ono otaczać samo tylko ognisko pierwotne, tylko drogi chłonne, łączące ognisko z powiększonymi okolicznymi węzłami chłonnymi lub same tylko te węzły albo też dookoła wszystkich składników zespołu pierwotnego wytwarza się jedno bardzo rozległe zapalenie zajmujące cały płat lub prawie cały płat płucny. Takie rozległe zapalenie opisano jako “epituberculosis pulmonum” Eliasberga i             Neulanda, “splenopneumonia tuberculosa” Granchera, “pneumonia mass iv a” Granchera itd. [hasła pokrewne: endometrioza stopnie, endometrioza leczenie, endometrioza leczenie hormonalne ]

Comments Off

Ostra gruźlica płucna wałowa.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ostra gruźlica płucna wałowa. Określenie, wywód chorobowy i anatomia patologiczna. Są to nazwy tej samej choroby, polegającej na zapaleniu dookoła świeżych ognisk gruźliczych. Pierwotnie nazwy te nadawano zapaleniu rozległemu, zajmującemu cały płat lub znaczną jego część. Obecnie obejmuje się nimi także zapalenie, bardziej ograniczone, ponieważ charakter anatomiczny zmiany i czynniki ją wywołujące są takie same bez względu na jej rozległość. Wspólną cechą odróżniającą ją od innych zmian gruźliczych płuca jest łagodny jej przebieg i duża skłonność do cofania się a także nieobecność prątków gruźlicy w plwocinie w związku z tą sprawą chorobową albo pojawienie się ich dopiero w późniejszym okresie, i to w nader nielicznych okazach. Zapalenie dookoła świeżego ogniska gruźliczego wywołują, według utartych poglądów, jady gruźlicze, dostające się z czynnego ogniska do otaczającej tkanki, na nie wrażliwej. Niektórzy (Hubschmann) przypisują powstanie, zapalenia nieprawidłowym wytworom przemiany materii powstającym w świeżym ognisku gruźliczym, przy czym ich źródłem może być rozpad jadów bakteryjnych. Toteż bezpośrednio dookoła ogniska zapalenie bywa najcięższe a coraz dalej od ogniska, – wskutek coraz większego rozcieńczenia się jadów lub wspomnianych wytworów, – stopniowo coraz słabsze, np. nieżytowe, a jeszcze dalej czysto surowicze. Jeżeli tkanka płucna jest dość odporna na jady gruźlicze albo jeżeli jady te dostają się poza obręb czynnego ogniska w małej ilości, to do zapalenia w otoczeniu ogniska może nie dojść, a zmiany w płucu dookoła ogniska ograniczają się tylko do przekrwienia płuc. Pogląd, według którego ostra gruźlica płuc nawałowa jest pochodzenia toksycznego, został w ostatnich czasach zachwiany, gdy stwierdzono, że rumień guzowaty, pojawiający się równocześnie i przebiegający równolegle, powstaje wskutek masowych zatorów prątkami gruźlicy małych tętniczek tkanki podskórnej (Ksawery Lewkowicz). Obie sprawy cechuje wielka skłonność do zupełnego cofania się. Zapalenie płuc dookoła ognisk gruźliczych jest według tych poglądów także wyrazem masowych zatorów naczyń płucnych prątkami, zatem stoi w związku z samą istotą choroby, nie zaś z toksemią. [hasła pokrewne: endometrioza stopnie, endometrioza leczenie, endometrioza leczenie hormonalne ]

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »