Ze stanowiska teorii toksemicznej dla

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ze stanowiska teorii toksemicznej dla powstania nacieku około ogniskowego ma znaczenie nie wielkość ogniska gruźliczego, lecz stopień jego aktywności oraz stopień wrażliwości tkanki płucnej na jady: Jeżeli sprawa gruźlicza jest bardzo złośliwa, to już małe ognisko może wywołać rozległe zapalenie oboczne. Np. duże “pakiety węzłowe”, które widzimy czasami w gruźlicy płuc przy badaniu radiologicznym klatki piersiowej, nie zawsze są samymi tylko powiększonymi zserowaciałymi węzłami. Często są to duże zapalenia dookoła małego ogniska gruźliczego w węźle. Czynniki zaostrzające zmianę gruźliczą w płucu, zatem załamanie się odporności ustroju na zakażenie gruźlicze wskutek ogólnego osłabienia na tle wyczerpującej pracy, niedostatecznego odżywiania się, chorób za- kaźnych, ustawicznej styczności z chorymi na gruźlicę itd. – sprzyjają powstawaniu zapalenia okołoogniskowego. Czasami nie ma równoległości między stopniem aktywności zmiany gruźliczej w płucu a rozległością zapalenia dookoła ogniska. Brak tej . zależności tłumaczy się ze stanowiska teorii toksycznej tym, że w po- wstawaniu zapalenia otaczającego ogniska gruźlicze mogą współdziałać także inne bakterie, np. pneumokoki, gronkowce, paciorkowce. Zapalenie około ogniskowe zdarza się zwłaszcza często w wieku dziecięcym, w miarę zaś zbliżania się do wieku szkolnego staje się coraz rzadsze. Zapalenie okołoogniskowe, powstające w okresie pierwotnej zmiany gruźliczej, nazywa się także, nacieczem lub naciekiem okołoogniskowym pierwotnym (infiLtratio perijocalis pri- mitiva). Może ono otaczać samo tylko ognisko pierwotne, tylko drogi chłonne, łączące ognisko z powiększonymi okolicznymi węzłami chłon- nymi lub same tylko te węzły albo też dookoła wszystkich składników zespołu pierwotnego wytwarza się jedno bardzo rozległe zapalenie zaj- mujące cały płat lub prawie cały płat płucny. Takie rozległe zapalenie opisano jako “epituberculosis pulmonum” Eliasberga i N eulanda, “sple- nopneumonia tuberculosa” Granchera, “pneumonia mass iv a” Gran- chera itd. [hasła pokrewne: , olejek kokosowy na włosy, Karmy dla psów, Zdrowa żywność ]

Comments Off

Ostra gruzlica plucna walowa. Okreslenie, wywód

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ostra gruźlica płucna wałowa. Określenie, wywód chorobowy i anatomia patologiczna. Są to nazwy tej samej choroby, polegającej na zapaleniu do- okoła świeżych ognisk gruźliczych. Pierwotnie nazwy te nadawano za- paleniu rozległemu, zajmującemu cały płat lub znaczną jego część. Obec- nie obejmuje się nimi także zapalenie, bardziej ograniczone, ponieważ charakter anatomiczny zmiany i czynniki ją wywołujące są takie same bez względu na jej rozległość. Wspólną cechą odróżniającą ją od innych zmian gruźliczych płuca jest łagodny jej przebieg i duża skłonność do cofania się a także nieobecność prątków gruźlicy w plwocinie w związku z tą sprawą chorobową albo pojawienie się ich dopiero w późniejszym okresie, i to w nader nielicznych okazach. Zapalenie dookoła świeżego ogniska gruźliczego wywołują, według utartych poglądów, jady gruźlicze, dostające się z czynnego ogniska do otaczającej tkanki, na nie wrażliwej. Niektórzy (Hubschmann) przypi- sują powstanie, zapalenia nieprawidłowym wytworom przemiany ma- terii powstającym w świeżym ognisku gruźliczym, przy czym ich źró- dłem może być rozpad jadów bakteryjnych. Toteż bezpośrednio dookoła ogniska zapalenie bywa naj cięższe a coraz dalej od ogniska, – wskutek coraz większego rozcieńczenia się jadów lub wspomnianych wytworów, – stopniowo coraz słabsze, np. nieżytowe, a jeszcze dalej czysto surowicze. Jeżeli tkanka płucna jest dość odporna na jady gruźlicze albo jeżeli jady te dostają się poza obręb czynnego ogniska w małej ilości, to do zapa- lenia w otoczeniu ogniska może nie dojść, a zmiany w płucu dookoła ogniska ograniczają się tylko do przekrwienia płuc. Pogląd, według którego ostra gruźlica płuc nawałowa jest pochodze- nia toksycznego, został w ostatnich czasach zachwiany, gdy stwierdzono, że rumień guzowaty, pojawiający się równocześnie i przebiegający ró- wnolegle, powstaje wskutek masowych zatorów prątkami gruźlicy ma- łych tętniczek tkanki podskórnej (Ksawery Lewkowicz). Obie sprawy cechuje wielka skłonność do zupełnego cofania się. Zapalenie płuc do- okola ognisk gruźliczych jest według tych poglądów także wyrazem masowych zatorów naczyń płucnych prątkami, zatem stoi w związku z samą istotą choroby, nie zaś z toksemią. [hasła pokrewne: , witamina b6, depilacja laserowa Łódź, zagęszczanie rzęs ]

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »