Leczenie zakażeń HCV przez celowanie w mikroRNA AD 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Charakterystyka wyjściowa pacjentów. Do badania zakwalifikowano 36 pacjentów z przewlekłym zakażeniem HCV genotypem 1, z czego 9 pacjentów w każdej grupie mirawirsenów (otrzymujących 3 mg, 5 mg lub 7 mg na kilogram) oraz w grupie placebo (ryc. 2 w uzupełniającym badaniu Dodatek). Wyjściowa charakterystyka była podobna w czterech grupach badawczych (tabela 1). Spośród 36 pacjentów, 12 rozpoczęło terapię pegylowanym interferonem i rybawiryną podczas obserwacji. Skuteczność
Ryc. 2. Ryc. 2. Zmiana z poziomu wyjściowego na poziomach HCV RNA. Przedstawiono średnie zmiany poziomów RNA HCV w stosunku do wartości wyjściowych u pacjentów otrzymujących 3 mg, 5 mg lub 7 mg mirawirsenu na kilogram masy ciała w porównaniu z placebo. Preparat Miravirsen podawano w pięciu cotygodniowych wstrzyknięciach podskórnych w ciągu pierwszych 29 dni badania (szare zacienianie). Linia przerywana wskazuje brak zmian w stosunku do linii podstawowej. Poziomy RNA HCV podczas stosowania pegylowanego interferonu i rybawiryny u niektórych pacjentów nie zostały uwzględnione w tej analizie.
Obniżenie poziomów RNA HCV było zależne od dawki i utrzymywało się po okresie podawania mirawirsenu (Figura 2). W grupach miravirsenu, średnia maksymalnej redukcji poziomów RNA HCV (log10 IU na mililitr) od wartości wyjściowej wynosiła 1,2 (P = 0,01) dla pacjentów otrzymujących 3 mg na kilogram, 2,9 (P = 0,003) dla osób otrzymujących 5 mg na kilogram i 3,0 (P = 0,002) dla osób otrzymujących 7 mg na kilogram, w porównaniu ze spadkiem o 0,4 w grupie placebo. Zmniejszenie poziomu HCV RNA o co najmniej 2 log10 IU na mililitr wystąpiło u jednego pacjenta (11%) w grupie otrzymującej 3 mg mirawirsenu na kilogram i u sześciu pacjentów (67%) w grupach otrzymujących 5 mg lub 7 mg miravirsen na kilogram, w porównaniu z żadnym z pacjentów w grupie placebo. Odpowiednie profile farmakokinetyczne zależne od dawki przedstawiono na ryc. 3 w dodatkowym dodatku.
Rysunek 3. Rysunek 3. Poziomy RNA HCV dla poszczególnych pacjentów, według grupy analitycznej. Preparat Miravirsen lub placebo podawano w pięciu cotygodniowych wstrzyknięciach podskórnych w ciągu pierwszych 29 dni badania (szare zacienianie). Krzywe przerywane w punktach danych przedstawiają poziomy RNA HCV po rozpoczęciu leczenia pegylowanym interferonem i rybawiryną u 12 pacjentów. Dolna granica wykrywalności (LLOD) wynosiła 12 IU (lub 1,08 log10 IU) na mililitr. W grupie otrzymującej 3 mg mirawirsenu na kilogram, u dwóch pacjentów wystąpił spadek poziomu HCV RNA poniżej LLOD po rozpoczęciu pegylowanego interferonu i rybawiryny. W grupie otrzymującej 5 mg mirawirsenu na kilogram niewykrywalne poziomy HCV RNA wystąpiły w 14 tygodniu u jednego pacjenta, który był leczony samym mirawirsenem iw 18 tygodniu u jednego pacjenta, który rozpoczął pegylowany interferon i rybawirynę po tygodniu 10
[przypisy: polmed kraków, feksofenadyna, jaskółcze ziele sok ]

Tags: , ,

No Responses to “Leczenie zakażeń HCV przez celowanie w mikroRNA AD 5”

 1. Bartosz Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: szpatułka laryngologiczna[...]

 2. Melania Says:

  Zupełne lekceważenie nietoksycznych terapii

 3. High Kingdom Warrior Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: fitness[...]

 4. Nataniel Says:

  Mam podobne wyniki i te same problemy z wlosami

 5. Róża Says:

  [..] Cytowany fragment: leki na menopauze[...]

 6. Błażej Says:

  Czasami to po prostu jakiś drobny uraz

Powiązane tematy z artykułem: feksofenadyna jaskółcze ziele sok polmed kraków