Jezeli w przypadku obfitego, uporczywego

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Jeżeli w przypadku obfitego, uporczywego krwotoku płucnego można określić, z którego płuca pochodzi krwotok, to naj pewniejszym zabiegiem leczniczym jest wytworzenie po chorej stronie odmy płucnej. Jeżeli nie da się określić, które płuco krwawi, stosuje się odmę otrzewną. Odmy nie można stosować, jeżeli uporczywe krwawienie płucne zależy od biernego przekrwienia płuc na tle osłabienia mięśnia serco- wego. W tych przypadkach należy zastosować bezwzględny spokój i leki sercowe. W przypadkach często powtarzającego się krwioplucia nie ustępu- jącego, pomimo leczenia gruźlicy oraz stałego stosowania środków “przeciw- krwotocznych”, polecono także wyrwanie nerwu przeponowgo po stronie chorego płuca albo. wstrzyknięcie do tego nerwu alkoholu. W przypadkach krwotoku płucnego bardzo obfitego, zagrażającego po-. ważnie życiu chorego, należy utratę krwi niezwłocznie wyrównać przez przetoczenie krwi. Krew taka dostarcza choremu niezbędnych czerwo- nych krwinek, przez co zmniejsza się duszność. i zapewnia się płucom względny spokój. Przy tym leczeniu stan chorego, zdawało się już stra- conego, szybko poprawia się. W razie nawrotu obfitego krwotoku trzeba przetaczanie krwi powtórzyć. Próby zastąpienia tej metody dożylnymi wstrzykiwaniami roztworu soli fizjologicznej okazały się nie tylko bez- skuteczne, ale nawet szkodliwe. Różnicę w działaniu wyjaśniono dopiero doświadczeniami na zwierzętach. Okazało się, że przy skrwawianiu się ustrój stara się zatrzymać w narządach wewnętrznych czerwone krwinki, wskutek czego ich liczba w wyciekającej krwi coraz bardziej maleje. Roztwór soli fizjologicznej, wprowadzony w okresie krwawienia do żyły, wypłukuje czerwone krwinki z narządów wewnętrznych i wskutek tego wybitnie przyśpiesza powstanie niedotlenienia krwi. Natomiast przeta- czana krew dostarcza ustrojowi nowych czerwonych krwinek nie usuwa- jąc krwinek, zatrzymanych w narządach wewnętrznych. Prócz tego, bez- pośrednie pomiary ciśnienia tętniczego stwierdziły, że powolne przetacza- nie krwi podnosi je bardzo powoli i stopniowo, w przeciwieństwie do wlewania roztworu fizjologicznego soli kuchennej. Chory więc podczas przetaczania krwi jest mniej narażony na niebezpieczeństwo oderwania się skrzepliny i wznowienia krwotoku, niż gdy mu się wprowadza fizjo- logiczny roztwór soli kuchennej. [więcej w: , Karmy dla psów, fizjoterapia, ubranka dla niemowląt ]

Tags: , ,

Comments are closed.