Jezeli pratki sa malo zjadliwe

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Jeżeli prątki są mało zjadliwe albo zakażenie dotyczy osoby z wybitną alergią, to prątki zatrzymując się w naczyniach chłonnych włoskowatych mogą wywołać bardzo nieznaczne zapalenie wysiękowe w pęcherzykach, główne zaś zmiany anatomiczne w odprowadzających naczyniach chłon- nych. Powstaje wtenczas niezmiernie rzadka postać gruźlicy prosówko- wej układu chłonnego płuc, opisana jako “rozsiane gruźlicze okołoskrzelowe zapalenie limfopochodne” (peribron- chitis disseminata tuberculosa lymphogenes) lub jako “zapalenie naczyń chłonnych płuc gruźlicze” (lymphangitis pulmo- num tuberculosa). Jeżeli w przebiegu ostrej gruźlicy prosówkowej płuc dojdzie do uogólnienia choroby, to w innych narządach, zwłaszcza w opłucnej, otrzewnej, oponach mózgowych, wątrobie, śledzionie, nerkach, stwierdza się również drobniutkie guzki wysiękowe, gruzełki i ich skojarzenia. Prócz guzków, w płucach wykrywa się prawie zawsze stare zmiany gruźlicze. U dzieci są to przeważnie zmiany gruźlicze węzłów wnęko- wych, śródpiersiowych, szyjnych, tchawicznych, ,często ognisko pier- wotne w płucu, a u dorosłych przeważnie ogniska w płucach albo w na- rządzie moczowym, w kościach itd. Ogniska te są nieraz już otorbione i wygojone. Objawy ostrej gruźlicy prosówkowej płuc stoją w związku z ostrym zatruciem ustroju jadami gruźliczymi, wyzwalającymi się z prątków, które mnożą się i giną bardzo licznie w ustroju. Nie bez znaczenia rów- nież działanie mechaniczne licznych guzków powstających w płucach. Od siły obu tych czynników oraz stopnia wrażliwości tkanek w ustroju na ich działanie zależą objawy ogólne i miejscowe. W jednych przy- padkach górują objawy w zakresie narządu oddechowego, w innych ogólne. Bywają także przypadki bez wyraźnej przewagi jednych obja- wów nad drugimi. W ogromnej większości przypadków uderza kon- trast między dużymi zaburzeniami oddechowymi o charakterze czynnościowym a nikłością objawów fizycznych w zakresie narządu oddechowego. Ostra gruźlica prosówkowa płuc rozpoczyna się ostrowstrząsającym dreszczem, podobnie jak krupowe zapalenie płuc, gorączką, kaszlem i częstobólami kłującymi w boku. [patrz też: , olejek makadamia, indywidualne kalendarze trójdzielne, korekcja wzroku ]

Tags: , ,

Comments are closed.