Czynniki kreatywne e odgrywaja wybitna

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Czynniki kreatywne e odgrywają wybitną rolę w genezie niektó- rych zespołów czynnościowych psychotycznych lub psychonerwicowych. Ich rola może być często doniosła nawet wtedy, gdy choroba pod względem etiologicz- nym jest niedwuznacznie określona. Czynniki reaktywne sprzęgają się wówczas w działaniu ze sprawą podstawową, potęgując objawy lub wpływając na ich utrzymywanie się jeszcze wtedy, gdy podstawowy czynnik etiologiczny ustąpił. Jak z tego zestawienia widać, nie może być mowy o jakiejś jednolitości lub wyłączności etiologicznej czynnościowych zespołów psychotycznych lub psycno- nerwicowych. Teoretycznie biorąc, wszystkie wymienione tu ogólnie czynniki etiologiczne mogą się spotkać w związku epigenetycznym z każdym z zespołów psychotycznych lub psychonerwicowych, które poniżej omówimy. W tej złożo- ności leży tajemnica niebywałej różnorodności obrazów klinicznych” jakiej na próżno szukać poza psychiatrią. Zjawisko nawarstwiania się ostrych zespołów psychotycznych na podłożu etiologicznie różnych procesów organicznych naz- wano etioepigenezą. Zjawisko to i poza psychiatrią ma duże znaczenie, chociaż nie zawsze się je docenia. Podłoźe organiczne nie jest zresztą nawzajem bez wpływu na wygląd nawar- stwionych psychoz, które zależnie 00. takiego czy innego podłoża organicznego mogą się zmieniać w szczegółach. Nie zmienia się jednak w swej istocie Ich zrąb strukturalny. Są odmiany (nie gatunki) uwarunkowane swoistym wpły- wem takiego czy innego podłoża etiologicznego. Inny jest np. wygląd obrazu klinicznego majaczenia gorączkowego (delirium febrile), a inny. majaczenia drżennego (delirium tremens). Zrąb strukturalny obydwóch tych zespołów psy- chotycznych nie zmienia się jednak w swojej istocie. W pierwszym przypadku jednak czynnik zakaźny, a w drugim przypadku alkoholizm wyciskają na obra- zie klinicznym majaczenia znamienne piętno. Czynnikiem usposabiającym do wystąpienia ostrego zespołu czynnościowego bywają przewlekłe sprawy chorobowe, upośledzające poprzednio układ ner- wowy ośrodkowy. Tę samą rolę odgrywa często wrodzona lub nabyta mało- wartościowość układu nerwowego ośrodkowego. N a przykład alkoholizm prze- wlekły może w ciągu dłuższego czasu nie doprowadzić do wybuchu psychozy alkoholowej, która wystąpi dopiero po silnej pijatyce, po narkozie eterowej, po dołączeniu się urazu czaszki, jakiejś ostrej infekcji lub innego czynnika wyzwa- lającego. Poprzedni alkoholizm, jak przypuszczamy, obniżył żywotność i zmniej- szył odporność ustroju i to stało się momentem usposabiającym. Czynniki usposabiające nie są jednak bynajmniej konieczne do wystąpienia ostrego zespołu psychotycznego, który może być u pełnowartościowego pod względem nerwowym osobnika wywołany przez czynnik etiologiczny odpowied- nio silny. [hasła pokrewne: , poradnia psychologiczna kielce, ubranka dla niemowląt, olejek arganowy ]

Tags: , ,

Comments are closed.